Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Soloddveien Terrasse

Soloddveien Terrasse | Kun en igjen - Mulighet for to garasjeplasser - Klar til overtakelse
Pris

kr 6 614 512

Størrelse
148 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/11

Boligtype

Leilighet

Soverom

3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Like vest for Grimstad sentrum, i Soloddveien på Vesøya, har BRG bygget 11 leiligheter med moderne standard. Bygget er oppført i 4 etasjer, med en stor Coop Extra i 1. etasje. Leilighetene ligger i 2., 3. og 4. etasje. Det er parkeringsanlegg, sykkelparkering og boder i 2. etasje. Denne leiligheten har en stor vestvendt terrasse på ca 71 kvm. I tillegg er det felles takterrasse med morgensol i 3. etasje. Disse kvalitetene er med på å gjøre Soloddveien Terrasse til et unikt boligprosjekt i Grimstad.

Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong og med yttervegger i en kombinasjon av plater og vedlikeholdsvennlig, royalimpregnert stående trekledning. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Prosjektet er ferdigstilt. Dette er den siste leiligheten som ikke er solgt. Samtlige av de andre leilighetene er i prosjektet er innflyttet.

Forbehold fra utbygger

Selger er ikke bundet dersom ikke 60 % av leilighetene, alternativt 60 % av den totale salgsverdien for leilighetene er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 01.06.2020, har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å vedta igangsetting av byggearbeidene uten at forannevnte forbehold er avklart.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.
Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Beliggenhet

Soloddveien Terrasse ligger like utenfor Grimstad sentrum, med båthavn, friområder, forretninger og sentrumstilbud i umiddelbar nærhet. Universitetet, Sørlandets Teknologipark, flotte strender – alt ligger bare en kort sykkeltur unna.
Fra Grimstad sentrum følger man Vesterled (rv. 420) vestover gjennom tunnelen ved Oddensenteret. I rundkjøringen etter tunnelen tar man av til venstre, og deretter til høyre inn Soloddveien. Eiendommen ligger da på høyre hånd, like før avkjørselen til småbåthavnen i Grømbukt.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Grimstad kommune, gnr. 200 bnr. 228. Eiendommen skal fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Tomten er i dag ca. 6.530 kvm. En mindre del av eiendommen som ligger sydøst for Soloddveien, skal fradeles og vil ikke forbli en del av sameiets eiendom. Tomtearealet vil derfor bli redusert noe. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. parkeringsplass. Det er lagt opp infrastruktur til ladestasjon for EL-bil.

Kjøper av leilighet 201 får mulighet til å kjøpe ekstra garasjeplass med tilhørende bod for kr. 250.000,-.

Boder

Hver leilighet får en sportsbod på min. 5 kvm i tilknytning til parkeringsanlegget.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Grimstad kommune eiendomsskatt på leilighetene. Eiendomsskatten fastsettes etter ferdigstillelse.

Utleie

Adgang til utleie

Leilighetene har ikke egne utleieenheter. Utleie reguleres av sameievedtektene.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert 20.08.2019
2) Leveransebeskrivelse
3) Etasjetegninger datert 02.05.2019
4) Fasadetegninger datert 02.05.2019
5) Snitt-tegninger datert 02.05.2019

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Resterende del av kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Reguleringsplan: Guldmandsveien 2, vedtatt 05.09.2016.
Det gjøres oppmerksom på at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for området BKF 7.2 sydøst for Soloddveien, vis á vis denne eiendommen. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger. Planen omfatter eiendommene gbnr. 200/241, 200/1905, 200/227.
Området sydvest for eiendommen er bl.a. regulert til bolig/forretning/kontor og småbåthavn.
Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet. Når prospektet skrives, er rammetillatelse ikke mottatt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Reguleringsplan: Guldmandsveien 2, vedtatt 05.09.2016.
Det gjøres oppmerksom på at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for området BKF 7.2 sydøst for Soloddveien, vis á vis denne eiendommen. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger. Planen omfatter eiendommene gbnr. 200/241, 200/1905, 200/227.
Området sydvest for eiendommen er bl.a. regulert til bolig/forretning/kontor og småbåthavn.
Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet. Når prospektet skrives, er rammetillatelse ikke mottatt.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22:

Boligen selges etter avhendingslovens normalordning, jf. avhendingsloven § 3-2 til § 3-6.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21:

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen ble ferdigstilt 24.05.2022, og selges som ledd i næringsvirksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Turterreng
Takterrasse
Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Heis

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Soloddveien Terrasse, 4876, GRIMSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Christian Forum
Christian Forum
Prosjektmegler
Kontakt
Trygve Ribe
Trygve Ribe
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!