Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Strandgaten 64

Egersund - Sentrum - Leiligheter sentralt i Egersund med parkering.
Pris

kr 2 150 000 - 2 990 000

Størrelse
42 - 62 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

4/5

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1

Om prosjektet

Innhold:
- Leilighet nr. 1 til 4: entrè, bad, stue, kjøkken, soverom og bod. Balkong, sportsbod og biloppstillingsplass.
- Leilighet nr. 5: stue med åpen kjøkkenløsning, bad og soverom. Sportsbod og biloppstillingsplass.
- Leilighet nr. 6: stue med åpen kjøkkenløsing og soveplass samt eget bad. Sportsbod og biloppstillingsplass.
- Bolig nr. 7: 1. etasje: entrè, soverom, bod, bad og terrasse. 2. etasje: stue med åpen kjøkkenløsning og balkong. Sportsbod og biloppstillingsplass.
Strandgaten 64, Egersund.

Beliggenhet

Velkommen til Strandgaten 64 i Egersund!

Leilighetsbygget ligger meget sentralt til i Egersund, ca. 150 meter fra torvet. Slik at det er umiddelbar nærhet til handlegate, kjøpesenter, kirke, sjø/havn, buss og andre service tilbud. Like ved leilighetene ligger det en flott liten park med benker og fontene. Ønsker man utsikt over byen er det en liten gåtur opp til Varbergstårnet. Ellers tilbyr også byen på det flotte rekreasjonsområdet Vannbassengane med badevann, opplyste turstier, volleyballbane, grillplass mm. Til togstasjonen er det ca. 1,2 km.

Adkomst:
Leilighetsbygget ligger i Egersund sentrum. Fra kirken ved torvet, kjør videre ut i Strandgaten. Etter ca. 150 meter ligger bygget på høyre hånd. Se til salgsskilt. Ved fellesvisning vil det bli godt skiltet med DNB Eiendom visningsskilt.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er pent opparbeidet med asfatert gårdsrom med biloppstillingsplasser og felles brygge med en båtplass.

Parkering og garasje

Økonomi

Prisinformasjon

Leilighet nr. 1: kr. 2.190.000,- avgifter*
Leilighet nr. 2: kr. 2.220.000,- avgifter*
Leilighet nr. 3: kr. 2.290.000,- avgifter*
Leilighet nr. 4: SOLGT
Leilighet nr. 5: kr. 2.150.000,- avgifter*
Leilighet nr. 6: kr. 1.190.000,- avgifter*
Leilighet nr. 7: kr. 2.990.000,- avgifter*

*Avgifter beskrevet i prislisten som er vedlagt prospektet

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.\r\n
Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.\r\n\r\n
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.\r\n
Gi kun skriftlige bud.Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.\r\nDet første budet skal inngis påDNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur.\r\nSamtidig med at du inngir første bud mådu legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.\r\nDersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.\r\nDet kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.\r\nDu kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.\r\nBud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.\r\nDu har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.\r\nSelger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til spesialområde bevaring sone 1 i kombinasjon med byggeområde for forretning, bolig, kontor mv.

Kommuneplanen opplyser at den ligger i eksisterende sentrumsområde, henssynssone bevaring og henssynsone flom. At bygget ligger i bevaringssone 1 vil si at skal det gjøres fasademessige endringer og/eller oppussing må regionantikvaren godkjenne utbygg og materialbruk. Ved spørsmål konferer megler.

Bygget er registrert i SEFRAK registeret med ID: 1101-402-39. Rammetillatelse gitt 28.02.13. Igangsettelsetillatelse gitt: 06.01.16. Det har i mange år vært planer om havnepromonade som går fra byteltet til politistasjonen. Dvs. at den vil gå forbi Parkgården.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til spesialområde bevaring sone 1 i kombinasjon med byggeområde for forretning, bolig, kontor mv.

Kommuneplanen opplyser at den ligger i eksisterende sentrumsområde, henssynssone bevaring og henssynsone flom. At bygget ligger i bevaringssone 1 vil si at skal det gjøres fasademessige endringer og/eller oppussing må regionantikvaren godkjenne utbygg og materialbruk. Ved spørsmål konferer megler.

Bygget er registrert i SEFRAK registeret med ID: 1101-402-39. Rammetillatelse gitt 28.02.13. Igangsettelsetillatelse gitt: 06.01.16. Det har i mange år vært planer om havnepromonade som går fra byteltet til politistasjonen. Dvs. at den vil gå forbi Parkgården.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Arealberegninger

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Diverse

Prospektet m/vedlegg er godkjent av selger.

Leilighetsbygget har en tidfestning: 1825-1849. Innvendig totalrenovert 2015/16.

Det foreligger pt. ikke ligningsverdi på enhetene. Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Strandgaten 64, 4370, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!