Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Nordgardsmoen 3A og 3B

Fåberg - Kr 0,- forskudd, Dobbeltboligforsikring! Ny enebolig på Fåberg nær Lillehammer! 4 soverom, 2 bad, god standard
Pris

kr 5 995 092

Størrelse
135 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/1

Boligtype

Enebolig

Soverom

4

Om prosjektet

Velkommen til disse 2 fantastiske nye eneboligene på Fåberg nær Lillehammer!

Disse boligene er planlagt bygget med tanke på komfort, stil og funksjonalitet, og tilbyr en super opplevelse av det gode livet. Hver bolig har en imponerende størrelse på 4 soverom og 2 bad, noe som gir god plass til hele familien.

Boligene vil få en god standard med moderne og stilige detaljer i både interiør og eksteriør. Det er tenkt på detaljer som gjør hverdagen enklere, som god lagringsplass og et romslig kjøkken med plass til spisestue. Boligene har også to hyggelige stuer hvor familien kan samles for å slappe av og nyte tiden sammen.

Uteplassen er en annen flott detalj ved disse eneboligene, med god plass til å nyte sommerdager eller en hyggelig kveld med venner og familie. Hagen gir plass til å leke og utfolde seg, og med kort avstand til tur- og skiløyper er dette et perfekt utgangspunkt for naturopplevelser.

Med disse nye eneboligene på Fåberg vil du og din familie ha alt dere trenger for å leve det gode livet i vakre omgivelser.

Boligene går over to plan og inneholder i 1. etasje entré, soverom, baderom, vask/teknisk/bod, stue og kjøkken i delvis åpen løsning og trapperom. 2. etasje inneholder stue, 3 soverom, baderom, gang og trapperom.

Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon og for å avtale visning!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 3. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.08.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Dersom selgers forbeholdsfrist gjøres gjeldende vil planlagt ferdigstillelse bli utsatt tisvarende.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen pr. bolig:

- åpning av byggelån
- at det inngås én kjøpekontrakt

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.12.2023.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. (Må avstemmes med selger)

Beliggenhet

Nordgardsmoen 3A og 3B har en skjermet og fin beliggenhet i et område bestående av etablert småhusbebyggelse. Her bor man landlig til i et hyggelig boområde med kun ca. 10 minutters kjøretid til Lillehammer sentrum. I sentrum har man et godt utvalg av butikker, spisesteder og andre servicetilbud. Lillehammer er en sjarmerende by med sin levende gågate og arrangementer gjennom året både for store og små. Nærmeste matbutikk, idrettspark og skole er ca. 10 minutters gange fra eiendommene. Det er ellers kort vei til gode alpin muligheter hvor Hafjell Alpinsenter er kun ca. 10 minutters kjøretid unna.

Adkomst til eiendommene fra Baklivegen hvor man tar inn til Nordgardsmoen. Nordgardsmoen 3A og 3B er deretter første innkjørsel til høyre.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Adresse, matrikkel og tomteareal for eiendommene:

Nordgardsmoen 3A, 2635 Fåberg.
Gnr. 163 bnr. 46 i Lillehammer kommune.
Tomteareal 782 kvm. Tomteareal i henhold til matrikkelkart.

Nordgardsmoen 3B, 2635 Fåberg.
Gnr. 163 bnr. 49 i Lillehammer kommune.
Tomteareal 708 kvm. Tomteareal i henhold til matrikkelkart.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Plenareal rundt boligene blir planert og isådd gress. Veier og gårdsplasser blir gruslagt.

Det vil settes opp støyskjermingstiltak mot vei (Baklivegen). Se vedlagt situasjonsplan samt tegninger for plassering og utforming.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig får én parkeringsplass i carport. Se vedlagt situasjonsplan for plassering på eiendommene.

Boder

Boligene har bod i første etasje som er kombinert med vaske- og tekniskrom. Det er sportsbod i tilknytning med carport.

Økonomi

Prisinformasjon

Nordgardsmoen 3B, gnr. 163 bnr. 49.

Fastpris kr. 6 390 000

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Skattesatsen for 2023 i Lillehammer kommune er 4,00 promille som beregnes av ligningsverdien fastsatt av kommunen. For mer informasjon se kommunens hjemmeside.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut. Boligene har ikke egen utleiedel.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 250 i oppgjørstjenester per enhet og kr. 8 750 i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser ca. kr. 4 000. Selgers tinglysingskostnader kr. 585, grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
3) Situasjonsplan datert 26.10.21
4) Reguleringsplan m/bestemmelser
5) Matrikkelbrev
6) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
7) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 4-7 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr. 45 000 per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 6 250 i oppgjørstjenester per enhet og kr. 8 750 i tilretteleggingsgebyr per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser ca. kr. 4 000. Selgers tinglysingskostnader kr. 585, grunnboksutskrift kr. 172 per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Nordgardsmoen, planid 161, vedtatt 21.7.2005. Området er regulert til blant annet frittliggende småhusbebyggelse. Nærliggende områder er regulert til blant annet næringsvirksomhet. Det gjøres oppmerksom på at nærliggende eiendom til Nordgardsmoen 3A og 3B er bestående av et grustak, og støy kan dermed forekomme.

Det foreligger igangsettingstillatelse for tiltaket på begge eiendommene. Søknadene er i henhold til gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon. Kopi av igangsettingstillatelse kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Nordgardsmoen, planid 161, vedtatt 21.7.2005. Området er regulert til blant annet frittliggende småhusbebyggelse. Nærliggende områder er regulert til blant annet næringsvirksomhet. Det gjøres oppmerksom på at nærliggende eiendom til Nordgardsmoen 3A og 3B er bestående av et grustak, og støy kan dermed forekomme.

Det foreligger igangsettingstillatelse for tiltaket på begge eiendommene. Søknadene er i henhold til gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon. Kopi av igangsettingstillatelse kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr. bolig:

BRA 1. etasje: 72,5 kvm
BRA 2. etasje: 73 kvm
Total BRA: 145,5

P-rom 1. etasje: 62,5 kvm
P-rom 2. etasje: 73 kvm
Total p-rom: 135,5

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Dobbeltboligforsikring:
Boligene i prosjektet selges med dobbeltboligforsikring. Forsikringen gir Kjøper en garanti mot doble bokostnader dersom det tar tid å selge nåværende primærbolig.

Det er Selger som har tegnet og betaler for forsikringen. Forsikringen er tegnet i HDI Global Specialty SE, skadebehandlingsselskapet er Claims Link. Forsikringen gjelder fra budaksept og dekker faktiske ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom Kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtagelse av den nye. Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og kommunale avgifter). Forsikringen har ingen egenandel, kun en karenstid på 3 måneder. Den er gyldig i 12 måneder etter overtagelse av ny bolig, og Kjøper må oppfylle forsikringen:

1. Overtatt ny bolig.
2. Forsøkt selge boligen gjennom eiendomsmegler i minst 3 måneder.
Forsikringen opphører en måned etter budaksept, og Kjøper må akseptere bud på sin usolgte bolig innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom bud innenfor denne grensen ikke aksepteres, bortfaller muligheten for erstatning. Ytterligere informasjon følger av produktark vedlagt salgsoppgaven / som fås ved henvendelse til megler.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Nordgardsmoen 3A og 3B, 2625, FÅBERG
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Merete Fjeldavlie
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!