Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Plassenuten

Hovden / Plassenuten | Tomter med panoramautsikt |Uten byggeklausul | Sentralt
Pris

kr 1 348 900 - 1 739 620

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

20/27

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Plassenuten er en utvidelse av Djupetjønn, et veletablert hyttefelt vest for Hovden sentrum. Langrennsløypene passerer like ved hyttefeltet, og det er kort vei til alpinsenter, langrennsarena, sentrum, badeland og andre fasiliteter.

De nye tomtene har flott utsikt og gode solforhold fra tidlig morgen til ettermiddag. Tomtene ligger innunder Plassenuten, lillebror til Hovdenuten. Rollen som lillebror passer godt til feltet og hyttene her. Det nye feltet er ferdig opparbeidet med vei, vann, avløp, strøm og bredbånd. Flere av tomten er grovplanert og klar for bygging. Reguleringsplanen gir mulighet for romslige hytter med stor grad av valgfrihet. Selger har i samarbeid med arkitekt og Berge Sag utarbeidet forslag til hyttetyper som de mener vil passe godt til tomtene og terrenget her.

Beliggenhet

Tomtene ligg innunder Plassenuten, fjelltoppen like sør for Hovdenuten. Langrennsløypene passerer like ved hyttefeltet, og det er kort vei til alpinsenter, langrennsarena, sentrum, badeland og andre fasiliteter.
De nye tomtene har flott utsikt mot nord-øst/ øst/ sør, og gode solforhold fra tidlig morgen til ettermiddag.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Enkelte av tomtene leveres ferdig planert, enkelte grovplanert og noen som råtomt med vei og tekniske anlegg fremført til tomtegrense. Hvilken av tomtene som selges ferdig planert/grovplanert fremgår av prislisten.

Kjøper må selv bekoste opparbeidelse av råtomtene i henhold til gjeldende bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad for den enkelte tomt fremkommer i reguleringsbestemmelsene. Et utdrag av reguleringsbestemmelsene er inntatt i salgsoppgaven, men interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med hele reguleringsplanen for området før kjøp inngås.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

På hver tomt må det avsettes to biloppstillingsplasser á 20 kvm. En av disse kan plasseres i garasje.

Økonomi

Info formuesverdi

Formuesverdien av primærbolig skal beregnes av 25% av markedsverdien inntil kr.10.000.000. For verdi over 10 millioner beregnes 50% av den overskytende verdien. Formuesverdien av sekundærbolig skal beregnes av 95% av markedsverdien. For hytter skal formuesverdien beregnes ut fra ligningverdi for 2021 + 25% tillegg.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr. 30 000,- inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5 000,- pr enhet. inkl. mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 18 750,- inkl. mva i tilretteleggingsgebyr.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen samt omkostninger betales ved overtakelse.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr. 30 000,- inkl. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5 000,- pr enhet. inkl. mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 18 750,- inkl. mva i tilretteleggingsgebyr.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Plan id 201702 «Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend», vedtatt 26.4.2018. Reguleringsplanen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med planen i sin helhet.

Her er eit utdrag av dei mest relevante føresegnene. Me anbefaler kjøparar å sette seg inn i all informasjon i reguleringsplanen

§ 3.1 FELLESFØRESEGNER
§ 3.1.1 Nye bygningar skal inneha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og i forhold til bygningen sinfunksjon og bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Nye bygningar som er samanbygde eller består av fleire einingar, skal ha same farge og ein samstemt materialbruk på tak og veggar. Ytterkledning skal bestå av tre, eventuelt i kombinasjon med naturstein. Det skal nyttast torvtak, eventuelt tretak eller grå, svart eller brun shingelpapp. Nye bygningar skal utvendig ha naturfarge i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkrettleiar.

§ 3.1.2 Nye bygningar skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader. Takvinkel på eksisterande fritidsbustader kan vidareførast ved tilbygg eller påbygg, og ved uthus og garasjar. Valmtak og flatt tak er ikkje tillate. Kvist,
tversoverloft og takoppløft kan tillatast, men skal ikkje vere høgare enn mønet på hovudtak. Kvist og takoppløft tillatast inntil 1/3 av takflata. Terassar skal ikkje vere høgare enn 1 m over eksisterande eller godkjent
planert terreng, og ikkje stikke lenger ut frå hyttevegg enn 3 m. Rekkverk må vere tilpassa yttervegg og ikkje ha større høgd enn 0,9 m.

§ 3.1.3 Referansepunkt (R)med x/y koordinat og med høgde (z) for sentralpunkt er angitt for innvendig ferdig golv. Tillate avvik i z er +/-0,5 m jf tabell A, B og C i føresegnene. Avvik skal vurderast av kommunen i kvart
høve i samband med byggjesaka. Sentralpunkt R skal liggje innanfor byggeliv for fritidsbustader. For bygg over to plan er høgd fastsett for nedre plan. I dei høva terrengfallet kan tillate bygning på eit plan, kan kotehøgda hevast med 1 meter.

§ 3.1.4 Eksisterande bygningar, slik dei er godkjente av Bykle kommune, kan vidareførast i reguleringsplanen.

§ 3.1.5 Alle tomter skal ha godkjent tilkomst. For kvar eining skal det avsetjast to (2) biloppstillingsplassar á 20 m2. Ein av desse kan plasserast i garasje.

