Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Tvaraberget 6B

Revheim/Madla - 1 av 2 solgt - byggingen er i gang! Flytt inn til påsken 2023! Innholdsrik tomannsbolig med 3(4) soverom - nøkkelferdig - hage - loungeterrasse
Pris

kr 8 886 694

Størrelse
158 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/2

Boligtype

Tomannsbolig

Soverom

3

Om prosjektet

Velkommen til Tvaraberget 6!
I attraktive omgivelser på Revheim/Madla, skal det nå bygges en ny, flott nøkkelferdig tomannsbolig. Kanskje dette er ditt nye hjem? Boligene er tegnet av arkitekt Manuela Hardy, med moderne arkitektur og smarte løsninger, og bygges i henhold til TEK17. Det bygges også tilliggende, stor carport med praktisk sportsbod for lagring. Over carporten blir det en stor loungeterrasse med praktisk bod for oppbevaring av grill og puter.
I første etasje ønskes du velkommen av et overbygd inngangsparti og en innbydende entré. Etasjen får også vaskerom med egen inngang, i tillegg til bad, tv-stue og to soverom. Ønsker du ekstra soverom, kan tv-stuen enkelt gjøres om til dette.
Andre etasje får stue, spisestue, kjøkken, mastersoverom, omkledningsrom og bad. Planløsningen er gjennomtenkt og og er tilrettelagt for små eller store familier.
Takhøyden i boligens 2. etasje blir majestetisk, oppmot 4,5 meter som gir en herlig romfølelse.
Tomten er på hele ca. 950 kvm, som betyr at hver bolig vil disponere hele ca. 475 kvm hver for seg!

Bolig A er solgt, og byggingen er i gang. Begge boligene bygges samtidig, forventet innflytting for bolig B er 2. kvartal 2023.


Stor, flott prosjektert tomannsbolig Tvaraberget 6B
- Bolig tegnet av arkitekt Manuela Hardy
- Oppføres av Byggmester Klungland AS
- 100% betaling ved overtakelse - fast pris, ingen indeksregulering
- Kjøkken- og baderomsinnredning fra JKE
- Moderne og stilren arkitektur
- Innholdsrik og god planløsning
- Stor og romslig carport med sportsbod
- Tilrettelagt for EL-bil lader i carport
- Praktisk skyvedør fra carport til sportsbod
- Støpt betonggulv i carport
- Stor og solrik loungeterrasse
- Hage med mange muligheter
- Overbygd inngang i 1. etasje
- Diverse belysning
- Egen bi-inngang til vaskerommet
- To bad og vaskerom
- Stue og kjøkken i andre etasje
- Koselig tv-stue i første etasje
- Tre luftige og fine soverom(mulighet for 4)
- Hovedsoverom i andre etasje.
- Hovedsoverom har eget bad og omkledningsrom
- Klargjort for TV/internett fra Altibox
- Balansert ventilasjonsanlegg
- Ildsted med stålpipe
- Mulighet for endringer
- Stor tomt

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal år 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil to måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.
Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av type fasade og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige arealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og 3D bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i etablert område mellom Madla og Revheim. Like ved Hafrsfjord barneskole, den internasjonale skolen, Revheim ungdomsskole, samt idrettsplass. Badestrand og nydelige turområder langs Hafrsfjord i gangavstand. Kort vei til Madlakrossen som kan by på de fleste servicetilbud.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomannsboligen skal oppføres på eiendom gnr. 39 bnr. 112 i Stavanger kommune. Eiendommens tomteareal er oppgitt fra kommunen å være ca. 950 m2, dette arealet består av veigrunn og tomt. Se vedlagte situasjonsplan hvor tomtegrensen er illustrert.

Utomhusarealet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av boligen eller så snart årstiden tillater det.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører samt leveranser.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering i carport. Øvrig parkering på egen tomt.

Boder

2 sportsboder som er tilknyttet carport og loungeterrasen.

Økonomi

Prisinformasjon

Bolig B selges til følgende prisantydning: Kr. 8.790.000,- + 96.494,- (omkostninger). Total kjøpesum inkl. omk.: 8.886.494,-

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet og har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 2.000,- i oppgjørstjenester.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.000,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Romskjema
2) Leveransebeskrivelse
3) Fasade-, snitt og etasjetegninger
4) Situasjonsplan
5) Reguleringsplan m/bestemmelser
6) Matrikkelrapport
7) Grunnboksutskrift, fås ved henvendelse til megler
8) Kjøkken- og baderomstegninger fra JKE
9) Infoskriv vedrørende skjeggkre
10) Utkast sameievedtekter


Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger, og eventuelle tilvalg, skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 dager før overtagelse
Selger skal ved bortfall av forbehold, utstede garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 2.000,- i oppgjørstjenester.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.000,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Tvaraberget, Madla bydel, planid 2243, vedtatt 11.05.2009 samt Kommuneplan KLP-1103 vedtatt 09.12.2019. Området er regulert til boligformål.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt, datert 29.03.2021/16.06.2021. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Tvaraberget, Madla bydel, planid 2243, vedtatt 11.05.2009 samt Kommuneplan KLP-1103 vedtatt 09.12.2019. Området er regulert til boligformål.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt, datert 29.03.2021/16.06.2021. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer: 163 kvm BRA, 157 kvm P-ROM.
Arealer er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på salgstegninger oppgitt fra arkitekt. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Kabel-TV
Utsikt
Garasje
Sentralt
Turterreng
Bredbånd
Hage
Balkong
Peis
Kabel-TV
Utsikt
Garasje
Sentralt
Turterreng
Bredbånd
Hage

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Tvaraberget 6B, 4045, HAFRSFJORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!