Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Øvre Neskollen Panorama Trinn 4

Øvre Neskollen Panorama | Populære leiligheter med fantastisk utsikt og gode solforhold | Ingen budrunder | Lave omkostninger
Pris

kr 3 525 552 - 6 480 502

Størrelse
60 - 160 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

10/10

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 5

Om prosjektet

Prosjektet har totalt 38 leiligheter, fordelt på 2 rekker og 4 ulike salgstrinn. Dette siste salgstrinnet består av 10 leiligheter fordelt på 5 huskropper på 64 kvm (1. etasjer/sokkel) og 5 leiligheter på 164 kvm (2. og 3. etg + takterrasse).

Leilighetene i 1. etasje/sokkel (B) har 2 soverom.
Leilighetene i 2. og 3. etasje + takterrasse (A) har 5 soverom.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene oppføres etter hvert som de selges. Ferdigstillelse vil derfor være avhengig av salgsfrekvens. Byggeperioden for hele byggetrinnet er fra 12-24 mnd. Ved byggestart vil selger varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i byggetrinn 4 i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.
- styret (utbygger) sitt samtykke til byggestart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.12.22.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for den trinnvise utbyggingen.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Fellesareal vil ikke bli ferdigstilt før tidligst siste boenhet på nedre rekke er overlevert. Event 15/6 påfølgende sommer /asfalt, plen og støttemur).

Beliggenhet

Neskollen er et populært boligområde som passer spesielt godt for barnefamilier.

Neskollen har eget sentrumsområde med barneskole, sfo, 3 barnehager, dagligvareforretninger, idrettspark, idrettshall og svømmebasseng. I august 2021 åpnet Romerike International School (RIS) på Neskollen, med 1-10. klasse.

Det er mange tur- og friluftmuligheter med skogsstier, skiløyper og badevann. Turstien fra Neskollen til Hvamssetra/Badstudalen er de siste årene blitt meget populær.

Fra eiendommen er det kort vei opp til Tolvstein; et yndet turområde hvor man kan ta en pust i bakken og grille pølser ved bålplassen. Fra Tolvstein kan man gå videre inn til Hvamstjernet - et populært badested med liten strand og flytebrygge. De siste årene har turstien blitt oppgradert med gruslagt vei, flere sitteplasser, bålplasser og en flott laftet gapahuk langs turstien. På vinterstid er turstien et fint utgangspunkt for flere oppkjørte skiløypetraseer og muliggjør området for aktiviteter, året rundt.

På Neskollen ble det i 2015 bygget ny friidretts- og flerbrukshall. Her finner man også treningssenter. I tillegg er det kunstgressbane ute.
På Hvam finner man 9-hulls golfbane og profesjonelt simulatorsenter, mens på Vormsund er det 18-hulls golfbane.

Fra Neskollen er det ca. 9 km. til Årnes (kommunesenter i Nes). Her finner man et godt utvalg av servicetilbud med kjøpesenter, kulturhus, spisesteder, tog- og busstasjon, samt nyere svømmehall og ishall. Kulturhuset rommer THX- og 3D kino, og et topp moderne bibliotek, samt tradisjonelle kulturhusfasiliteter og kulturskole.

Jessheim, med stort kjøpesenter, er bare 10 minutters kjøretur unna Neskollen.

Det er gangavstand til Jupitervegen busstasjon (1,3 km), hvor det er gode forbindelser til Jessheim, Oslo, Gardermoen og Kongsvinger.
Kjøreavstander:
Ca. 10 min til Kløfta, 10 min til Jessheim, 20 min til Gardermoen og 35 minutter til Oslo.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 79, bnr 314 i Nes kommune. Eiendommen er seksjonert i 38 seksjoner. Det er snr 1-10 i Nes kommune som oppføres i dette salgstrinnet. Dette er siste trinn på feltet.

Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 8 203 m².

Adresse på boligene er Tyren 2-20.

Fellesarealer vil ikke bli ferdigstilt før tidligst siste boenhet på nedre rekke er overlevert. Evt. 15.06. påfølgende sommer (asfalt, plaen, støttemur). Det samme gjelder utenomhusarealer for seksjoner som overleveres i perioden 01. oktober - 01. mai.

Tilbakeholdelse for utenomhusarbeider som ikke er ferdigstilt ved overtagelse på klientkonto hos megler: Fellesarealer som ikke er ferdigstilt ved overtagelse, tillates det holdt tilbake kr 15.000,- pr. boenhet. Seksjon A 2. og 3. etg. : kr 10.000,- for asfalt i carport. Seksjon B 1. etg. kr 30.000,- for asfalt, heller på terrasse og plen.

Selger forbeholder seg retten til å avvente asfaltering i den enkelte carport til fellesarealene skal asfalteres. Utbetaling av tilbakeholdt beløp skal overføres ved ferdigstillelse av det respektive arealet.

Utearealene utenfor boligene i 1. etg er organisert som tilleggsdel til Kjøpers boligseksjon.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger én carport i tilknytning til hver bolig.

Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier.

De største seksjonene, seksjon nr. 2, 4, 6, 8 og 10 får i tillegg bruksrett til en parkeringsplass hver tildelt på felles parkeringsplass. P-plasser til disse seksjonene er beliggende øst på sameiets tomt. De resterende parkeringsplassene vil være gjesteparkeringer.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod i tilknytning til inngangspartiet og en innvendig bod iht. plantegning. Sportsboden er lokalisert i bakkant av carport og er på ca. 6,5 kvm.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35 500,- eks mva per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
- Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-
- Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift
- Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert
2) Leveransebeskrivelse datert 26.09.19
3) Plantegning sist oppdatert 28.08.18
4) Fasadetegninger sist oppdatert 07.05.18
5) Situasjonsplan
6) Sameievedtekter
7) Budsjett for 2022
8) Salgsprospekt
9) Reguleringsplan m/bestemmelser - fås ved henvendelse til megler
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre - fås ved henvendelse til megler
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000 forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35 500,- eks mva per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
- Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-
- Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift
- Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Neskollen felt B4 og B5, vedtatt 13.03.2007, sist oppdatert 16.01.2018. Dette byggetrinnet er siste del av felt B5.2 Området er regulert til boligformål og omhandler frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er gitt. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til megler.

Naboeiendommen, B 16, er avsatt til boligformål i kommuneplan. Denne eiendom ligger østlig og nedenfor prosjektet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Neskollen felt B4 og B5, vedtatt 13.03.2007, sist oppdatert 16.01.2018. Dette byggetrinnet er siste del av felt B5.2 Området er regulert til boligformål og omhandler frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er gitt. Kopi av dette kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Øvre Neskollen Panorama Trinn 4, 2165, HVAM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bjørnar Gullberg Letnes
Bjørnar Gullberg Letnes
Prosjektmegler
Kontakt
Bledar Osmani
Bledar Osmani
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!