Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Tangentoppen 1-15; 6-24

Nesodden/Tangen: Det er nå kun en fin 4-roms leilighet igjen på Tangentoppen. Heis. Garasje. Balkong. Takterrasse mm.
Pris

kr 9 543 712

Størrelse
113 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/43

Boligtype

Leilighet

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Drømmer du om en flott 4-roms leilighet på Tangentoppen må du være rask! Vi har nå kun 3 leiligheter igjen i prosjektet. Det nærmer seg overlevering.

Tangentoppen består av 4 bygg, hvorav to hus er i 5 etasjer og to hus i 4 etasjer. Det blir leiligheter fra 2. etasje med næring i 1. etasje. Fasader utformes som «byhus satt inntil hverandre». Alle husene får felles takterrasser og takhager. Adkomsten til de flotte leiligheter blir via et hyggelig og parkmessig grønt gatetun.

Det er nå kun 3 fine 4-roms leiligheter fra 85 kvm til 113 kvm igjen (A201, A301 og B204). Alle leilighetene er gjennomgående, med romslige og solfylte balkonger og åpne, lyse oppholdsrom.

Det er heis i hvert bygg som går fra garasjekjeller opp til alle etasjer, samt til felles takterrasser på toppen av hvert bygg. Takterrasser blir opparbeidet med hage, platting og eget areal tilrettelagt for dyrking av sesong vekster. Tre av byggene har også et lite drivhus.

Parkering for biler og sykler, samt boder er i garasjekjeller.

Overtakelse ledige leiligheter i bygg A er uke 19 og bygg B uke 24.

Gjenværende leiligheter har tilvalg på bl.a. parkett, blandebatteri, dusj, toalett, baderomsmøbel, fliser og elektro.
Ta kontakt med megler for å få tilsendt oversikt på den aktuelle leiligheten.

Utstrakt bruk av tre i fasader, med en kombinasjon av stående og liggende trepanel, farger og vindusfelt med kraftig omramming, franske dører og en komposisjon av glassfelt på balkonger, skal sammen med variert belysning, skape en god atmosfære og gjøre Tangentoppen til et hyggelig og ettertraktet sted å være.

Det er en målsetting at næringslokalene i 1. etasje skal romme alt fra små butikker, galleri, kafe og helsetilbud.

Besøk prosjektets hjemmeside for salgsoppgave, prisliste og boligvelger: www.tangentoppen-nesodden.no

Landskapsarkitekt Simen Gylseth beskrivelse:
Boligprosjektet Tangentoppen ligger vakkert til midt oppe på ryggen av Nesodden med fritt og åpent utsyn mot både øst, nord og vest. Tomten ligger langs den viktige grøntaksen som går fra Skoklefall i syd og mot Flaskebekk og Nesoddtangen i nord akkurat der man møter Vestveien og tettstedssentrum på Tangen. Denne plasseringen gjør at det er viktig å sørge for at de grønne og parkmessige kvalitetene tas med gjennom prosjektet i nord-syd-retning. Prosjektet skal bidra til å bevare og styrke den grønne åsryggen som kjennetegner Nesoddlandet. De nye sentrale offentlige byrommene og gatetunene er gitt er frodig og grønt preg med mange blomsterenger, busker og trær. De grønne båndene skal trekkes rundt bebyggelsen på alle sider. Samtidig skal man ivareta de viktige gangveilinjene og de urbane kvalitetene i kulturaksen mellom Galleri Vanntårnet, rådhuset, biblioteket, samt ungdoms- og barneskolen. Langs denne kulturaksen er det planlagt å etablere flere små torg og møteplasser som binder bebyggelsen sammen, og som skal kunne romme kafe, uteservering, gi plass for barns lek, samt legge til rette for mange ulike kulturaktiviteter. Dette skal bli det stedet i Nesodden sentrum hvor både barn, voksne og eldre ønsker å møtes. Kommunen har også ønske om å utvikle gatetunet nord for biblioteket som et utstillingsvindu for urbant landbruk og skolehage tilrettelagt som en pollinerende og blomstrende park for humler, fugler og dyr. Boligprosjektet følger opp med felles takhager med drivhus der beboerne har mulighet til å dyrke grønnsaker og andre sesongvekster, samtidig som man har utsikt mot hele Oslofjordlandskapet. Når man flytter til Tangentoppen, så skal man få følelsen av å bo og leve i det grønne, samtidig som at man er midt i sentrum av alt hva Nesodden har å by på.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtagelse bygg A uke 16/17
Overtagelse bygg D uke 17
Overtagelse bygg C uke 21
Overtagelse bygg B uke 22

Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader, takterrasser og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 100.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele og organisere boder, parkeringsplasser og fellesareal. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet og endelig avgrensing av fellesareal. Det kan bli gitt eksklusive bruksretter for deler av fellesareal til en eller flere seksjoner, alternativt bli seksjonert som tilleggsdel til en seksjon.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Beliggenhet

Prosjektet Tangentoppen ligger sentralt på Nesodden med gangavstand til «alt» og med Tangenten og Tangen senter som nærmeste nabo. Nesoddtangen brygge med båt til Aker Brygge og Lysaker ligger også kun 2 km unna.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligene skal oppføres på eiendommen gnr. 4 bnr.210 + 218 + 824 og deler av 269 i Nesodden kommune. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Fristen for tilvalg og endringer er utgått.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjeplasser blir etablert i garasjekjeller som går under byggene. Det blir mulighet til å kjøpe garasjeplass/bruksrett til garasjeplass. Totalt antall p-plasser blir ikke endelig avklart før detaljprosjektering er ferdig. På gateplan er det avsatt en plass til varelevering og to tidsbegrenset korttidsparkeringer i offentlig gatetun for næring/tjenesteyting, hvorav en HC plass. 13 plasser er planlagt avsatt til næring/gjesteparkering og ca. 42 plasser til leilighetene. Det er planlagt 3 stk. HC plasser i kjeller fordelt på næring og bolig.

Det er således begrenset med plasser og alle leiligheter får ikke mulighet til en p-plass. 3- og 4- roms får tilbud om kjøp av parkeringsplass til kr 375.000,- pr. stk./en pr. leilighet. Overskytende parkeringsplasser vil bli lagt ut for salg senere. Det blir avsatt et mindre antall p-plasser til besøksparkering. Etter stengetid, vil det også kunne være mulighet for bruk av næring/gjesteparkering for besøkende.

Infrastruktur for El-bil parkering/ladestasjon er tilrettelagt som en abonnementsløsning. Det tas forbehold om bindingstid for slik avtale om tilrettelegging. Hver enkelt p-plass kan få ladestasjon ved å ved å tegne et abonnement.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplassene, uteareal utenfor næring i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom/seksjon, eller annen måte som utbygger finner hensiktsmessig. Om det blir en felles parkeringsseksjon, så blir det et tingsrettslig sameie med egne vedtekter.

Boder

Det medfølger en sportsbod pr. leilighet i kjeller/garasjekjeller. Noen leiligheter får ekstra bod. Dette fremkommer av salgstegning. Det etableres adkomst til alle boder via garasjekjeller.

