Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Spidsbergseter Lodge Flaksjølivegen

Spidsbergseter Lodge - Nye, moderne fritidsleiligheter i naturskjønne omgivelser. Fri bruk av hotellets fasiliteter!
Pris

kr 4 079 462 - 4 379 462

Størrelse
68 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/3

Boligtype

Fritidsboliger

Soverom

3

Om prosjektet

Velkommen til Spidsbergseter Lodge. Nye, moderne fritidsleiligheter med fantastisk beliggenhet i naturskjønne omgivelser!

Dette prosjektet omfatter Hus 3 av byggetrinn 1 som anvist på vedlagt situasjonsplan. Hus 3 består av én firemannsbolig, og byggetrinn 1 av totalt 3 firemannsboliger.

Leilighetene vil inneholde 3 soverom, stue og kjøkken i åpen løsning, baderom, separat WC og uteplass i form av terrasse eller balkong. Leilighetene i 2. etasje har i tillegg hems på ca. 22 kvm BRA. Alle leilighetene har egen sportsbod med adkomst fra inngangspartiet. Se vedlagte tegninger for plantegning av hver enkelt leilighet.

Dette blir innbydende og praktiske fritidsleiligheter med flotte farge- og materialvalg for en lun og god atmosfære. De store vindusflatene gir leiligheten gode, naturlige lysforhold og rominndelingen gir fine møbleringssoner. Leilighetene i 2. etasje har hems og ekstra god takhøyde som gir en spesiell god romfølelse. Her ligger det godt til rette for å nyte helge- og feriedager i en helt ny fritidsleilighet med umiddelbar nærhet til flotte naturopplevelser. Leilighetene leveres fullt utstyrt med inventar og møbelpakke til en verdi av kr. 500 000 fra Stas Ringebu. Stas Ringebu er en butikk med interiør til hus og hytte som fører en rekke populære merker. Besøk butikkens hjemmeside på www.stasringebu.no. Bildene i salgsoppgaven er fra en ferdigstilt leilighet i samme prosjekt (Hus 2). Det foreligger utleieplikt på leilighetene, og det er gode leieinntekter med enkel utleieordning via hotellet. Se vedlagt avtale om utleie.

Spidsbergseter Lodge har en fantastisk beliggenhet på Spidsbergseter, hvor man har umiddelbar nærhet til langrennsløypa med topp preparerte skiløyper. På Spidsbergseter Resort Rondane finnes gode restauranter som er verdt et besøk. Hotellet har flere fasiliteter som bademuligheter og de leier ut utstyr som sykler og skiutstyr, og kan også arrangere turer med hest i terrenget i sommerhalvåret. Besøk hotellets hjemmeside på www.spidsbergseter.no.

Venabygdsfjellet er en fantastisk destinasjon - sommer som vinter. Området kan by på 30 topper, store og små, samt moltemyrer, blåbærtuer og smale seterveier. Vinterstid er stedet snøsikkert med 160 km oppkjørte langrennsløyper i fantastisk terreng og topper opp mot 1 400 meters høyde. Løypenettet inkluderer Trolløypa som går fra Høvringen over Venabygdsfjellet til Sjusjøen. For de alpinglade er det er for øvrig ca. 40 minutters kjøring til Kvitfjell og 1 time til Hafjell. Det er også flere fjellvann i området med mulighet for fiske av ørret, røye og abbor. På vinterstid er Flaksjøen populært for isfiske og pilking. Terrengsykkel er også godt egnet for å utforske fjellheimen i nærområdet, og det finnes mulighet for kurs i snøkiting.

Ellers kan Ringebu sentrum by på det meste av butikker, spisesteder og fasiliteter. Her er delikatessebutikken Annis Pølsemakeri absolutt verdt et besøk! Ønsker man en lengre bytur er det en drøy times kjøretur til Lillehammer.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal til 3. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.6.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 50% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.
- at styret i Spidsbergseter Lodge AS vedtar byggestart

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30.06.2024 kl. 18.00.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte leiligheter.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 7, bnr 130 i Ringebu kommune.

Eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er i matrikkelen oppgitt å være ca. 429 m².

Prospektet omfatter Hus 3 i Byggetrinn 1 som er planlagt med totalt 12 enheter fordelt i 3 hus. Hus 2 er utsolgt og ferdigstilt. Hus 1 planlegges lagt ut etter tilfredsstillende salg i Hus 3. Hvert hus består av 4 leiligheter. Byggetrinn 3 omfatter parkeringskjeller. Byggetrinn 2 vil bli beliggende foran byggetrinn 1, se situasjonsplan. Selger tar forbehold om endringer i antall enheter og byggetrinn.

Leilighetene i hus 3 har adresse Flaksjølivegen 90A-D, 2032 Venabygd.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, rømningsveier, samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Seksjonseierne får bruksrett til parkeringsplass på hotellets område.

Seksjonseierne har fortrinnsrett til å kjøpe hver sin biloppstillingsplass i parkeringskjeller som er planlagt som en del av byggetrinn 3 av Spidsbergseter Lodge. Retten til parkeringsplass foreligger kun dersom styret i utbyggingsselskapet treffer vedtak om å bygge og at det oppnås forsvarlig finansiering av byggetrinn 3.

Boder

Leiligheten har bod i tilknytning til inngangsparti.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Flaksjølivegen 90 A, kr 4.350.000. Totalpris inkl. omkostninger kr 4.379.462.
Flaksjølivegen 90 B, kr 4.050.000. Totalpris inkl. omkostninger kr 4.079.462.
Flaksjølivegen 90 D, kr 4.350.000. Totalpris inkl. omkostninger kr 4.379.462.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Ringebu kommune, stipulert til ca. kr 2.500, - per år.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Leiligheten har utleieplikt da Ringebu kommune krever at fritidsboliger som bygges til utleieformål skal være tilgjengelig for utleie i minst 9 av 12 måneder.

Spidsbergseter Resort Rondane AS har eksklusiv rett til å formidle utleie av leiligheten. Det er ingen restriksjoner på hvilke perioder i året leiligheten skal være tilgjengelig for utleie, men kjøper plikter å gjøre den tilgjengelig i minst 9 av 12 måneder hvert år. Som vederlag for utleie av leiligheten mottar seksjonseier et fast beløp på kr. 1 115,- pr. døgn. Egen utleieavtale inngås mellom Kjøper og Spidsbergseter Resort Rondane AS samtidig som signering av kjøpekontrakt for leiligheten. Avtalen ligger som vedlegg i salgsoppgaven og Kjøper må sette seg inn i denne før budgivning. Det vil bli tinglyst rett til utleieplikt ovenfor Spidsbergseter Resort Rondane AS.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 56.250, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - i oppgjørstjenester og kr 6.250, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, herunder følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Avtale om utleie
3) Driftsavtale mellom Eierseksjonssameiet Spidsbergseter Lodge og Spidsbergseter Resort Rondane AS
4) Avtale om bruksrett til fellesfasiliteter mv.
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
6) Situasjonsplan
7) Parkeringskart
8) Sameievedtekter
9) Utkast budsjett / Informasjonsskriv om kostnader
10) Salgsprospekt
11) Kjøpekontrakt
12) Reguleringsplan m/bestemmelser
13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
15) For bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 8-14 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 56.250, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - i oppgjørstjenester og kr 6.250, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan i område 1 Spidsbergseter for Spidsbergseter - Lundeseter. Området er regulert til fritidsformål og hotellvirksomhet. Selve eiendommen er i kommuneplanen avsatt til hotellvirksomhet med tilhørende bygninger og utleieplikt.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 26.11.2019. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan i område 1 Spidsbergseter for Spidsbergseter - Lundeseter. Området er regulert til fritidsformål og hotellvirksomhet. Selve eiendommen er i kommuneplanen avsatt til hotellvirksomhet med tilhørende bygninger og utleieplikt.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 26.11.2019. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig 68 kvm BRA, 68 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Spidsbergseter Lodge Flaksjølivegen , 2632, VENABYGD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Christin Bechmann
Christin Bechmann
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!