Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconHARSTAD
Alle enheter solgt

Nordteigåsen

1 av 2 solgt| Utsiktstomter i nye Grønlia boligfelt| Rolig gate| Gode solforhold |Enkel adkomst og opparbeidelse|

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/1

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Nordteigåsen: Et helt nytt boligfelt er under utvikling i Grønlia mellom Øvre Ruggevik og Breivikhaugen. Nå legges to meget fine eneboligtomter ut for salg. Tomt nr. 1 er solgt og tomt nr 2 er ledig for salg. Her er vei, vann og avløp allerede på plass i Norteigåsveien der tomtene ligger. Sjekk vår digitale tomteviser og se den fine beliggenheten. Her kan du komme raskt i gang med bygging av drømmeboligen.

Prosjektet Grønlia Boligpark er utviklet for å tilby Harstadmarkedet noe nytt og unikt med tanke på bomiljø. Her er listen hevet betraktelig og vil tilby meget fine lekeplasser som er tilknyttet en naturpark med gangbro over Vollaelven. Naturparken vil også bestå av et eget treningsområde kombinert med eksisterende turvei opp til Hinnstein (Ti på topp) og eksterne turstier til parkområde med utsiktspunkter, gapahuker og flotte turmål.

Her kommer også ny busstrase og helt ny vei til boligfeltet. Dette kombinert med beliggenhet i naturskjønne omgivelser tar vi sikte på at Grønlia byens fineste boligfelt. Her er det naturlige turløyper og et eldorado for frilek i trygge omgivelser. På vinteren går blant annet skiløypa til Kilbotnmarka og Hinnstein direkte fra nærområdet. Her kan du spenne på deg skiene på trappa og gå rett ut i marka!

Neste trinn for Grønlia Boligpark blir fullføring av reguleringsprosess, forhåndssalg av nøkkelferdige rekkehus og familieboliger, samt bygging av infrastruktur til det nye feltet. Reguleringsprosess ventes vedtatt første halvår 2023 og byggestart er planlagt høsten 2023.

Grønlia ligger bare 9 km fra Harstad sentrum, med butikker, idrettstilbud, skole og barnehage like i nærheten. De to første tomtene får adresse i Nordteigåsen og vil naturlig høre til boligfeltet i Øvre Ruggevik med gangforbindelse inn til Grønlia.

Pris for tomt nr. 1 kr. 1.550.000,- (SOLGT)
Pris for tomt nr. 2 kr. 1.500.000,-

Tomtene leveres byggeklare tilrettelagt for enkel tilkobling til strøm, fiber, avløp, vann og vei. Tilkobling besørger kjøper for selv.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger venter på at endelig reguleringsplan skal bli endelig godkjent. Det er gitt dispensasjon for fradeling av boligtomtene i vedtak av 22.03.2023. Så snart tomtene er fradelt vil de kunne overtas. Kjøper plikter å etterleve reguleringsbestemmelsene i ny reguleringsplan for Grønlia boligfelt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om fradeling av tomtene før igangsetting og gjennomføring av avtalen:

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.12.2023.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at perspektiver, utomhusplan, og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte tomter.

Beliggenhet

I forlengelsen av Øvre Ruggevik Boligfelt/ Grønlia kommer de to første tomtene med ferdig etablert adkomst og enkel tilgang på avløp og strøm til det eksisterende byggefeltet.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Arealer:

Tomt nr. 1 ca.1006m2
Tomt nr. 2 ca. 863m2

Prosjektet Grønlia Boligpark er delt opp i flere salgstrinn hvorav salgstrinn 1 utgjør 2 eneboligtomter. Salgstrinn 2 er tenkt å utgjøre 16 enheter i rekkehus. Prosjektet vil omfatte en sammenhengende bebyggelse med leiligheter, eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og annen småhusbebyggelse.

Endelig adresse for tomt 1 og 2 foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt på senere tidspunkt av Harstad Kommune.

I grunnen over både tomt nr.1 og 2 vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte, samt at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Det gjøres oppmerksom på at tomteareal og eiendomsgrenser er usikre da tomten ikke er fradelt.

Informasjon om tomtestørrelser er fra reguleringsforslaget som ikke er vedtatt. På bakgrunn av dette tas det forbehold om arealets størrelse på eiendommen.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er lov å føre opp garasje på tomten.

Økonomi

Prisinformasjon

Tomtestørrelse/tomtepris:
Tomt 1: ca. 1006kvm, pris kr. 1.550.000,-
Tomt 2: ca. 863 kvm, pris kr. 1.500.000,-

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2022/2023, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtakelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr.6.125,- i oppgjørstjenester og kr6.125,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser ca. kr.3.800,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr.6.125,- i oppgjørstjenester og kr6.125,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser ca. kr.3.800,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av dagens kommuneplan, men som også er omfattet i forslag til ny reguleringsplan for Grønlia Boligfelt , planid 774 , som per i dag er ute til offentlig høring og planlegges vedtatt medio 2023. Området er omsøkt regulert til boligformål og omhandler konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg. Forslaget til reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Kjøper forplikter seg til å følge krav til forslag i reguleringsplanen mht bygging på tomtene. Tomtene vil grense opp til ny infrastruktur herunder vei til nye Grønlia Boligfelt.

Harstad Kommune har i vedtak av 23.03.23 gitt tillatelse vedrørende fradeling av boligtomtene.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av dagens kommuneplan, men som også er omfattet i forslag til ny reguleringsplan for Grønlia Boligfelt , planid 774 , som per i dag er ute til offentlig høring og planlegges vedtatt medio 2023. Området er omsøkt regulert til boligformål og omhandler konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg. Forslaget til reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Kjøper forplikter seg til å følge krav til forslag i reguleringsplanen mht bygging på tomtene. Tomtene vil grense opp til ny infrastruktur herunder vei til nye Grønlia Boligfelt.

Harstad Kommune har i vedtak av 23.03.23 gitt tillatelse vedrørende fradeling av boligtomtene.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Da det er salg av ubebygde tomter foreligger ingen ferdigattest.

Vilkår og bestemmelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og forslag til reguleringsplan for Grønlia. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

På tomt nr. 1 ligger det to lass med masser (pukk og kabelsand) som tilhører utbygger. Dette skal ryddes/fjernes før overtakelse.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nordteigåsen, 9415, HARSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lars Nyborg
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!