Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

P.G. Mangseths veg

Nå selges de 4 siste leilighetene i attraktive Trehusene på Skarnes. Byggingen er igang og innflytting blir neste sommer
Pris

kr 3 507 065 - 4 810 413

Størrelse
59 - 88 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

5/20

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Nå bygges det et spennende og helt nytt konsept fra BoligPartner på Skarnes - Trehusene. Her kombineres bruken av tre som hovedmateriale med miljøvennlige løsninger på en ny og bærekraftig måte. Samtidig er det et stort fokus på komfort og arealeffektive løsninger. Selvfølgelig blir det heis og enkel adkomst til alle leiligheter. Kombiner dette med gangavstand til sentrum og flott turterreng like i nærheten, og du har en flott ramme for ditt neste hjem. De ledige leilighetene befinner seg i 1. og 2. etasje og er fra 59 til 89 kvm. Byggingen er i gang, så hvis du ønsker å få muligheten til å påvirke leiligheten med egne tilvalg må du være rask.

Her er det faste priser og ingen budrunder. Etter at borettslaget er etablert vi det bli IN-ordning som betyr at man kan innfri hele eller deler av fellesgjelden. Du kan således selv regulere hvor høyt innskudd du vil betale og hva du skal betale i felleskostnad pr mnd.

Synes du trehusene er et spennende prosjekt og vil vite mer, kontakt megler for mer informasjon eller gå inn på prosjektets hjemmeside: https://boligpartner.no/trehusene-pa-skarnes

I boligvelgeren kan du se hvor de enkelte leilighetene ligger i bygget: https://view.wec360.com/boligpartner/trehusene-skarnes

BoligPartner samarbeider med Tjenestetorget Finans AS som kan gi tilbud på finansiering av leilighetene. Les mer om dette her: https://boligpartner.no/nyhet/finansiering

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 2. kvartal år 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved prosjektoppstart varsle Kjøper skriftlig om forventet overtagelse, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte andeler. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering

Beliggenhet

Boligprosjektet Trehusene er lokalisert sentralt på Skarnes. Boligblokken plasseres i et etablert og populært boligområde bestående av både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Umiddelbar nærhet til dagligvareforretningen Eurospar, Vinmonopolet og apotek. Togstasjonen er kun noen få minutters gange unna med hyppige avganger til Kongsvinger, Gardermoen og Oslo. Lettvin kjørerute med 40 minutter til Gardermoen, 1 time til Oslo, 15 minutter til Kongsvinger og 50 minutter til Charlottenberg med bil på gode veier. Skarnes kan by på mange flotte og varierte tur - og rekreasjonsmuligheter med sin nærhet til både skogen og vannet. Topptur eller terrengsykling til Varden med rast ved Vardlihytta, passende for både store og små, søndagstur rundt Damlitjennet, kajakktur langs Opstadåa eller hva med en sykkeltur rundt Storsjøen en sen sommerkveld. Ved Storsjøen har man i tillegg gode fiske-, padle- og båtmuligheter. Svømmehall ved Sør-Odal Ungdomsskole og bibliotek ved Rådhuset.

Barnehage/skole/ Sfo
Kommunen har 8 barnehager, 4 kommunalt drevne og 4 privat drevne. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.
Alle barn i kommunen sokner til nye storskolen Glommasvingen skole på Skarnes for elever fra 1.- 10. klasse. Ta kontakt med Sør-Odal kommune for mer informasjon, tlf 62 96 80 00.
Skarnes videregående skole med flere studietilbud. Ta kontakt med Innlandet fylkeskommune, tlf. 62 00 08 80 for nærmere informasjon.

Offentlig kommunikasjon:
Fra Skarnes stasjon går det tog i retning Oslo/ Asker og Kongsvinger med noen enkelte avganger videre til Sverige.
Ta kontakt med Innlandstrafikk eller ruteopplysningen 02040 evt. 625 44 014 eller www.entur.no , for mer informasjon.

