Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Svensrudvegen 34

Arkitekttegnet enebolig med hybel - 4 soverom, 2 stuer, 3 bad, vaskerom, flere boder og dobbel garasje
Pris

kr 11 231 092

Størrelse
243 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/1

Boligtype

Enebolig

Soverom

4

Om prosjektet

I Svensrudvegen 34 er det nå en flott enebolig med hybel under oppføring. Den er tegnet av Mange Bekker Arkitektur ved den velrennomerte arkitekten Sam Hughes. Det er tegnet spesielt til denne fine tomten og plassert godt i terrenget for maksimal utnyttelse av sol- og utsiktsforhold. Bygget føres opp av Sør-Øst Bygg AS som har oppført flere boliger og hytter i området. Boligen vil ha høy kvalitet og leveres med blant annet bergvarmeanlegg for en energibesparende og god grunnvarme. Videre vil den få moderne innredninger og overflater.

Dette er den perfekte familiebolig med en nøye gjennomtenkt planløsning. I hovedetasjen er det i midten en flott stue med store vinduer og skyvedør ut til terrasse og hage. Det er åpen løsning mot kjøkkenet som med takoppløft og overlys har nesten 5 meter under himlingen på det høyeste. Kjøkkenet fra Huseby er velutstyrt og har også en praktisk benk med barløsning som skiller rommet naturlig mot spisestuen som kan plasseres mot stuen. Fra kjøkkenet har en utgang til en hyggelig og skjermet frokostplass. I den ene delen av hovedplanet finner en 3 gode soverom, bad og en ekstra tv-stue. Dette blir en fin «barneavdeling» med soner for lek og samvær. I den andre delen går en via et fint kontor til gang som tar en inn til vaskerom, walk-in-closet, bad og hovedsoverom. I inngangsplanet er det entré og trapp opp til hovedplanet, gjestebad og 3 boder. Det er direkte inngang til dobbel garasje via den ene boden.

Hybeldelen har egen inngang men også dør inn til hovedboligens entré. I hybelen er det stue og kjøkken i åpen løsning, sovenisje og bad. Til sammen utgjør hybelen ca 30 kvm av boligens totale areal.

Svensrudvegen 34 ligger i et nyere boligfelt ca 3,3 km ovenfor Røyslimoen senter med dagligvare og ca 3,8 km fra Røyslimoen skole, kunstgressbaner mm. Videre er det oppkjørte skiløyper like ovenfor boligen og flere flotte turstier. Ca 15 minutter unna finner en Natrudstilen Skisenter og Sjusjøen med sine milelange, oppkjørte løyper. Fra Lillehammer sentrum er det ca 7 km til eiendommen og her finner man den hyggelige gågata, flere butikker, kino, serveringssteder mm.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i 4. kvartal 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil 2 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold for gjennomføring av avtalen:

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Svensrudvegen 34 ligger i et nyere boligfelt ca 3,3 km ovenfor Røyslimoen senter med dagligvare og ca 3,8 km fra Røyslimoen skole, kunstgressbaner mm. Videre er det oppkjørte skiløyper like ovenfor boligen og flere flotte turstier. Ca 15 minutter unna finner en Natrudstilen Skisenter og Sjusjøen med sine milelange, oppkjørte løyper. Fra Lillehammer sentrum er det ca 7 km til eiendommen og her finner man den hyggelige gågata, flere butikker, kino, serveringssteder mm.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Skrånet, terrassert og sørvestvendt tomt. Adkomst og innkjøring til garasje er gruset. Tomten er planert og det er nylig sådd plen på de flate partiene rundt boligen, blomstereng i skråningen ned mot veien og på sørvestsiden av bygget. På baksiden av tomten er det singel og her er det god plass for ytterligere opparbeidelse og etablering av uteplass.

Eneboligen skal oppføres på eiendommen Svensrudvegen 34, 2611 Lillehammer. Gnr 71, bnr 34 i Lillehammer kommune. Selveiet tomt på 998 kvm.

Utenomhusarealer som terrasse, garasje, fasader, mv. ferdigstilles samtidig med boligen.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasje med plass for 2 biler og direkte inngang til boligen. Leddport i aluminium med elektrisk portåpnet. Det er installert el-billader.
I tillegg vil det være plass for biloppstilling på tomten.

Boder

Stor innebod/teknisk rom på 13 kvm, en sykkelbod/sportsbod på 12 kvm samt hobbyrom/bod 6 kvm. Utvendig finner en også en praktisk utebod med inngang ved siden av hybel-inngang.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligen selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.
Pris kr 11.200.000,- + omkostninger kr 31.092,-. Totalt kr 11.231.092,-?

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.
Eiendomsskatten betales via faktura for kommunale avgifter.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet og det er en egen hybeldel som kan leies ut separat.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til 0,8 % av salgssum. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 20.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift og tinglyste erklæringer kr 172,- per utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1)Salgsoppgave med eiendommen fra a til å
2)Leveransebeskrivelse
3)Plantegning
4)Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5)Situasjonsplan
6)Kjøpekontrakt
7)Reguleringsplan m/bestemmelser
8)Matrikkelbrev
9)Grunnboksutskrift
10)Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
11)For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 6 og 9 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.?Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept.?Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til 0,8 % av salgssum. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 20.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift og tinglyste erklæringer kr 172,- per utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av kommuneplanen til Lillehammer. Eiendommen og området er avsatt til landbruk, natur og friluft, samt spredt boligbebyggelse. Rammetillatelse ble gitt 07.01.20 og vedtak om igangsettingstillatelse 16.05.22. Kopi av rammetillatelse og igangsettingstillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av kommuneplanen til Lillehammer. Eiendommen og området er avstatt til landbruk, natur og friluft, samt spredt boligbebyggelse. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 16.05.2022 . Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Svensrudvegen 34, 2611, LILLEHAMMER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Elin M. Tofthagen
Elin M. Tofthagen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!