Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Rødshøgdringen

Rødshøgda | 13 SOLGT - Flotte boligtomter uten byggeklausul, med gode solforhold i et barnevennlig og nytt boligområde.
Pris

kr 1 436 342 - 1 846 342

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

6/19

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Rødshøgda er Kongsbergs nye store og spennende boligområde, omgitt av lun og vakker natur kun 2,5 km fra Kongsberg sentrum. Boligfeltet ligger landlig til med lekeplasser og friarealer tett på. Tomtene har rusleavstand til Kjennerudvannet med badeplass, tur- og løpestier og skiløyper. Madsebakken barneskole og barnehage ligger 1,3 km unna langs trygg gang- og sykkelsti, i tillegg er det regulert for barnehage inne i området. Gang- og sykkelavstand til Kongsberg sentrum gir enkel tilgang til det meste av byens fasiliteter, i tillegg til knutepunkt for kollektivtrafikk med togstasjon. For øvrig enkel adkomst til E134 retning Drammen/Oslo med bussforbindelse.

Første salgstrinn består av totalt 19 tomter (felt A2, se plankart). Tomtene vil ha en størrelse fra 678 kvm til 969 kvm og er regulert til eneboliger og tomannsboliger. Utnyttelsesgraden er på 35% BYA og tomtene selges uten byggeklausul. Her står man fritt til å skape sin egen drømmebolig!

De første 42 tomtekjøperne vil få med en el-sykkel på kjøpet. El-sykkelen overleveres ved overtagelse, med forbehold om at det på overtagelsestidspunktet er el-sykler tilgjengelig i markedet.

Tomtene selges til fastpris, etter "førstemann til mølla" prinsippet.

Link til prosjektets nettside: www.rodshogda-bolig.no

I oktober 2022 startet utbyggingen av teknisk infrastruktur på Rødshøgda, fra krysset i Lurdalsveien og inn til og med A2 feltet. I dette ligger anleggelse av kjørbare veier, gangveier, gatebelysning, vann, avløp, fiber og strøm. Arbeidet med teknisk infrastruktur for krysset, hovedveien, gangvei mot Frydenberg/Madsebakken og A2 feltet er estimert å være ferdig Q2 2023. Kjøpere vil bli holdt orientert underveis.

Totalt består Rødshøgda boligfelt av ca. 120 boligtomter som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med både eneboliger og tomannsboliger. I tillegg er ca. 50 dekar av området avsatt til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus mv.) og en tomt for barnehage.

Tomtene er fordelt på ulike salgstrinn/felt som benevnes A, B, C og D. Tomtenes størrelse, for hele Rødshøgda boligområde, varierer fra ca. 600 kvm til ca. 1150 kvm. Tomtene selges til fastpris ihht. prisliste pr. salgsstart. Prislisten kan bli endret i fremtiden.

TOMTER OG PRISER FOR FELT A2:
A2-1: Kr. 1 400 000,- + omk / Ca. 844 kvm.
A2-2: Kr. 1 400 000,- + omk / Ca. 678 kvm.
A2-3: Kr. 1 700 000,- + omk / Ca. 895 kvm.
A2-4: Kr. 1 650 000,- + omk / Ca. 846 kvm.
A2-5: Kr. 1 750 000,- + omk / Ca. 877 kvm - SOLGT
A2-6: Kr. 1 800 000,- + omk / Ca. 890 kvm.
A2-7: Kr. 1 700 000,- + omk / Ca. 766 kvm.
A2-8: Kr. 1 650 000,- + omk / Ca. 705 kvm.
A2-9: Kr. 1 700 000,- + omk / Ca. 900 kvm - SOLGT
A2-10: Kr. 1 700 000,- + omk / Ca. 834 kvm - SOLGT
A2-11: Kr. 1 850 000,- + omk / Ca. 948 kvm - SOLGT
A2-12: Kr. 1 800 000,- + omk / Ca. 856 kvm - SOLGT
A2-13: Kr. 1 900 000,- + omk / Ca. 969 kvm - SOLGT
A2-14: Kr. 1 850 000,- + omk / Ca. 872 kvm - SOLGT
A2-15: Kr. 1 850 000,- + omk / Ca. 889 kvm - SOLGT
A2-16: Kr. 1 850 000,- + omk / Ca. 924 kvm - SOLGT
A2-17: Kr. 1 800 000,- + omk / Ca. 799 kvm.
A2-18: Kr. 1 800 000,- + omk / Ca. 841 kvm.
A2-19: Kr. 1 800 000,- + omk / Ca. 884 kvm.

