Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Valberggrenda 1

SLOTTET - Nøkkelferdige leiligheter i hjertet av Vestfoldskogen! - Felles atelier, Felles stue, gjesterom, park, Sti for Øye - Visninger etter avtale!
Pris

kr 1 029 503 - 6 148 121

Størrelse
34 - 120 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

16/18

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.10.2022 Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.
Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• minimum 60% av verdien iht prisliste ved salgsstart er solgt

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.10.2022.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Selger tar forbehold om at budgiver skal godkjennes som kunstner og/eller kulturarbeider før bindende avtale inngås. Budgiver må sammen med kjøpetilbud oversende CV med oversikt over hva du har gjort/gjør av arbeider sammen med en søknad hvor du skriver litt om deg selv.

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Fossnes. Fra Oslo følges E18 mot Kristiansand og ta av ved avkjørsel ANDEBU. 5 km fra avkjørsel rett opp i landet til skiltet FOSSNES står. Sving av til venstre før
kirken og følg alleen og bakken opp. Første til venstre, velkommen til Fossnes. Fra Oslo til Fossnes: snaue 1 1/2 time. Fra Tønsberg kjører man til Sem og ta broen over E18 mot Andebu. Etter 5km kjørt, ta av til venstre mot Fossnes. Følg alleen og bakken opp, så venstre og da ser dere STI FOR ØYEs skilt og vår første skulptur, Morpheus, som ønsker dere velkommen.

Slottet er plassert ved porten til den unike skulpturparken Sti For Øye. Park - en befinner seg i et vakkert skogholt med et landskap designet for å kunne oppleve skogens magi. Den er en kjærlighetserklæring til Vestfoldskogen. Ambisiøse og inspirerende planer formes nå for Slottets område. Dette er en unik mulighet til å bli en del av et inspirerende bomiljø. I nær fremtid vil tomten også romme en egen kafé og en praktfull opparbeidet hage. Sti For Øye er tilrettelagt for alle typer brukere og benyttes i dag som et populært turområde for besøkende, en kulturscene for utøvere, et galleri for kunstnere og et rekreasjonsområde for hele nabolaget og besøkende.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

Fellesarealer, herunder fellesrom med bl.a. felles forsamlingslokale, bibliotek og gjesterom, trappeganger, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene og atelierene.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Ledninger som går over eiendommen vil også kunne inngå i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Eiendommen vil bli fradelt/delt/grensejustert før overtagelse og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Eiendommen skal seksjoneres i bolig og næringsseksjoner. Sameiets tomteareal er i dag oppgitt av selger å værepå ca.5 530 m², men veigrunn og deler av eiendommen skal fradeles og overdras til Sandefjord kommune.

Prosjektet er planlagt å best av totalt 14 boliger 4 atelier og ett kontorlokale som bygges og ferdigstilles samtidig.. Eiendommen vil også bestå av felles atelier i underetasje, forsamlingslokale og bibliotek..

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod i underetasjen og en utendørs biloppstillingsplass til hver bolig
i tillegg etableres felles sykkelparkering på tomten.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplassene og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger ikke eiendomsskatt per 2022 (årstall), men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Diverse

Ønsker du å leve i landlige omgivelser, tett på skogens magi, nær byens muligheter og omfavnet av et inspirerende arbeidsmiljø? Nøkkelklare leiligheter på Slottet legges endelig ut for salg. Vi søker deg som arbeider som kunstner og samtidig drømmer om å bo i et bærekraftig og inspirerende fellesskap. Her kan du bo, arbeide og leve i et ressurssterkt kunstmiljø med en tilgjengelig kulturarena som nærmeste nabo.

Boligprosjektet Slottet er lokalisert på Fossnes på Stokke (Sandefjord kommune). Slottet er planlagt å bestå av 14 leiligheter og 4 atelieer. Nye kunstnerleiligheter er nå til salgs ved STI FOR ØYE. Om du er på jakt etter et inspirerende sted med kollegaer som nabo, kan dette være noe for
deg. Vi søker profesjonelle folk innen alle kulturfag: bildekunst, kunsthåndverk, performance, skulptur, litteratur, foto, musikk, teater, dans, arkitektur, landskapsarkitektur, eller andre kulturrelaterte yrker. Fra før av har kunstnere innen bildekunst, skulptur, keramikk, litteratur, barneteater og foto kjøpt seg inn i tre andre bygninger. Hovedbygningen som heter SLOTTET skal nå bygges om og bli nøkkelklare leiligheter. I tillegg til selveierleiligheter har bygningen flere fellesrom som kjøperne vil ha tilgang til bl. a. møterom,
planlagt poesibibliotek, prosjektrom / verksted / atelier og gjesteleilighet. Uteområdet skal gjøres om av vår beste landskapsarkitekt, MNLA Rainer
Stange, og leilighetene vil ha balkong eller terrasse / hage. Den ca 2 km. lange stien i skogsgalleriet STI FOR ØYE er tilgjengelig dag og natt året
rundt. Se: www.stiforoye.no Kulturstien er i stadig utvikling, og nye prosjekter og skulpturer er planlagt. Resepsjonspaviljong med eget galleri og kafé skal restaureres, og er tegnet
om av arkitektene Haugen & Zohar. Hjertet av kunstnersenteret vil bli skjermet for utbygging av nye eneboliger, selv om stedet ligger i et populært pressområde.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Turterreng
Balkong
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Valberggrenda 1, 3160, STOKKE
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Truls Bøhle
Truls Bøhle
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!