Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Spro Havn- Havblikk - Trinn 3

"Havblikk" - Nytt salgstrinn på Spro Havn - 61 sjønære selveierleiligheter på Nesodden.
Pris

kr 4 159 607 - 13 222 797

Størrelse
39 - 107 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

33/61

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

KOMMER FOR SALG Q3 - 2022!

Snart lanserer vi et nytt salgstrinn med 61 leiligheter fra 42-116 m2 BRA.
Solrikt, med med umiddelbar nærhet til Oslofjorden og den nye båthavnen.

Havblikk vil bestå av fem mindre hus på 3 -5 etg.

Se mer om prosjektet Spro Havn og registrer din interesse på www.sprohavn.no

Beliggenhet

Fra eiendommen er det en kort spasertur til bussholdeplass med buss som korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge (det planlegges for bussholdeplass ved havnen). Bussene går 3 ganger i timen i rushtiden.
Det er i reguleringsplanen anlagt for båtavgang direkte fra Spro Havn til Oslo. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil, og her finner du flere service- og forretningstilbud som café, sportsbutikk, apotek og vinmonopol.
På Tangen ligger det et nytt kommunehus med flott bibliotek. Til Drøbak sentrum er det også ca. 20 minutter med bil. I Drøbak sentrum finner man caféer, restauranter, gallerier og gågater.

I nærheten ligger gamle Spro gruve som er et yndet turmål for både lokale og tilreisende. Spro gruve er en tidligere feltspatgruve som var aktiv frem til tidlig 1900-tallet.
Nesodden har flotte turstier langs hele kyststien som strekker seg langs Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper og arrangert skirennet Nesodden på langs med start på Fagerstrand.
Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper. Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performanceavdeling i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og øvrige servicetilbud.

Med bil fra Oslo: Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen i ca 4,2 km. Ta venstre inn på Nesoddveien og følg denne mot Fagerstrand. Ta inn på Lillerudveien/fv 157 og følg denne ca. 3,2 km retning Nesoddtangen og du vil få Spro Havn på venstre hånd. Velkommen.
Båt/buss fra Oslo: Ta båt B10 fra Aker brygge til Nesoddtangen og deretter buss 575 mot Fagerstrand. Gå av på holdeplass Nordre Spro. Se ellers ruter.no for oppdatert rutetabell. Følg skilting fra hovedvei. Velkommen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet Spro Havn skal oppføres på eiendommen gnr. 26, bnr. 3. m. fl. i Nesodden kommune, og er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging. Prosjektet er planlagt å bestå av blokker, frittliggende småhusbebyggelse, garasjeanlegg og småbåthavn. Selger planlegger å dele opp tomten slik at hvert boligselskap ligger på egen eiendom. Garasjeanlegget planlegges også skilt ut som egen eiendom og selger tar forbehold om endelig organisering. Det kan bli organisert som egen næringsseksjon/tilleggsdel/anleggseiendom.

Utbyggingseiendommen skal sammenslås/grensejusteres og fradeles, og eiendomsgrensene og arealet er derfor ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er av kommunen oppgitt til ca. 68 552 m². Ca. tomteareal for byggetrinn 2 (61 leil.) vil først komme frem etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Eiendommene tilhørende det enkelte byggetrinn i prosjektet vil bli opprettet som egne eiendommer/matrikler og vil bli organisert som eierseksjonssameier.

De enkelte eierseksjonssameier i prosjektet vil bestå av seksjoner hvor hver seksjon utgjør en bolig eller næringsseksjon med tilhørende sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Tingsrettslige sameier vil kunne bli opprettet for fellesarealer og garasjeanlegg.

Det er planlagt oppført ett/flere underjordiske garasjeanlegg hvor alle/deler av boligene er tiltenkt å ha sine parkeringsplasser og sportsboder.

Det enkelte byggetrinn i prosjektet vil kunne bestå av ett eller flere bygg som vil bli organisert i ett eller flere selskap, herunder eierseksjonssameier. Selger tar forbehold om antall selskap, antall boliger, endelig organisering og omfang av det enkelte byggetrinn samt garasjeanlegg.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på privatboliger per 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for byggetrinn 1 i prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Byggestart for byggetrinn 1 er besluttet. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Utbygger jobber med muligheten for utvidelse av antall boliger opp mot 450 boenheter totalt iht. disposisjons-/illustrasjonsplan. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover.

Det er søkt om rammetillatelse for 3. salgstrinn i byggetrinn 2, også omtalt som Havblikk. Boligene tilrettelegges som tilgjengelige boenheter iht. teknisk forskrift. Det er søkt om dispensasjoner. Dette gjelder mindre justering/plassering av bygningskropper ift. disposisjons-/illustrasjonsplan og plassering/utforming av ball- og naturlekeplass iht. utomhusplan vedlagt prospekt. Uteoppholdsareal er omsøkt iht. reguleringsplan med dispensasjon fra ny kommuneplan. Det gjøres ellers oppmerksom på at området tilstøtende dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger.

I informasjon fra kommunen datert 05.04.2022 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Spro Havn- Havblikk - Trinn 3, 1454, FAGERSTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!