Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Spro Havn- Havblikk - Trinn 3

"Havblikk" - Nytt salgstrinn på Spro Havn - 61 sjønære selveierleiligheter på Nesodden. 43 % solgt ved salgsstart.
Pris

kr 3 960 252 - 13 222 797

Størrelse
42 - 107 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

34/61

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen til vakre Spro Havn, trinn 3 - "Havblikk".

"Havblikk" er navnet på det tredje salgstrinnet på Spro Havn, helt nære sjøen.
Dette trinnet utgjør til sammen 61 leiligheter fra 39 – 115 m2, og er fordelt på hus/oppgang F, G, H, I, J og K.

Spro Havn, salgstrinn 1 og 2 har fått en fantastisk mottakelse i markedet!

"Havblikk" er en unik mulighet til å skaffe deg drømmeboligen - i umiddelbar nærhet til sjøen og med fantastiske sol - og lysforhold.
Det blir mulighet for kjøp av både garasjeplass i kjeller og båtplass i havnen.

Planlagt overtakelse av boligene i "Havblikk" er Q4 2025.

Spro Havn vil få et flott havneområde med grøntarealer, strand, brygge, molo og mange båtplasser. Dette gir gode muligheter for bading og rekreasjon. Det planlegges for flere ulike bevertnings- og servicetilbud langs bryggeområde.
Spro har i tillegg en spennende historie og sjel som strekker seg langt tilbake i tid.

All informasjon som Boligvelger, Budskjema, Prospekt, Prisliste og Visningstider finner du hjemmesiden til prosjektet - https://sprohavn.no/
På hjemmesiden, i Boligvelger, kan du se utsikt fra balkongen til hver leilighet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting av hele tiltaket innen 30. mars 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Byggetid er beregnet til ca. 24 mnd.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjør- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Ovenfor nevnte gir ikke grunnlag for å nekte overtakelse.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

• åpning av byggelån
• ramme- og igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.
• Selgers ledende organer beslutter igangsetting.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30. mars 2023 kl 18.00.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Kjøper gir selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering og arealoverføringer.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Vindusplassering og vindusstørrelser i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, illustrasjoner og perspektiv i prospektet, som følge av bl.a. den endelige arkitektoniske utformingen av byggene.

Prosjektet er under prosjektering. Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelse/utomhusplan i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til å leie ut og endre prisliste samt kjøpsbetingelser uten varsel på usolgte boliger og parkering.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Fra eiendommen er det en kort spasertur til bussholdeplass med buss som korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge (det planlegges for bussholdeplass ved havnen). Bussene går 3 ganger i timen i rushtiden.
Det er i reguleringsplanen anlagt for båtavgang direkte fra Spro Havn til Oslo. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil, og her finner du flere service- og forretningstilbud som café, sportsbutikk, apotek og vinmonopol.
På Tangen ligger det et nytt kommunehus med flott bibliotek. Til Drøbak sentrum er det også ca. 20 minutter med bil. I Drøbak sentrum finner man caféer, restauranter, gallerier og gågater.

I nærheten ligger gamle Spro gruve som er et yndet turmål for både lokale og tilreisende. Spro gruve er en tidligere feltspatgruve som var aktiv frem til tidlig 1900-tallet.
Nesodden har flotte turstier langs hele kyststien som strekker seg langs Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper og arrangert skirennet Nesodden på langs med start på Fagerstrand.
Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper. Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performanceavdeling i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og øvrige servicetilbud.

Med bil fra Oslo: Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen i ca 4,2 km. Ta venstre inn på Nesoddveien og følg denne mot Fagerstrand. Ta inn på Lillerudveien/fv 157 og følg denne ca. 3,2 km retning Nesoddtangen og du vil få Spro Havn på venstre hånd. Velkommen.
Båt/buss fra Oslo: Ta båt B10 fra Aker brygge til Nesoddtangen og deretter buss 575 mot Fagerstrand. Gå av på holdeplass Nordre Spro. Se ellers ruter.no for oppdatert rutetabell. Følg skilting fra hovedvei. Velkommen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet Spro Havn skal oppføres på eiendommen gnr. 26, bnr. 3. m. fl. i Nesodden kommune, og er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging. Prosjektet er planlagt å bestå av blokker, frittliggende småhusbebyggelse, garasjeanlegg og småbåthavn. Selger planlegger å dele opp tomten slik at hvert boligselskap ligger på egen eiendom. Garasjeanlegget planlegges også skilt ut som egen eiendom og selger tar forbehold om endelig organisering. Det kan bli organisert som egen næringsseksjon/tilleggsdel/anleggseiendom.

