Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Spinnerigaten 9

Kun 3 parkeringsplasser igjen | Parkering i lukket garasjeanlegg
Pris

kr 257 592

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/3

Boligtype

Eneboliger

Soverom

Ikke angitt

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Senest 14 dager etter kontraktsinngåelse.

Forbehold fra utbygger

Selger tar forbehold om at størrelsene kan variere uten at det gis rett til prisavslag eller pris påslag.
Kjøpere oppfordres til å måle parkeringsplassene før kjøp.

Målene varierer mellom ca. 240x520 cm og ca. 250x520 cm.

Beliggenhet

Kjør mot Spar Svanedalsgården fra Mosbekk. Ta første til høyre inn på Spinnerigaten. Leilighetsbygget med parkeringsgarasje ligger i første boligblokk av murstein på venstre side.

Tomt

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt. Er pt. ikke opplyst.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:

1) Seksjoneringskart 14.09.06
2) Vedtekter datert: 02.03.18
3) Seksjoneringsdokumenter datert: 10.03.17

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.
- Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.
- Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.\r\n

Gi kun skriftlige bud.

Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.\r\nDersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.\r\nDet kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum samt avgifter betales senest 14 dager etter kontraktsinngåelse.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, felles parkering, felles veg, offentlig lekeplass. Eksisterende andre typer anlegg og bebyggelse. Hensynssone flom.

Utsnitt av reguleringsplan med gjeldende bestemmelser fås på forespørsel av megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, felles parkering, felles veg, offentlig lekeplass. Eksisterende andre typer anlegg og bebyggelse. Hensynssone flom.

Utsnitt av reguleringsplan med gjeldende bestemmelser fås på forespørsel av megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen overtas i den stand som det var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse (“as is”). Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven § 3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

• dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller

• dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven §3-8

Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven § 3-2.

Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

Rapporter og informasjon fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster, informasjon fra forretningsfører etc.) og som er fremlagt av selger eller selgers rådgiver i forbindelse med transaksjonen så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingslovens § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd.

Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 gjelder ikke, med mindre annet klart fremgår av avtalen, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2.

Arealberegninger

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Diverse

Prospektet med vedlegg er godkjent av selger.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Spinnerigaten 9, 4370, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!