Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nydalsenga Trinn I

Husene i Nydalsenga - Nydal ved Hamar, nye leiligheter og rekkehus for salg.
Pris

kr 1 958 892 - 4 765 812

Størrelse
29 - 108 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

17/17

Boligtype

Leiligheter

Rekkehus

Soverom

1 - 4

Om prosjektet

Vil du bo i en helt ny bolig med kort avstand til Hamar, skole, barnehage, butikker og fine turområder?

Nydalshusene blir et godt tilskudd i et boligområde under etablering. Det er planlagt ulike type boliger i 4-mannsboliger, 8-mannsboliger og rekkehus - til sammen 52 boliger fordelt i flere salgs- og byggetrinn.

Boligene blir energieffektive med vannbåren gulvvarme via fjernvarme. Nydalshusene går over 2 etasjer hvor rekkehusene inneholder 2 plan, leilighetene blir etablert i småhus hvor du kan bo enten i 1. etasje eller i 2. etasje. Alle boligene har gode uteplasser og parkering i carport/biloppstillingsplass.

Nydalen er et satsningsområde som har vært i gode utvikling de senere årene – både bolig- og næringsutvikling. Fra Nydalsenga er det gangavstand til nærmeste matbutikk, Kiwi Nydal, og ca. 10 minutters gange til IKEA og de andre forretningene i området. Olrud Handelspark med blant annet matbutikker, sportsforretning og apotek i ca. 3 km avstand fra Nydalsenga. Ellers kort vei til Hamar og Brumunddal med et godt utvalg av fasiliteter innen handel, kultur og spisesteder.

Meld din interesse i dag å få tilsendt komplett salgsoppgave med priser så snart det er klart!

Beliggenhet

Boligene vil ligge i et område som de siste årene har vært under stor utvikling. Området består av nye boliger av småhus og leilighetsblokker, samt eldre boliger i et mer etablert nabolag. Fra Nydalsenga er det enkel adkomst til- og fra E6 med nyere firefelts motorvei som tar deg raskt til- og fra mjøsbyene. Det er kun ca. 8 minutters kjøretid til Hamar sentrum og Brumunddal sentrum hvor man har gode utvalg av alle tjenester. Nærmeste matbutikk er kun ca. 500 meter fra eiendommen. Ellers er det kort vei til Olrud Handelspark med diverse butikker og det er etablert flere forretninger i Nydalen de siste årene. For adkomst ta av E6 mot Nydal, følg så Gjerlundvegen hvor Nydalsenga kommer på høyre side etter ca. 500 meter.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligprosjektet for BK4 er planlagt å bestå av 52 boliger bestående av rekkehus, firemannsboliger og åttemannsboliger. Det er planlagt oppført 24 carporter med tilhørende boder, samt tre mindre bygg med boder fordelt utover området. I tillegg er det avsatt 32 parkeringplasser på området. Det opparbeides et felles uteområde som består av område for lek og aktivitet, samt områder for opphold.

Første byggetrinn utgjør Bygg A med 8 leiligheter fordelt over 2 etasjer, Bygg E med 4 leiligheter, fordelt over 2 etasjer, samt Bygg B med 5 rekkehusleiligheter.

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 766, bnr 76 i Ringsaker kommune. Eiendommen skal fradeles og eventuelt grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for eiendommen er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 10 300 m². Selger tar forbehold om det endelige tomteareal. Sameiets tomt opprettes med eget matrikkelnummer som vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til den tinglyste seksjoneringen.

Eiendommen gnr. 766, bnr. 76 har eierandeler i gnr. 766, bnr. 85 som er avsatt til kvartals- lekeplass, samt eierandel i bnr. 86 og 87, som er grøntkorridorer/friareal for feltet.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Ved spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Nydalsenga, planid 2014080845, vedtatt 15.06.2016. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a.
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Utbygger skal sørge for avtaler med kommune, Vegvesen og aktuelle ledningseiere for anlegg og overtagelse av vann og avløpsnett, offentlige veger, fjernvarmeledninger m.m. Reguleringsplanen omfatter flere byggefelt som vil bli bebygget over tid, boligene som denne salgsoppgave omfatter ligger på feltet BK4, se også vedlagte reguleringskart i salgsoppgave.

Rammetillatelse for prosjektet er godkjent. Kopi av søknad til rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.
Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan, men med søknad om dispensasjon vedrørende to avkjørsler inn på feltet.

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Smarthus
Sammen med Futurehome har vi sett på løsninger for smarthus og energisparing. Det er liten tvil om at smarthusløsninger blir stadig mer aktuelt. Vi ønsker å legge tilrette for det og har lagt inn en Futurehome smarthub som standard i våre boliger. Det gir muligheter for å utvide med smarthusløsninger som for eksempel smart strømstyring på en enkel måte, se mer om dette i tilvalgsportalen etter at du har inngått avtale. Futurehome smarthussystem vil kunne la deg styre f.eks. belysning, klima, varmtvannsbereder og el-billader. Det er også mulig å få Enova støtte til installasjon av smart strømstyring.


Systemet kan betjenes fra sofakroken hjemme eller fra hvor som helst i verden med internettilgang. Du har hele tiden full oversikt over hva som foregår, så du slipper å bekymre deg for hjemmets tilstand, enten du er på jobb eller ferie.

Det tas forbehold om at det kan foretas mindre justeringer som ikke går utover leveranseomfang og/eller kvalitet.
Se vedlagte leveransebeskrivelse utarbeidet av utbygger Nydalen Utvikling AS, leveransebeskrivelsen gjelder foran tegninger.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nydalsenga Trinn I, 2320, FURNES
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Stine Enger Strand
Stine Enger Strand
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Anders Eidissen
Anders Eidissen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!