Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconFANA
Alle enheter solgt

Smedsvikneset

Fana. Helt ny moderne og lekker enebolig klar for innflytting - Høy standard - Carport - Rolig gate

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/4

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4

Om prosjektet

Ring megler Jan Erik Guldbrandsen 924 12 356 for privatvisning.

I flotte omgivelser planlegges det 4 nye eneboliger over 2 etasjer i et trygt og barnevennlig boligområde. Boligene får et moderne uttrykk og leveres med flotte kvaliteter. Familievennlig prosjekt i solrike og rolige omgivelser hvor husenes plasseringer hensyntar uteområder med gode solforhold. Eiendommene har enkel adkomst via Smedsvikneset som er en blindvei.

Kort om enhetene:
- Flotte bygg med moderne uttrykk og gode vindusflater
- 4 soverom
- TV/Kjellerstue
- Hovedsoverom med eget bad
- Carport (hus B får dobbel carport)
- Arealeffektiv og meget god planløsning for en aktiv familie

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles senest 01.02.2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved eventuell fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av tomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og llustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiene, utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger tar forbehold om antall boligselskaper og seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling av usolgte seksjoner.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i landlige og nydelige omgivelser. Smedsvikneset ligger kun en kort gangavstand til Fana Kirke. Like ved finner du Kirkevold Barne- og Ungdomsskole med ca. 600 elever fra første til tiende klasse og litt lengre unna Stend videregående skole for naturbruk og idrettsfag. Fana Barnehage ligger med kort gangavstand til/fra Smedsvikneset. Området er meget barnevennlig og byr på flotte turmuligheter med Fanafjellet, Klokkarvatnet, Kalandsvatnet, Fanahammeren, Stendafjellet og Hordnes m.m

Fra eiendommen er det kort vei til Hordnesskogen og Stavollen idrettsplass med fotballbane og idrettshall. IL Bjarg holder her til og tilbyr ulike idrettsgrener for barn og unge med blant annet både håndball og fotball. Det er også kort avstand til Fana Stadion, Fana Arena og Slåtthaug med idrettshall, svømmehall og isbane.

Ikke langt fra Smedsvikneset finner du Fanahammeren. Stedet ligger innerst i Fanafjorden hvor en finner flotte badeplasser og et yrende båtliv sommerstid. Fana kirke er verdt å nevne, en steinkirke fra 1153, og området rundt er valgt til Bergen kommunes Tusenårssted. I området ligger også Hordamuseet, Hordaland Teater og Stend hovedgård.

For å komme til Smedsvikneset tar du av Fanaveien v/Fana Kirke og inn i Titlestadvegen. Kjør ca 350 meter, ta deretter inn til høyre i Norheimsvegen. Følg veien et lite stykke og ta så inn til Smedsvikneset. Tomten ligger fint til mellom Smedsvikneset 2 og 6.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet oppføres på eiendommen gnr. 96 bnr. 750 i Bergen kommune. Eiendommen er seksjonert, hvor hver seksjon består av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonering. Sameiets totale tomteareal var ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 1 872 kvm. Hver seksjon har fått eksklusiv tomteareal, hvor hus A/seksjon 1 har et eksklusivt tomteareal på 350 kvm, se vedlagte seksjoneringskart hvor dette fremkommer.

Utomhusarealer ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene vil kunne gå over eiendommene og vil kunne være i et sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til etablering og tinglysing av slike avtaler dersom dette ikke er på plass før overskjøting har funnet sted.

Adresse Bolig A: Smedsvikneset 4A, 5243 Fana

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i carport til hver bolig. Hus B får dobbel carport. Øvrig parkering på tomten, se vedlagte utomhusplan.

Det legges trekkerør for fremtidig installasjon av ladestasjon for el-bil. El-bil ladestasjon kan leveres som tilvalg.

Carportene er planlagt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon. Dette kan alternativt bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av carporter, biloppstillingsplasser, uteareal utenfor boligene og boder vil bli.

Boder

Det medfølger en utvendig bod til hver bolig. Eventuell innvendig bod er vist på plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris per bolig:
Bolig A: Kr 8 300 000,- + omk kr 47 912,- Totalt kr 8 347 912,-
Bolig B: SOLGT
Bolig C: SOLGT
Bolig D: SOLGT

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av salgsoppgave som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål ta kontakt med Eiendomsskattekontoret.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 68 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 5 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Plan-, snitt, og fasadetegninger
3) Utomhusplan
4) Kjøkkentegninger
5) Leveransebeskrivelse, datert 09.05.2022.
6) Utkast sameievedtekter
7) Standard kjøpekontrakt for prosjektet
8) Kommuneplanens arealdel m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
9) Matrikkelutskrift
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen, samt alle omkostninger og eventuelle tilvalg-/endringsbestillinger betales ved overtagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 68 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: ca. kr 5 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommene er ikke regulert. Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommene som bebyggelse og anlegg - øvrig byggesone. Kommuneplanens arealdel ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler. Kommuneplankart ligger vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen bnr 749 på kartet har blitt slått sammen med bnr 750 etter at kartet ble bestilt.

Kopi av igangsettingstillatelse og rammetillatelse kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet og dersom byggene ikke ferdigstilles samtidig vil ferdigattest først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor kunne skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommene er ikke regulert. Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommene som bebyggelse og anlegg - øvrig byggesone. Kommuneplanens arealdel ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket er mottatt 16.06.2022. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 25.03.2022. Det er gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser vedrørende plassering av byggverk innenfor byggegrense, 15 meter fra kommunal veis midtre linje, og ny avkjørsel. Kopi av igangsettingstillatelse og rammetillatelse kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet og dersom byggene ikke ferdigstilles samtidig vil ferdigattest først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor kunne skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse for Hus A er mottatt 26.01.2024.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig:
Bolig A: BRA 160 kvm – P-ROM 160 kvm
Bolig B: BRA 160 kvm – P-ROM 160 kvm
Bolig C: BRA 160 kvm – P-ROM 160 kvm
Bolig D: BRA 164 kvm – P-ROM 164 kvm

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Alle kvaliteter og leveranser finner du detaljert i leveransebeskrivelse og i romskjema.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Hage
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Smedsvikneset, 5243, FANA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Elin Merete Stormo
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Kontakt
Jan Erik Guldbrandsen
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!