Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconBERGEN
Alle enheter solgt

Nordrehaug 11

Kun 1 rekkehus med hybel igjen! Nordrehaug 11 på Landås. Her bygger vi fire nye rekkehus med gode solforhold, vakker utsikt og nærhet til det meste.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/4

Boligtype

Rekkehus

Soverom

4

Om prosjektet

Rekkehusene går over tre plan og er mellom 151-156 kvm BRA. Underetasjen består av oppholdsrom, gang, bad og sportsbod. Etasjen kan brukes på flere måter, eksempelvis som tv-stue, kontor, TV-stue, ekstra soverom eller utleiedel.

I første etasje er hovedoppholdsrom med åpen stue-/kjøkkenløsning. Store foldedører i glass gjør det mulig å forlenge stuen ut på balkongen. Balkongen er delvis overbygget slik at den også kan brukes på regnværsdager. Om sommeren står solen på fra morgen til kveld, og utsikten har dere året rundt. I andre etasje finnes tre romslige soverom og bad.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt innen 31.05.2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen er hevet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Forbehold relatert til forhåndssalg, organisering av prosjektet og nødvendige endringer er i tillegg spesifikt regulert i kjøpekontrakten. Det kan også komme frem konkretiserte forbehold på illustrasjoner og tegninger
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid for nødvendige offentlige godkjennelser og eventuell justering av fremdrift for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken som ikke er kjent på salgstidspunktet. Slike pålegg kan få betydning for leveransen
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av uteareal, bæresystem, søyler eller liknende.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Utenomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstiden og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utenomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det beplantes med ungtrær og busker, som ved overtagelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i prospektet med fullvoksne trær og planter. Beplantning og eksisterendevegetasjon kan påvirke utsikt fra boligene

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

I Nordrehaug 11 bor du i et sentralt og naturnært område. Kort avstand til skole, barnehage, jobb og friluftsliv gir muligheter både for aktivitet og ro. Det skaper en følelse av frihet.
Landås har et godt utvalg skoler, barnehager, dagligvare og fritidstilbud. Nærmeste bybanestopp ligger et steinkast unna, og tar deg til Bergen sentrum på 13 minutter.
En liten gåtur fra boligene ligger blant annet Sletten Senter, Landåstorget og Bergenshallen. Også Tveitevannet, Landåsfjellet, Nattlandsfjellet og Ulriken kan enkelt nås til fots.

Fra Bergen sentrum kjør via Danmarksplass. Ta til venstre i krysset og følg Ibsens gate.
Sving til høyre inn på Nattlandsveien. Følg veien til du kommer til Wiers Jenssens vei, ta av her til høyre. Sving til høyre inn på Nordahl Rolfsens vei, så neste til venstre inn på Nordrehaug.
Det vil bli skiltet på fellesvisinger.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommene gnr. 160, bnr. 795 i Bergen kommune.

Sameiets tomt er opprettet med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 1.139 m². Eiendommen kan bli grensejustert og eiendomsgrensene og tomtearealet er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Selger tar forbehold om det endelige tomtearealet.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Rekkehus D har parkeringsplass i carport. Rekkehus B har utvendig biloppstillingsplass.
For øvrig er det gateparkering i Wiers-Jenssens vei eller Kristoffer Janssons vei, etter gjeldende regler. Rekkehus A og C får lademulighet for bil ved bosshus på eiendommen.

Hver bolig får egen romslig innebod i u. etg. Sykkelparkering skjer i tilknytning til carporten samt del av bosshus.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av de to parkeringsplasser vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, organisert som næringsseksjon i eierseksjonssameiet eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har mulighet for hybel i underetasjen, se plantegning. Den potensielle hybelen er en del av eiers bolig og er ikke byggemeldt som en selvstendig boenhet. Dersom det er ønskelig å leie ut den potensielle hybelen, vil Selger garantere for husleie på kr 10.000,- pr mnd de første 12 månedene fra overtagelse av boligen. Dersom hybelen leies ut til lavere enn kr 10 000,- pr mnd, betaler Selger differansen. Selger betaler forskuddsvis den 1. i hver måned direkte til Kjøper.

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva for Tilretteleggingsgebyr, rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr 250 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva for Tilretteleggingsgebyr, rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan nummer 10520000, Årstad bergensdalens sydlige del. Distrikt Slettebakken, stadfestet 22.05.1950 og er regulert til bolig.

I kommunedelplan for Landås er eiendommen vist som bolig.

Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommen som sentrumsformål – Byfortettingssone BY2 og den ligger innenfor hensynssonene Vei støy – gulsone, luftkvalitet – gul sone, Kulturmiljø – Landås, Konsesjonsområde fjernvarme Flesland.

Godkjente tiltak i nærheten.
Nordrehaug 9C, 5089 Bergen – Tilbygg bolig. Igangsettelsestillatelse gitt 01.07.2021.

Planer i nærheten.
Kristoffer Jansons vei 58, 5089 Bergen
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for 9 boenheter med tilhørende uteareal og parkeringsanlegg. Det legges til rette for at eksisterende bolig skal rives og det skal oppføres nytt bygg.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger datert 17.08.2021
Tillatelse gitt til:
Riving av eksisterende bygg
Oppføring av nytt boligbygg med 4 enheter i rekke med felles garasje/sykkel for 1 bil og biloppstillingsplass for 1 bil på parkeringsplass samt oppføring av nytt bosshus/sykkelbod.

Det gis unntak fra kravet om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.
Det gis frikjøp fra krav til parkering for 1 bil i henhold til pbl. § 28-7.
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan nummer 10520000 § 12 om rom for varig opphold i kjeller, jf plan- og bygningsloven § 19-2.
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan nummer 10520000 om byggegrense mot vei, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2

Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan nummer 10520000, Årstad bergensdalens sydlige del. Distrikt Slettebakken, stadfestet 22.05.1950 og er regulert til bolig.

I kommunedelplan for Landås er eiendommen vist som bolig.

Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommen som sentrumsformål – Byfortettingssone BY2 og den ligger innenfor hensynssonene Vei støy – gulsone, luftkvalitet – gul sone, Kulturmiljø – Landås, Konsesjonsområde fjernvarme Flesland.

Godkjente tiltak i nærheten.
Nordrehaug 9C, 5089 Bergen – Tilbygg bolig. Igangsettelsestillatelse gitt 01.07.2021.

Planer i nærheten.
Kristoffer Jansons vei 58, 5089 Bergen
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for 9 boenheter med tilhørende uteareal og parkeringsanlegg. Det legges til rette for at eksisterende bolig skal rives og det skal oppføres nytt bygg.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger datert 17.08.2021
Tillatelse gitt til:
Riving av eksisterende bygg
Oppføring av nytt boligbygg med 4 enheter i rekke med felles garasje/sykkel for 1 bil og biloppstillingsplass for 1 bil på parkeringsplass samt oppføring av nytt bosshus/sykkelbod.

Det gis unntak fra kravet om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.
Det gis frikjøp fra krav til parkering for 1 bil i henhold til pbl. § 28-7.
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan nummer 10520000 § 12 om rom for varig opphold i kjeller, jf plan- og bygningsloven § 19-2.
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan nummer 10520000 om byggegrense mot vei, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2

Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nordrehaug 11, 5089, BERGEN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Bodil K. Innset
Bodil K. Innset
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!