Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Siljustølvegen 21

Blåbærtunet - trinn 1: Bygging vedtatt. Leiligheter fra 46-95 kvm BRA. Familieboliger over to plan fra 92 -167 kvm BRA.
Pris

kr 3 112 792 - 7 019 692

Størrelse
46 - 161 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

27/35

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 5

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Nedre Siljustølen er et nytt boområde lokalisert ved et gammelt naturlandskap rett nedenfor Siljustølen, Harald og Marie Sæverud sitt hjem med sin fantastiske park som nærmeste nabo.
Husene er orientert ulikt så hvert tun og uterom er unikt. Mot sør er husene lavere og slipper inn sol og lys i utearealene mens husene vokser mot skogen i nord og tilbyr fin utsikt over området.
Boligene skal oppføres med utstrakt bruk av tre, både som konstruksjonsmateriale og som fasademateriale. Husene har et dynamisk formspråk, og det er lagd mye arbeid i at husene framstår som unike, men likevel beslektet med de andre i tunet.

Felleskapet er viktig på Nedre Siljustølen. Størrelsen av private hager er begrenset til fordel for store gjerdefrie fellesarealer der barn kan gå på oppdagelsesferd. Bilparkering er for dette byggefelt (BB3) lagt under bakken og på den måte får man et bilfritt miljø. De utstrakte fellesarealene inneholder veksthus, bålplass, en bekk med broer, en ballbane, flere lekeplasser, et torg til f.eks. juletretenning og områder med frukttrær og blåbærlyng. Ved den største lekeplassen ved bekken og torget er det også lagt inn et stort felleshus og et verksted, for små og store feiringer og andre initiativ. Samlet er dette med på å skape ett frodig «nabolandskap» som inviterer til ulike aktiviteter for både barn og voksne.

Her har man en sekvens av opplevelser langs bekken og naturdrag som knytter de ulike bomiljøene sammen. Eksisterende naturtyper blir utgangspunkt for de ulike bomiljøene.

Blåbærtunet – Felt BB3

De syv bygningene er orientert slik at de lager en variert ramme om tunet med leke- og møteplasser. Hovedsonen for lek er lagt i den midterste delen, hvor også det er lagt inn bålplass.

Blåbærtunet har fokus på lek i oversiktlige og trygge omgivelser. Et samlingsted for familier hvor man kan ha et felles måltid og leke med barna i naturen. I blåbærtunet er det også frukthage, gress/parsellhager og felles drivhus som gir rom for dyrking, oppdaging og samarbeid. Boligene som ligger på bakkeplan, vil få private hager i forkant som grenser til felles området. Tunet knyttes sammen av gruset gangveier som gir myke overganger.

Første salgstrinn i blåbærtunet består av byggene B3.6 – B3.7 og inneholder 36 boliger med leiligheter fra 46 m2 til 95 m2 og rekkehus/boligheter over to plan i størrelsen fra 93 m2 til 167 m2.

Viser ellers til situasjonsplan vedlagt i prospektet for nærmere beskrivelse av området.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger har besluttet byggestart. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal til 3. kvartal år 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved oppstart tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også komme frem konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige offentlige godkjennelser og eventuell justering av fremdrift for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av uteareal, bæresystem, søyler eller liknende.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Utenomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstiden og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utenomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og busker, som ved overtagelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og planter. Beplantning og eksisterende vegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og øvrig salgsmateriale. Illustrasjoner og perspektivtegninger i prospektet kan ha mangler og avvik fra endelig ferdigstillelse.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet.
Her har du korte avstander til blant annet:
- Skoler og barnehager
- Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter
- Bybanen og bussholdeplass
- Byens største handlesenter, Lagunen
- Fine turområder
- Huset Raa
- Fana Stadion
- 18 hulls golfbane
- Idrettsanlegg

Et svært barnevennlig nabolag med familier i alle aldersgrupper

Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og følg veien over broen, en får da prosjektet Nedre Siljustøl på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 119, bnr. 1012 i Bergen kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 8 233,8 m².

Prosjektet er planlagt med totalt ca. 100 boliger, oppdelt i flere salgstrinn på totalt 7 bygg. Trinn 1 vil bestå av B3.6 + B3.7, to boligblokker med heis og er planlagt med 36 enheter.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Selgers entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering skjer i et multiparkeringsanlegg i p-kjeller. Det vil her være mulig å gjøre div. tilvalg ifm. Multiparkeringssystem. Standard vekt for biler i systemet er opp til 2 600 kg. Det vil være mulig for tilvalg slikt som elbil lader mm. Netto bredde er 2 500 mm iht. krav.

