Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Skjeviga

Skjeviga Syd | Byggestart vedtatt - 66 nye, moderne leiligheter nær sjøen og Grimstad sentrum | Bygg D utsolgt | 18 solgte
Pris

kr 1 997 492 - 5 311 962

Størrelse
36 - 93 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

47/66

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Skjeviga Syd ligger mellom Biesletta og Vikkilen, kun en kilometer fra bryggekanten i Grimstad sentrum. Her er det prosjektert et topp moderne boligområde med ca 116 boliger totalt. Her presenteres trinn 1, med totalt 66 leiligheter fordelt på 7 bygg. Skjeviga Terrasse utgjøres av bygg A, B, C og D og ligger nærmest veien, mens Skjeviga Panorama består av byggene E, F og G, og ligger på høyden med flott utsikt mot Vikkilen og havet.

Leilighetene varierer i størrelse fra 41 til 100 kvm BRA. Alle boligene får store, private uteplasser med gode solforhold. Alle leilighetene i hus A, B, C, E, F og G får innendørs parkering i underjordisk garasjeanlegg. Hus D får utendørsparkering i tilknytning til boligen.

Her kan du bo moderne og komfortabelt i sykkelavstand til byen og med alle servicetilbud innen rekkevidde.

Bygg D er utsolgt og skal overleveres nye eiere 15.12.22.
Bygg A, B og C har vedtatt byggestart og skal ferdigstilles 31.10.24.
Bygg E, F, og G har ikke vedtatt byggestart.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal år 2024 til 3. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen (dato) 31.10.2022.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter til en verdi av 50 % av hvert sameie:
o Sameie Skjeviga Terrasse I - Hus A, B og C
o Sameie Skjeviga Terrasse II - Hus D
o Sameie Skjeviga Panorama - Hus E, F og G
Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 31.10.2021
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Beliggenhet

Fra Grimstad sentrum følger man Arendalsveien over Biesletta mot Vikkilen, og tar inn til høyre like etter avkjørselen til Bieheia.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligene skal oppføres på eiendommen gnr. 13 bnr.3 i Grimstad kommune. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen.

Utomhusarealene på området for dette byggetrinn ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Leilighetene i bygg D leveres med utendørs parkering like ved bygget. Leilighet GU1 og GU2 i bygg G leveres uten parkering. For øvrig har samtlige leiligheter parkering i parkeringskjeller under byggene.

El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger, men kan bestilles som tilvalg.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som egen eiendom eller blir lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Boder

Det medfølger en stk. sportsbod til hver leilighet. Sportsbodene er minimum 5 kvm.

Økonomi

Prisinformasjon

se vedlagt prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For skatteåret 2020 er det vedtatt en promillesats på 3,6 promille. Bunnfradrag/reduksjonsfaktor er satt til 30% på skattetakst av boligen

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligen kan leies ut i sin helhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det er saklig grunn til det.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750 inkl mva. Oppgjørstjenester kr. 4.875,- inkl mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 3.625,- inkl mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning (vedlagt prospekt)
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt)
7) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
8) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
9) Salgsprospekt datert oktober 2020
10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås vedhenvendelse til megler)
11) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
12) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
13) Bustadoppføringslova

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % av kjøpesummen dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750 inkl mva. Oppgjørstjenester kr. 4.875,- inkl mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 3.625,- inkl mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, lavblokker, blokkbebyggelse, lekeplass, ballslette, renovasjonsanlegg og energianlegg – trafo samt infrastruktur.

PlanID: 222. Plannavn: Del av Skjevika Syd. Godkjent av Grimstad kommunestyre 18.12.2013. Rammetillatelse for prosjektet er søkt om.

Området er under utvikling, slik at byggeaktivitet i nærområdet må påregnes

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, lavblokker, blokkbebyggelse, lekeplass, ballslette, renovasjonsanlegg og energianlegg – trafo samt infrastruktur.

PlanID: 222. Plannavn: Del av Skjevika Syd. Godkjent av Grimstad kommunestyre 18.12.2013. Rammetillatelse for prosjektet er søkt om.

Området er under utvikling, slik at byggeaktivitet i nærområdet må påregnes

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Heis
Utsikt
Sentralt
Turterreng
Balkong
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Skjeviga, 4878, GRIMSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tom Arthur Pedersen
Tom Arthur Pedersen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!