Adkomst:
Fra Oslovegen tar du av i rundkjøringen ved Esso-stasjonen og kjører over brua i retning sentrum. Ta så rett fram i både første og andre rundkjøring. Ta deretter til venstre inn på P. G. Mangsets veg og eiendommen vil da ligge på venstre side av veien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet Trehusene på Skarnes skal oppføres på eiendommen gnr 41, bnr 136, 342 og 618 i Sør-Odal kommune. Bruksnumrene skal sammenslås og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er oppgitt til ca. 2493m².
Adressen er Kampenvegen 15,17 og 23, 2100 Skarnes. Endelig adresse vil bli fastsatt før overtagelse.

Prosjektet er planlagt å bestå av 11 leiligheter oppført i en lavblokk på 3 etasjer. Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter og kjøper vil bli andelshaver og ha bruksrett til sin bolig samt tilhørende fellesarealer.

Hver leilighet vil få plass i carport, samt en utvendig sportsbod.

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bod og carportanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i carport til hver leilighet.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Carportene er planlagt organisert som fellesareal og vil bli tildelt av selger. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser og boder vil bli.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Det medfølger en utvevendig sportsbod til hver leilighet. Noen av de er i bakkant av garasjen og noen er frittstående. Noen av leilighetene vil i tillegg få en innvendig bod, se plantegninger.

Økonomi

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i Borettslagenes sikringsordning. Premien for sikringen er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 31.250, - per enhet for leilighet 1-6, kr 37.500, - for leilighet 7-9 og kr 50.000, - for leil 10-11. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - i oppgjørstjenester og kr 6.000, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.190, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 31.250, - per enhet for leilighet 1-6, kr 37.500, - for leilighet 7-9 og kr 50.000, - for leil 10-11. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - i oppgjørstjenester og kr 6.000, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.190, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Tanumkollen med planID: L12-10, vedtatt 20.03.1997. Området er i gjeldene plan regulert til frittliggende eneboliger. Det er et planforslag ute på høring angående detaljregulering for Kampen panorama. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å kunne legge til rette for bygging av lavblokk, og på den måte bidra til fortetting i sentrumsnære områder..

Eiendommen ligger innenfor reuleringsplan for Kampen Panorama som ble vedtatt i kommunestyre den 28.10.21. Igangsettingstillatelse er nå gitt. I den forbindelse ble det vedtatt at klagen ikke skulle tas til følge. Deretter ble saken sendt til Statsforvalteren for endelig uttalelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Tanumkollen med planID: L12-10, vedtatt 20.03.1997. Området er i gjeldene plan regulert til frittliggende eneboliger. Det er et planforslag ute på høring angående detaljregulering for Kampen panorama. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å kunne legge til rette for bygging av lavblokk, og på den måte bidra til fortetting i sentrumsnære områder..

Eiendommen ligger innenfor reuleringsplan for Kampen Panorama som ble vedtatt i kommunestyre den 28.10.21. Igangsettingstillatelse er nå gitt. I den forbindelse ble det vedtatt at klagen ikke skulle tas til følge. Deretter ble saken sendt til Statsforvalteren for endelig uttalelse.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Alle leilighetene får en romslig balkong eller terrasse med fine solforhold. Her ligger alt til rette for et trivelig og sosialt liv med både venner og familie. Leilighetene bygges iht. TEK 17 (de nyeste byggeforskriftene) og vil få meget god standard. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon, og oppvarming via vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken og gang.
Som standard leveres gulv med hvitpigmentert 3-stavs eikeparkett og gipsvegger.

Badene har fliser på gulv, vegghengt klosett, baderominnredning, dusjvegger, og LED downlights i tak. På badene blir det også opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Kjøkkeninnredningen blir av svært god kvalitet og leveres i en glatt, grå utførelse. Her blir det godt med skapplass, innebygd stekeovn, induksjonsplatetopp, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/frys. Vinduene er godt isolerte og leveres med barne- og tyverisikring.

Det blir muligheter for å gjøre enkelte tilvalg i leilighetene for de som kjøper nå. Se leveransebeskrivelsen for flere detaljer.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

P.G. Mangseths veg, 2100, SKARNES
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Siv Iren Helle
Siv Iren Helle
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Gina Helene Torp Opseth
Gina Helene Torp Opseth
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!