Det vil bli totalt 77 p-plasser, hvorav 12 plasser vil være gjesteparkering. Prosjektet har totalt 65 p-plasser tilgjengelig for salg i hele prosjektet. Parkering kan kjøpes for kr 275.000, -. Det er kun en parkering per bolig og gjelder for 4-roms og oppover – se prisliste. Utvendig sportsbod er lokalisert i P-kjeller

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Selger vil beholde eiendomsretten til å fritt kunne disponere over eventuelle usolgte
parkeringsplasser og boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn
seksjonseiere.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker også følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning (vedlagt prospekt)
5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt)
7) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
8) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
9) Salgsprospekt datert mai 2022
10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
11) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
12) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)
14) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 250.000, - av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker også følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 61720000, Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 3 med fraskilte parseller, Grønstølen Boligområde, stadfestet 18.02.2015 og er regulert til:

• Bebyggelse-blokkbebyggelse.
• Uteoppholdsareal.
• Kjøreveg.
• Fortau.
• Renovasjonsanlegg.
• Annen veggrunn – grøntareal.
Kommuneplanens arealdel viser eiendommen som boligbebyggelse B30 og grønnstruktur og den ligger innenfor hensynssonene:

• Vei støy – gul sone.
• Vei støy – rød sone.
• Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 24.04.2020. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
30150001 – Yttrebygda gnr. 119 bnr. 75, 3 mfl. Rå – Sørås
Ikrafttredelsesdato 08.05.1981

Reguleringsplaner under arbeide
65710000 - Fana. Gnr. 119 M.fl., E39/rv 580 Rådal-Sørås

Kommuneplan
PlanID 65270000
Plannavn: Bergen: Kommuneplanens arealdel 2018
Ikrafttredelsesdato: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100%

65270000 – Bebyggelse og anlegg (100 %)
65270000 – Grønnstruktur (<0,1%)

Hensynssoner i kommuneplanen
65270000 – Luftkvalitet – gul sone (20,8 %)
65270000 – Vei støv – gul sone (74,9 5)
65270000 – Vei, støv – rød sone (6,4 %)

Planer i nærheten av eiendommen
65710000 – Ytrebygda/Fana. gnr. 119 mfl., E39/RV 580 Rådal-Sørås
62000000 – Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 mfl., endring av reguleringsplan E 39/RV 580 Rådal-Sørås
30530000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 30, Rå
30150000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 3 og 75, gnr 120 bnr 10, Rå- Sørås
15760000 - Ytrebygda. Gnr 39, 119 og 12, Råstølen
Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Det er gitt flere rammetillatelser til bygging av garasjeuthus, boligbygg på 3 og 4 etg. og rekkehus på eiendom Gnr. 119 Bnr. 981, Gnr. 119 Bnr. 1014, Gnr. 119 Bnr. 1013

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på
overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Berøringsgrad 100,0 %. Interessenter oppfordres til å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 61720000, Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 3 med fraskilte parseller, Grønstølen Boligområde, stadfestet 18.02.2015 og er regulert til:

• Bebyggelse-blokkbebyggelse.
• Uteoppholdsareal.
• Kjøreveg.
• Fortau.
• Renovasjonsanlegg.
• Annen veggrunn – grøntareal.
Kommuneplanens arealdel viser eiendommen som boligbebyggelse B30 og grønnstruktur og den ligger innenfor hensynssonene:

• Vei støy – gul sone.
• Vei støy – rød sone.
• Konsesjonsområde fjernvarme Flesland – Sentrum.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 24.04.2020. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
30150001 – Yttrebygda gnr. 119 bnr. 75, 3 mfl. Rå – Sørås
Ikrafttredelsesdato 08.05.1981

Reguleringsplaner under arbeide
65710000 - Fana. Gnr. 119 M.fl., E39/rv 580 Rådal-Sørås

Kommuneplan
PlanID 65270000
Plannavn: Bergen: Kommuneplanens arealdel 2018
Ikrafttredelsesdato: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100%

65270000 – Bebyggelse og anlegg (100 %)
65270000 – Grønnstruktur (<0,1%)

Hensynssoner i kommuneplanen
65270000 – Luftkvalitet – gul sone (20,8 %)
65270000 – Vei støv – gul sone (74,9 5)
65270000 – Vei, støv – rød sone (6,4 %)

Planer i nærheten av eiendommen
65710000 – Ytrebygda/Fana. gnr. 119 mfl., E39/RV 580 Rådal-Sørås
62000000 – Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 mfl., endring av reguleringsplan E 39/RV 580 Rådal-Sørås
30530000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 30, Rå
30150000 – Ytrebygda. Gnr 119 bnr 3 og 75, gnr 120 bnr 10, Rå- Sørås
15760000 - Ytrebygda. Gnr 39, 119 og 12, Råstølen
Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Det er gitt flere rammetillatelser til bygging av garasjeuthus, boligbygg på 3 og 4 etg. og rekkehus på eiendom Gnr. 119 Bnr. 981, Gnr. 119 Bnr. 1014, Gnr. 119 Bnr. 1013

Andre opplysninger
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på
overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Berøringsgrad 100,0 %. Interessenter oppfordres til å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Sentralt
Heis
Utsikt
Bredbånd
Turterreng
Balkong
Garasje
Sentralt
Heis
Utsikt
Bredbånd
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Siljustølvegen 21, 5239, RÅDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bodil K. Innset
Bodil K. Innset
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!