§ 3.2 OMRÅDE FOR FRITTLIGGJANDE FRITIDSBUSETNAD –OMRÅDA BFF

§ 3.2.1 Innanfor områda BFF kan det førast opp frittliggjande fritidsbustader med éi eining. Utnyttingsgraden BYA er sett til maks 200 m2 eller maks 35 % BYA. Det kan førast opp fritidsbusetnad med BYApå maks 140
m2. I tillegg kan det innanfor fastsett utnyttingsgrad førast opp garasje og uthus, kvar på 20 m2. Maks mønehøgde er sett til 6 meter målt frå ferdig innvendig golv.

§ 3.2.2 For tomter med større terrengfall enn 1:4, kan fritidsbustader førast opp i to plan, hovudplan og underetasje. Maks mønehøgd er sett til 7,5 meter målt frå ferdig innvendig golv i underetasje. Ved slike høve er maks BYA sett til 130 m2 inkl. parkering, garasje og uthus. Maks % BYA er 35 %

Vei, vann og avløp

Plan id 201702 «Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend», vedtatt 26.4.2018. Reguleringsplanen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå og gjøre seg kjent med planen i sin helhet.

Her er eit utdrag av dei mest relevante føresegnene. Me anbefaler kjøparar å sette seg inn i all informasjon i reguleringsplanen

§ 3.1 FELLESFØRESEGNER
§ 3.1.1 Nye bygningar skal inneha gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv og i forhold til bygningen sinfunksjon og bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Nye bygningar som er samanbygde eller består av fleire einingar, skal ha same farge og ein samstemt materialbruk på tak og veggar. Ytterkledning skal bestå av tre, eventuelt i kombinasjon med naturstein. Det skal nyttast torvtak, eventuelt tretak eller grå, svart eller brun shingelpapp. Nye bygningar skal utvendig ha naturfarge i tråd med Bykle kommune sin byggeskikkrettleiar.

§ 3.1.2 Nye bygningar skal ha takvinkel mellom 25 og 35 grader. Takvinkel på eksisterande fritidsbustader kan vidareførast ved tilbygg eller påbygg, og ved uthus og garasjar. Valmtak og flatt tak er ikkje tillate. Kvist,
tversoverloft og takoppløft kan tillatast, men skal ikkje vere høgare enn mønet på hovudtak. Kvist og takoppløft tillatast inntil 1/3 av takflata. Terassar skal ikkje vere høgare enn 1 m over eksisterande eller godkjent
planert terreng, og ikkje stikke lenger ut frå hyttevegg enn 3 m. Rekkverk må vere tilpassa yttervegg og ikkje ha større høgd enn 0,9 m.

§ 3.1.3 Referansepunkt (R)med x/y koordinat og med høgde (z) for sentralpunkt er angitt for innvendig ferdig golv. Tillate avvik i z er +/-0,5 m jf tabell A, B og C i føresegnene. Avvik skal vurderast av kommunen i kvart
høve i samband med byggjesaka. Sentralpunkt R skal liggje innanfor byggeliv for fritidsbustader. For bygg over to plan er høgd fastsett for nedre plan. I dei høva terrengfallet kan tillate bygning på eit plan, kan kotehøgda hevast med 1 meter.

§ 3.1.4 Eksisterande bygningar, slik dei er godkjente av Bykle kommune, kan vidareførast i reguleringsplanen.

§ 3.1.5 Alle tomter skal ha godkjent tilkomst. For kvar eining skal det avsetjast to (2) biloppstillingsplassar á 20 m2. Ein av desse kan plasserast i garasje.

§ 3.2 OMRÅDE FOR FRITTLIGGJANDE FRITIDSBUSETNAD –OMRÅDA BFF

§ 3.2.1 Innanfor områda BFF kan det førast opp frittliggjande fritidsbustader med éi eining. Utnyttingsgraden BYA er sett til maks 200 m2 eller maks 35 % BYA. Det kan førast opp fritidsbusetnad med BYApå maks 140
m2. I tillegg kan det innanfor fastsett utnyttingsgrad førast opp garasje og uthus, kvar på 20 m2. Maks mønehøgde er sett til 6 meter målt frå ferdig innvendig golv.

§ 3.2.2 For tomter med større terrengfall enn 1:4, kan fritidsbustader førast opp i to plan, hovudplan og underetasje. Maks mønehøgd er sett til 7,5 meter målt frå ferdig innvendig golv i underetasje. Ved slike høve er maks BYA sett til 130 m2 inkl. parkering, garasje og uthus. Maks % BYA er 35 %

Vilkår og bestemmelser

Tomtene selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom (Avhendingslova), herunder lovens § 3-9 «som den er». Kjøper kan derfor kun berope seg de bestemmelsene i Avhendingslovens kapittel 3, som er ufravikelige ved forbrukerkjøp i henhold til Avhendingslovens § 1-2, 2. ledd. Selgers ansvar etter Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Åpenbare /synlige feil og mangler ved eiendommen behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger (kontraktspart).

Lovanvendelse

Arealet for hver tomt er oppgitt på tomteark i salgsoppgaven. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Utsikt
Bilvei
Barnevennlig
Vann
Turterreng
Alpinanlegg
Off. vann og avløp
Rolig

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Plassenuten, 4755, HOVDEN I SETESDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Severinsen
Eivind Severinsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!