Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Spro Havn Fagerstrand - Trinn 1

SPRO HAVN - "Seilet" Trinn1 - Vestvendte utsiktsleiligheter ved sjøen - Båtplass og garasje - Bygging i gang!
Pris

kr 6 295 565 - 14 778 225

Størrelse
79 - 127 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/53

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Velkommen til vakre Spro Havn.

"Seilet" er navnet på det første byggetrinnet på Spro Havn.

Dette er en unik mulighet til å skaffe deg drømmeboligen - i umiddelbar nærhet til sjøen og med fantastiske sol - og lysforhold. Mange av leilighetene får nydelig utsikt til fjorden og områdene rundt. Spro Havn vil få et flott havneområde med grøntarealer, strand, brygge, molo og båtplasser. Dette gir gode muligheter for bading og rekreasjon. Det planlegges for flere ulike bevertnings- og servicetilbud langs bryggeområde. Spro har i tillegg en spennende historie og sjel som strekker seg langt tilbake i tid.

All informasjon som Boligvelger, Digital 3D-modell, Prospekt og Prisliste finner du hjemmesiden www.sprohavn.no


Første salgstrinn i byggetrinn 1, "Seilet" utgjør til sammen 50 leilighetsseksjoner fordelt på oppgang D og E. I tillegg består "Seilet" av oppgang A, B og C. Ferdig utbygget vil Spro Havn etter planen bestå av ca. 400 boliger fordelt på flere boligselskaper/bygg. Øvrig utbygging av arealet planlegges å foregå i senere byggetrinn. Det må dermed påregnes videre utbygging i området.

Eiendommen i byggetrinnet skal fradeles/sammenslås/grensejusteres og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles senest 31. mars 2025.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Endret innflyttingsdato gir i så fall ikke krav på dagmulkt.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjør- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Ovenfor nevnte gir ikke grunnlag for å nekte overtakelse.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold vedr. igangsetting og gjennomføring av avtalen.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Kjøper gir selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering og arealoverføringer.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelse/utomhusplan i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til å leie ut og ende prisliste samt kjøpsbetingelser uten varsel på usolgte boliger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Fra eiendommen er det en kort spasertur til bussholdeplass med buss som korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge (det planlegges for bussholdeplass ved havnen). Bussene går 3 ganger i timen i rushtiden. Det er i reguleringsplanen anlagt for båtavgang direkte fra Spro Havn til Oslo. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil, og her finner du flere service- og forretningstilbud som café, sportsbutikk, apotek og vinmonopol. På Tangenten ligger det et nytt kommunehus med flott bibliotek. Til Drøbak sentrum er det også ca. 20 minutter med bil. I Drøbak sentrum finner man caféer, restauranter, gallerier og gågater.

I nærheten ligger gamle Spro gruve som er et yndet turmål for både lokale og tilreisende. Spro gruve er en tidligere feltspatgruve som var aktiv frem til tidlig 1900-tallet. Nesodden har flotte turstier langs hele kyststien som strekker seg langs Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper og arrangert skirennet Nesodden på langs med start på Fagerstrand. Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper. Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performanceavdeling i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og øvrige servicetilbud.

Med bil fra Oslo:
Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen i ca 4,2 km. Ta venstre inn på Nesoddveien og følg denne mot Fagerstrand. Ta inn på Lillerudveien/fv 157 og følg denne ca. 3,2 km retning Nesoddtangen og du vil få Spro Havn på venstre hånd. Velkommen.

Båt/buss fra Oslo:
Ta båt B10 fra Aker brygge til Nesoddtangen og deretter buss 575 mot Fagerstrand. Gå av på holdeplass Nordre Spro. Se ellers ruter.no for oppdatert rutetabell. Følg skilting fra hovedvei. Velkommen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, eventuelle svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg, og sameie i byggetrinnet, ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Det er planlagt etablert et Fellessameie etablert som et tingsrettslig sameie på området. Fellessameiets formål er å ivareta og koordinere medlemmenes fellesinteresser som boligeiere, og å vedlikeholde og forvalte felleseiendommen med grøntarealer, beplantning, gjesteparkering, torg, felles lekeområde, feltinterne veier, herunder strøm til gatelysning, tv-anlegg, anlegg for ev. produksjon av energi/varmeanlegg og varmepumper, private feltinterne fellesledninger for vann, avløp, overvann og andre tekniske og felles innretninger av enhver art. Kostnader knyttet til Fellessameiet skal fordeles mellom sameiene i forhold til antall boliger og eierbrøk i hvert boligselskap. Det etableres et styre for Fellessameiet som vil bestå av ett medlem fra hver av boligselskapene slik at alle selskaper er representert. Eventuelle garasjesameier er ikke representert. Det utarbeides egne vedtekter for Fellessameiet og i vedtektene til hvert boligselskap inntas bestemmelser om Fellessameiet.

Fellessameiet vil ikke bli etablert og overskjøting vil ikke finne sted før etter at prosjektet i sin helhet er ferdig utbygd og etablert. Alle kostnader med overskjøting herunder også dokumentavgift og tinglysingsgebyrer, dekkes av selger. I påvente av overskjøting vil det enkelte selskap få tinglyst nødvendige adkomst- og bruksrettigheter. Fellessameiet kan først registreres i Foretaksregisteret etter at alle selskapene er blitt registret i Foretaksregisteret.

På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse fellesledningene vil kunne gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med, og aksepterer, ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod til alle leiligheter. Disse er plassert i underjordisk garasjekjeller.

Felles sykkelparkering.

Parkering i felles garasjeanlegg under eiendommen.
Det vil være mulighet for kjøp av parkeringsplass til kr 375.000, -, så lenge det er ledige plasser tilgjengelig. Se prisliste.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2021, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning (vedlagt prospekt)
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan (vedlagt prospekt)
7) Utomhusplan (vedlagt prospekt)
8) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
9) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
10) Salgsprospekt datert mai 2021
11) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
12) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)
14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er
inngått utbyggingsavtale med Nesodden kommune.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover. Det gjøres ellers oppmerksom på at området nedenfor dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger. Se vedlagt utenomhusplan vedlagt prospekt. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei.

I informasjon fra kommunen datert 22.03.2021 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.

Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er
inngått utbyggingsavtale med Nesodden kommune.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover. Det gjøres ellers oppmerksom på at området nedenfor dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger. Se vedlagt utenomhusplan vedlagt prospekt. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei.

I informasjon fra kommunen datert 22.03.2021 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Garasje
Utsikt
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Spro Havn Fagerstrand - Trinn 1, 1454, FAGERSTRAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Thomas Eriksen
Thomas Eriksen
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!