Det tilkommer dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum pluss tinglysningsgebyr på kr. 1 342,-

Tomtene selges uten byggeklausul. Tomtekjøperne står fritt til å velge sin egen husleverandør.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT/fiber til tomtegrensen for hver enkelt tomt. Kjøper må selv ta kostnaden med tilkobling på det offentlige kommunale vann- og avløpsnettet.

Trærne i og langs veinettet på boligområdet er allerede hugget og tomtene for første salgstrinn er markert. Alle tiltak og kostnader inne på den enkelte tomt, som grøfter for tekniske installasjoner, terrengbearbeiding, byggegrop, grunnarbeid, overvannshåndtering og bygging av hus er tomtekjøpers ansvar å håndtere, slik det fremgår av reguleringsplanens bestemmelser og generelt etter plan- og bygningsloven. I dette ligger også å søke byggetillatelse med tilhørende dokumentasjon hos Kongsberg kommune.

Arealene på tomtene kan avvike noe da de ikke er endelig oppmålt.

FASTPRISAVTALE HUS OG GRUNNARBEID
Rødshøgda AS har i samarbeid med Blink Hus Sigdal AS utarbeidet fastprispakker med tomt, grunnarbeid og nøkkelferdig hus på A2 feltet. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

REGULERING:
Ihht til planbestemmelsene for 482R Rødshøgda Boliger og Kommuneplanens arealdel, under punktet om bebyggelse(frittliggende småhusbebyggelse), er utnyttelsesgraden for tomtene på 35% BYA, inklusiv parkering.
Boliger i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 7,0 meter og mønehøyde på inntil 9,0 meter, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

I skrått terreng skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at opprinnelig terreng faller minst 1,5 meter i husets bredde. I skrått terreng med underetasje kan boligene ha gesimshøyde på inntil 8,0 meter og mønehøyde på inntil 9,5 meter, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

For områdene regulert til frittliggende småhusbebyggelse kan det på hver tomt etableres en enebolig eller en tomannsbolig med tilhørende garasje/uthus. I enebolig kan det i tillegg etableres 1 sekundærleilighet per tomt på inntil 35 kvm.

Se vedlagt planbestemmelser for mer og detaljert informasjon rundt blant annet garasje- og uthus, terrasser, avkjørsler, gjerde/hekk, estetikk, kulturminner mm.

Det vil bli opprettet totalt 8 lekeplasser innen planområdet, fordelt på de ulike delfeltene, slik det fremgår av plankart. Det vil opparbeides et realsameie som hver tomt vil få sin ideelle andel av.

Terrenget i området er småkupert med lave åsrygger og skogsterreng. Grønne lunger gir luft mellom de ulike delfeltene og er med på å skape en god atmosfære. En av disse "grønne lungene " er Horneløkka, som ligger sentralt i boligområdet og utgjør et felles uteoppholdsområde for beboerne i området og allmennheten.

Se vedlagte planbestemmelser og kommuneplanens arealdel mer og detaljert informasjon.

SPESIELLE FORHOLD:
Tomtene skal fradeles og vil få tildelt eget gårds- og bruksnummer. Utskilling av tomtene skjer fortløpende, og overtakelse skjer først ved ferdig utskilt gnr/bnr. Tomtene er p.t. ikke skilt ut med eget gnr./bnr. men vil bli begjært oppmålt og fradelt hos Kongsberg kommune etter signering av kjøpekontrakt.

Ved fradeling av tomter, vil det følge tinglyst heftelser og rettigheter som er tinglyst på hovedbølet, (altså eiendommen tomten skilles ut fra) og som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Disse servituttene vil ha liten eller ingen betydning for den fraskilte tomt, men vil følge med over. Eventuelle pengeheftelser skal ikke følge med over. For å se alle servitutter som er tinglyst på hovedbølet, se grunnboksutskrift på hovedbølet som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøper står fritt til å begynne planlegging av søknader, ved budaksept. For spørsmål ta kontakt med megler.

Mer informasjon om Rødshøgda tomtefelt finner du på: https://kongsberg-tomteselskap.no/prosjekter/rødshogda/ og prosjektets nettside: www.rodshogda-bolig.no

Beliggenhet

Tomtene ligger i rolige, barnevennlige og flotte omgivelser i umiddelbar nærhet til et flott skogs- og turterreng. Fra innkjøringen til tomtefeltet er det ca 2,5km til Kongsberg bysentrum. Umiddelbar nærhet til et fantastisk tur- og friområde sommer som vinter.

