Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nøttveitvegen 37-43

Nøttveit - 3 attraktive eneboliger med panorama utsikt og svært gode solforhold i et meget barnevennlig område. Flytt rett inn!
Pris

kr 13 261 342 - 13 461 342

Størrelse
227 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/4

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4

Om prosjektet

Gjennom smart bruk av terrenget har vi skapt familieboliger som både er private og sosiale-akkurat som en familie er.
Boligene i Kvartetten er moderne utformet, med tydelige arkitektoniske grep og identitetsskapende fasadeuttrykk.
Her skal det bygges 4 arkitekttegnede frittliggende eneboliger hvor alle boligene er over 3 plan og får medfølgende carport. I Kvartetten får en panorama utsikt, svært gode solforhold - og terrenget er brukt aktivt for å sikre gode solforhold.

Arkitektens ord:
Kvartetten består av fire romslige eneboliger, som ligger fritt og luftig med utsikt over hele dalen. Landskapet nedenfor tomten faller bratt, og gir en helt unik opplevelse av utsyn og frihet. Samtidig er området omsorgsfullt anlagt for barnefamilier, med lekeplasser og gode kommunikasjonsmuligheter. Beliggenheten er dermed helt spesiell: Både tilbaketrukket og tilgjengelig.

Denne unike situasjonen har vi utnyttet og forsterket i utformingen av villaene i Kvartetten. Det arkitektoniske konseptet er utviklet med utgangspunkt i det private hjemmet. Vi satte et beskyttende skall rundt familien og plasserte det på et nøye utvalgt sted pa tomta. Utsikten slippes inn gjennom store vinduer, som også bader interiørene i dagslyset som skifter med årstider og vær. Utenpå denne familiekjernen har vi skapt forskjellige uteplasser som knytter an til omgivelsene. Hver etasje er omgitt av disse utadvendte sonene, med forskjellig preg og funksjon.
Ved inngangspartiet finner man en skjermet forhage» mellom villaene, hvor et utsnitt av den storslåtte utsikten tilbys som et kunstverk, rammet inn av boligenes trevegger. Herfra kan man gå inn i boligens hovedplan, oppsøke terrassene rett frem eller en etasje opp, eller gå ned en liten trapp til familiens skjermede hage.

Boligene er gjennomtenkt plassert og vridd i terrenget, slik at hver villa får sin helt egen, private utsikt. Husene er også plassert for å utnytte solens gang fra morgen til kveld, og gir usedvanlig gode solforhold i hver bolig. Fra sin egen stue eller terrasse har man utsyn over dalen -en opplevelse av uforstyrret fred i solen fra ettermiddag til sent på kveld. Går man ut på balkongen på motsatt side, kan man nyte sol fra tidlig morgen, se ungene leke på lekeplassen, eller nikke til naboene i det hyggelige nabolaget.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen er klar for innflytting.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
Selger tar forbehold om at de nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 100.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Murer, beplantning, hekker, gressplener og liknende som er vist på tegningene inngår ikke i leveransen. Se leveransebeskrivelse for hva som leveres.

Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Kvartetten bygges på Nøttveit, ved foten av Smørasfjellet. Her bor du i naturskjønne omgivelser med panoramautsikt og gode solforhold.
Her har en skog og mark rett utenfor døren, og det er fort gjort at barna blir både naturinteresserte og turglade. Kvartetten er det siste tilskuddet til det familievennlige boligprosjektet på Nøttveit. For at hele familien skal trives kreves ikke bare en skreddersydd bolig, men også et nærmiljø som skaper trygghet. På Nøttveit bor man i gåavstand til skole, barnehage, idrettslag, butikk og buss.

Fra Bergen sentrum følger man E39 i retning Stavanger. Ved rundkjøringen på Skjold tar man andre avkjørsel inn pa Apeltunvegen i retning Smøras. Følg Apeltunvegen og ta til venstre inn på Smørasvegen ved Apeltunskole. Følg veien videre oppover til Smøråsfjellet. Prosjektet ligger på høyre hånd like før Smøråsfjellet

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering i egen dobbel carport.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2020 er på kr 750.000,-for boliger. Skattesatsen for boliger 2020, er pa 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, men det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker også følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kr 250.000,- forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Utbygger vil utstede §12 garantier i forbindelse med frafall av sine forbehold og beslutt om byggestart er vedtatt.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Resterende kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker også følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Reguleringsplaner pa grunnen
PlanID 1806000 - Fana. Del av gnr 88 bnr 1, 2, 3
mfl, Nottveit boligomrade

I krafttrådt 29.04.2015 - endelig vedtatt arealplan.
Reguleringsformål & Reguleringsplaner på grunnen)
18060000 - boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen.
Det er gitt rammetillatelse til prosjektet bestående av eneboliger og garasje anneks til boliger.
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Vei, vann og avløp

Reguleringsplaner pa grunnen
PlanID 1806000 - Fana. Del av gnr 88 bnr 1, 2, 3
mfl, Nottveit boligomrade

I krafttrådt 29.04.2015 - endelig vedtatt arealplan.
Reguleringsformål & Reguleringsplaner på grunnen)
18060000 - boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen.
Det er gitt rammetillatelse til prosjektet bestående av eneboliger og garasje anneks til boliger.
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22:

Boligen selges etter avhendingslovens normalordning, jf. avhendingsloven § 3-2 til § 3-6.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21:

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

GARANTI

Eiendommen ble ferdigstilt 04.02.2022, og selges som ledd i næringsvirksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nøttveitvegen 37-43, 5238, RÅDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bodil K. Innset
Bodil K. Innset
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!