Utbyggingseiendommen skal sammenslås/grensejusteres og fradeles, og eiendomsgrensene og arealet er derfor ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er av kommunen oppgitt til ca. 68 552 m². Ca. tomteareal for byggetrinn 2 (61 leil.) vil først komme frem etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Eiendommene tilhørende det enkelte byggetrinn i prosjektet vil bli opprettet som egne eiendommer/matrikler og vil bli organisert som eierseksjonssameier.

De enkelte eierseksjonssameier i prosjektet vil bestå av seksjoner hvor hver seksjon utgjør en bolig eller næringsseksjon med tilhørende sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Tingsrettslige sameier vil kunne bli opprettet for fellesarealer og garasjeanlegg.

Det er planlagt oppført ett/flere underjordiske garasjeanlegg hvor alle/deler av boligene er tiltenkt å ha sine parkeringsplasser og sportsboder.

Det enkelte byggetrinn i prosjektet vil kunne bestå av ett eller flere bygg som vil bli organisert i ett eller flere selskap, herunder eierseksjonssameier. Selger tar forbehold om antall selskap, antall boliger, endelig organisering og omfang av det enkelte byggetrinn samt garasjeanlegg.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod til alle leiligheter. Disse er plassert i garasjekjeller.
Felles sykkelparkering.

Parkering i felles garasjekjeller.
Det vil være mulighet for kjøp av parkeringsplass til kr 375.000, -, så lenge det er ledige plasser tilgjengelig. Selger forbeholder seg retten til å endre priser underveis. Se prisliste.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli.

Båtplass
I salgstrinn 3 legges det ut 30 båtplasser til de 61 leilighetene med fortrinnsrett for å leie båtplass, hvis du som kjøper ønsker båtplass.

Båtplasser fordeles etter følgende fordeling.
For 3 og 4 roms leilighetene avsettes det 20 båtplasser til de første som kjøper og som ønsker å leie båtplass. For 2-roms leiligheter avsettes det 10 båtplasser til de første som kjøper og som ønsker å leie båtplass. Totalt settes det av 30 båtplasser for dette salgstrinnet.
Øvrige vil kunne stå på venteliste. Leie er estimert til mellom kr 10.000, - til kr. 25.000, - pr sesong. Båter over 4,5 meter i bredde må betale ekstra for båtplassen, da den opptar flere mulige båtplasser. Priser for båtplass for båter over 4.5 meter og lange utstikkere blir satt senere av båtforeningen. Mulighet for vinteropplag/vinterhavn er under utredning/planlegging. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av båthavnen vil bli. Båtplassene kan ikke fremleies, men tilhører båtforeningen iht. foreningens vedtekter, som er under utarbeidelse.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på privatboliger per 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

3 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for byggetrinn 1 i prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Byggestart for byggetrinn 1 er besluttet. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Utbygger jobber med muligheten for utvidelse av antall boliger opp mot 450 boenheter totalt iht. disposisjons-/illustrasjonsplan. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover.

Det er søkt om rammetillatelse for 3. salgstrinn i byggetrinn 2, også omtalt som Havblikk. Boligene tilrettelegges som tilgjengelige boenheter iht. teknisk forskrift. Det er søkt om dispensasjoner. Dette gjelder mindre justering/plassering av bygningskropper ift. disposisjons-/illustrasjonsplan og plassering/utforming av ball- og naturlekeplass iht. utomhusplan vedlagt prospekt. Uteoppholdsareal er omsøkt iht. reguleringsplan med dispensasjon fra ny kommuneplan. Det gjøres ellers oppmerksom på at området tilstøtende dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger.

I informasjon fra kommunen datert 05.04.2022 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for byggetrinn 1 i prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Byggestart for byggetrinn 1 er besluttet. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Utbygger jobber med muligheten for utvidelse av antall boliger opp mot 450 boenheter totalt iht. disposisjons-/illustrasjonsplan. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover.

Det er søkt om rammetillatelse for 3. salgstrinn i byggetrinn 2, også omtalt som Havblikk. Boligene tilrettelegges som tilgjengelige boenheter iht. teknisk forskrift. Det er søkt om dispensasjoner. Dette gjelder mindre justering/plassering av bygningskropper ift. disposisjons-/illustrasjonsplan og plassering/utforming av ball- og naturlekeplass iht. utomhusplan vedlagt prospekt. Uteoppholdsareal er omsøkt iht. reguleringsplan med dispensasjon fra ny kommuneplan. Det gjøres ellers oppmerksom på at området tilstøtende dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger.

I informasjon fra kommunen datert 05.04.2022 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Strandlinje
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Spro Havn- Havblikk - Trinn 3, 1454, FAGERSTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!