Fra eiendommene er det ca. 1,3 km til Madsebakken barneskole og barnehage, samt ca. 4 km til Tislegård ungdomsskole. Kongsberg videregående skole har flere avdelinger, de fleste ligger plassert i Kongsberg sentrum. Den regulerte barnehagen på Rødshøgda vil ligge inne i boligområdet, kort vei fra eiendommene.

Til Kongsberg Teknologipark er det ca. 5,5 km og Kongsberg skisenter ligger ca. 6,8 km unna. Nærmeste matbutikk ligger ca. 1,7 km fra boligområdet. Tomt for ny dagligvarebutikk er under regulering ca. 500 meter fra Rødshøgda.

Det er gode tog- og buss forbindelser til og fra Kongsberg. Fra innkjøringen til boligområdet er det bussholdeplass som har bussforbindelse til Kongsberg Sentrum, Darbu, Vestfossen og Hokksund, samt busstopp i Drammensveien mot Drammen/Oslo.

Kongsberg er en vakker by med de fleste fasiliteter og aktiviteter man kan ønske seg. Her finnes et godt utvalg butikker, kjøpesenter, hoteller, skoler, barnehager, treningssenter osv. I tillegg kan byen skilte med fantastiske idrettsanlegg og flere idrettslag noe som legger til rette for å prøve de fleste idrettsgrener. Kongsberg Skisenter lyser byen opp på vinteren og byr på fantastiske skibakker.

Fra eiendommene har man direkte utgang til et ypperlig terreng for både gåturer, løpeturer og sykkelturer. En etablert turveg krysser igjennom området med forbindelse til turveg og løypenett mot Hallhytta og turstier i Sulusåsen. Ønsker man å ta med seg familien på en badetur er Kjennerudvannet i gåavstand fra eiendommene. Dette er et populært vann som egner seg godt til bading, padling og grilling om sommeren, samt å skøyte på isen på vinteren. På vinteren kjører Kongsberg kommune opp skiløyper fra Kjennerudvannet mot Hallhytta og løypenettet i Øvre Eiker. Det vil bli tilrettelagt for skiløype vinterstid gjennom den østlige delen av boligområdet. Innover Lurdalen kan man sykle eller gå rulleski i vakre omgivelser langs vei med lite trafikk.

Se vedlagte plankart for oversikt over tomtene og beliggenhet. Det vil bli skiltet med visningsskilt fra DNB Eiendom under annonserte visninger.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

19 tomter uten byggeklausul. Størrelser fra ca. 678 kvm - 969 kvm.

Arealene på tomtene kan avvike da de ikke er endelig oppmålt.

Terrenget i området er småkupert med lave åsrygger og skogsterreng. Horneløkka er en grønn oase som ligger sentralt i boligområdet og utgjør et felles uteoppholdsområde for beboerne i området og allmennheten. Det vil bli opprettet totalt 8 lekeplasser innen planområdet fordelt på de ulike delfeltene, slik det fremgår av plankart. Det vil opparbeides et realsameie som hver tomt vil få sin ideelle andel av.
For områdene regulert til frittliggende småhusbebyggelse kan det på hver tomt etableres en enebolig eller en tomannsbolig med tilhørende garasje/uthus. I enebolig kan det i tillegg etableres 1 sekundærleilighet per tomt på inntil 35 kvm. Se vedlagt planbestemmelser for mer og detaljert informasjon om blant annet garasje- og uthus, terrasser, avkjørsler, gjerde/hekk, estetikk, kulturminner mm.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT/fiber til tomtegrensen for hver enkelt tomt.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Se vedlagte planbestemmelser for retningslinjer rundt garasje og plassering.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Kongsberg kommune har eiendomsskatt. Denne fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- per enhet inkl. oppgjørshonorar.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 5 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse/overlevering av tomt.
Oppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- per enhet inkl. oppgjørshonorar.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 5 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Kommuneplan: KPLAN2020 - Kommuneplanens arealdel 2022-2030 med bestemmelser, ikrafttredelse 22.06.2022

Reguleringsplan: 482R Rødshøgda Boliger, ikrafttredelse 19.05.2021

Vei, vann og avløp

Kommuneplan: KPLAN2020 - Kommuneplanens arealdel 2022-2030 med bestemmelser, ikrafttredelse 22.06.2022

Reguleringsplan: 482R Rødshøgda Boliger, ikrafttredelse 19.05.2021

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om betalerens navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Rødshøgdringen, 3612, KONGSBERG
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Carl Edvard Waal Halvorsen
Carl Edvard Waal Halvorsen
Eiendomsmeglerfullmektig
Kontakt
Anne-Li Sundefors
Anne-Li Sundefors
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!