Sykkelparkering er planlagt ute på inngangsplanet, inne i felles låsbar sykkelbod i parkeringskjeller og i egen sportsbod.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger i Nesodden kommune.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750,-. Oppgjørstjenester kr. 5.000,-. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 6.000,-. Alle priser inkl mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnbokutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:
1) Prisliste
2) Romskjema
3) Leveransebeskrivelse
4) Salgstegning
5) Foreløpig fasade-, snitt- og etasjetegninger inkl takterrasse
6) Foreløpig utenomhusplan
7) Foreløpig situasjonsplan
8) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
9) Utkast budsjett datert (fås ved henvendelse til megler)
10) Salgsoppgave mars 2021
11) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
12) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
13) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om fast avbestillingsgebyr som, om det aksepteres av kjøper, vil utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfellet bli beregnet i det enkelte tilfellet.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750,-. Oppgjørstjenester kr. 5.000,-. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 6.000,-. Alle priser inkl mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnbokutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretninger, kontorer og bevertning med tilhørende infrastruktur på planområdet. Offentlig trafikkområde reguleres til gatetun for å sikre grønne byrom tilrettelagt for gående og syklende, opphold og lek.

Rammetillatelse for prosjektet er søkt om og mottatt 14.04.2020.

Tiltaket omfatter nybygg på Gnr/ Bnr 4/824, 4/210, 4/218 og deler av 269, Felt BKB1, BKB2 og tilhørende uteoppholdsareal BUT. Det omsøkte tiltaket består av 4 hus, hvorav to hus (hus B og C) i 4 etasjer og to hus (hus A og D) i 5 etasjer, med til sammen 50 leiligheter i plan 2-5 og blandet arealbruk med forretning/kontor/tjenesteyting og bevertning i plan 1. Tiltaket omfatter også sammenhengende parkeringskjeller under de to feltene, opparbeidelse av Gatetun/Park (Felt o_SGT), opparbeidelse av tilstøtende arealer for samferdsel og teknisk infrastruktur samt tilpasninger av deler av Blomsterveien innenfor planområdet. Tiltaket omfatter rivning av eksisterende hus i Blomsterveien 23, Gnr/Bnr 4/218 iht. vedtatt reguleringsplan. Det opplyses ellers om Reguleringsplaner for Tangenten (kommunehuset) og igangsatt arbeid med områdeplan for Tangen.

Detaljregulering for Tangentoppen, Plan ID 20180215.
Vedtatt i Plan- og- bygningsutvalget 07.01.20
Vedtatt i Kommunestyret 22.01.20

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretninger, kontorer og bevertning med tilhørende infrastruktur på planområdet. Offentlig trafikkområde reguleres til gatetun for å sikre grønne byrom tilrettelagt for gående og syklende, opphold og lek.

Rammetillatelse for prosjektet er søkt om og mottatt 14.04.2020.

Tiltaket omfatter nybygg på Gnr/ Bnr 4/824, 4/210, 4/218 og deler av 269, Felt BKB1, BKB2 og tilhørende uteoppholdsareal BUT. Det omsøkte tiltaket består av 4 hus, hvorav to hus (hus B og C) i 4 etasjer og to hus (hus A og D) i 5 etasjer, med til sammen 50 leiligheter i plan 2-5 og blandet arealbruk med forretning/kontor/tjenesteyting og bevertning i plan 1. Tiltaket omfatter også sammenhengende parkeringskjeller under de to feltene, opparbeidelse av Gatetun/Park (Felt o_SGT), opparbeidelse av tilstøtende arealer for samferdsel og teknisk infrastruktur samt tilpasninger av deler av Blomsterveien innenfor planområdet. Tiltaket omfatter rivning av eksisterende hus i Blomsterveien 23, Gnr/Bnr 4/218 iht. vedtatt reguleringsplan. Det opplyses ellers om Reguleringsplaner for Tangenten (kommunehuset) og igangsatt arbeid med områdeplan for Tangen.

Detaljregulering for Tangentoppen, Plan ID 20180215.
Vedtatt i Plan- og- bygningsutvalget 07.01.20
Vedtatt i Kommunestyret 22.01.20

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 10.05.2023.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap, er vedlegg til salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller
gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått.
Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er
innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

Kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven og avhendingslova § 1-1 fjerde ledd.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Tangentoppen 1-15; 6-24, 1456, NESODDTANGEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kate Sandø
Kate Sandø
Områdeleder Stor-Oslo
Kontakt
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!