Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Minnesund Panorama 2

Visning 16/4 kl 17- 18 | MINNESUND PANORAMA 2 - Kun 3 leiligheter igjen! Leiligheter med solrike uteplasser og garasje
Pris

kr 3 353 469 - 6 013 912

Størrelse
56 - 105 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/16

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Minnesund Panorama trinn 2/ Langsetvegen 40!

Vi gjentar suksessen og viderefører Minnesund Panorama med et nytt byggetrinn bestående av 14 nye selveierleiligheter som er planlagt på toppen av ny Kiwi butikk på Minnesund.

Prosjektet holder god standard og vi ønsker å fremheve følgende kvaliteter:

- Flere ulike typer leiligheter med både 1, 2 og 3 soverom.
- Arealer fra 39 - 11 kvm BRA.
- De største leilighetene har 2 bad, noen med 1 bad og 1 wc-rom.
- Alle leiligheter med store private og solrike balkonger eller terrasser.
- Vannbåren gulvvarme i alle gulv, elektriske kabler på bad.
- Felles opparbeidet og vestvendt takterrasse (kun tilgang for beboere.
- Lekker enstavs eikeparkett i entrè, stue/kjøkken og i soverom
- Fliselagte bad med vegghengt wc, gulvvarme og opplegg for vaskmaskin og tørketrommel.
- Flott tidløs kjøkkeninnredning fra Sigdal med glatte fronter
- Komplett integrert hvitevarepakke på kjøkkenet bestående av kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn, induksjonstopp og avtrekksvifte.
- Fliser mellom benk og overskap på kjøkken.
- Leilighetene leveres med garderobeskap fra Sigdal.
- 2 stk tv/internett uttak (stue og 1 soverom)
- Porttelefon med både tale og video og automatisk åpning i hver leilighet.
- Sportsbod i kjeller til hver leilighet.
- Heis fra kjeller til alle etasjer.
- Garasjeplass i frittstående garasjerekke med elektrisk port, fjernstyrt port åpner og mulighet for el-bil lader.
- De største leilighetene på 111 kvm BRA får 2 garasjeplasser hver.
- Balansert ventilasjonsanlegg i hver leilighet.
- Tilvalgsprosess starter ved byggestart.
- Forskudd ved kjøp kr. 0,-. All betaling ved innflytting.

Det henvises ellers til leveransebeskrivelse i gjeldende prospekt for mer detaljert informasjon.

Salget er i gang og leilighetene selges etter prinsippet om førstemann til mølla.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen overleveres i løpet av 2. kvartal 2024. Endelig overtagelsesdato, som vil ligge innenfor ovennevnte overtagelsesperiode, vil bli meddelt senest 8 uker før overtagelse.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger har frafalt sine forbehold i forhold til igangsettelse av prosjektet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Minnesund fremstår som en perle ved sørenden av Mjøsa. Her finnes idylliske badeplasser, naturskjønne omgivelser og mulighet for båtliv. Mistberget, Ninabben og Nabbvangen er alle yndede turmål som byr på gode rekreasjonsmuligheter. Stedets mest populære badeplass i tillegg til Mjøsa er Fløyta som er fylt på med sand. Minnesund kan skilte med Mjøssamlingene - Mjøsas sjøfartsmuseum, og ved Byrud gård finner du Nord-Europas eneste smaragdgruve. Ved Langset skole er det et flott idrettsanlegg fra 2015 som omfatter fotballbane med kunstgress, løpebane med kunstdekke, lengdegrop, samt BMX-bane for sykler.

I sentrum finner du KIWI, Jafs og frisør, i tillegg til ett helt nytt, stort og velutstyrt Velhus som er til utleie.

Stedet har ellers sentral beliggenhet med kort vei til E6. Med bil tar det ca. 15 min til Eidsvoll, 23 min til Råholt/Eidsvoll verk, 30 min til Oslo Lufthavn, 28 min til Hamar og 50 min til Oslo S. Fra Eidsvoll og Eidsvoll Verk går det tog til Oslo lufthavn og Oslo S.

Adkomst:
Se vedlagt kartskisse på høyre side i nettannonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 186, bnr. 65 i Eidsvoll kommune.

Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å være ca. 2 960 m².
Hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 2. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod lokalisert i kjelleren og en parkeringsplass i frittstående garasjeanlegg på bakkeplan til hver bolig, i tillegg til felles sykkelparkering. De store leilighetene 303/304 og 403/404 på 111 kvm BRA får 2 garasjeplasser hver.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 43.750,- inkl. mva. Oppgjørstjenester kr. 5.000,- inkl. mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 6.000,- inkl. mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
3) Plantegning (vedlagt prospekt)
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt)
5) Utomhusplan (vedlagt prospekt)
6) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
7) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
8) Salgsprospekt datert 10. november 2020
9) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelser til megler)
10) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler)
11) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler)
12) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Ingen forskuddsbetaling. Hele kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle tilvalg forfaller 3-5 dager før overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 43.750,- inkl. mva. Oppgjørstjenester kr. 5.000,- inkl. mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 6.000,- inkl. mva.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretninger/kontor. Regulering for Langset Sentrum, planID 023718300.

Rammetillatelse for rivning av eksisterende bygg og oppføring av en kombinert bolig- (16 leiligheter) og næringsblokk over 4 etasjer, med næringslokaler på bakkeplan (Kiwi) og leiligheter i 2-4 etasje med dispensasjoner er mottatt datert 10.06.2020. Søknad om dispensasjoner er fra kommunens side innvilget.

Parkering vil bli i nabobygg – parkeringsanlegg. Det er søkt om dispensasjon for støttemur, branntrapp og takoverbygg. Videre er det søkt om dispensasjon foretablering av oppstillingsplass for brannbil.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretninger/kontor. Regulering for Langset Sentrum, planID 023718300.

Rammetillatelse for rivning av eksisterende bygg og oppføring av en kombinert bolig- (16 leiligheter) og næringsblokk over 4 etasjer, med næringslokaler på bakkeplan (Kiwi) og leiligheter i 2-4 etasje med dispensasjoner er mottatt datert 10.06.2020. Søknad om dispensasjoner er fra kommunens side innvilget.

Parkering vil bli i nabobygg – parkeringsanlegg. Det er søkt om dispensasjon for støttemur, branntrapp og takoverbygg. Videre er det søkt om dispensasjon foretablering av oppstillingsplass for brannbil.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Minnesund Panorama 2 , 2092, MINNESUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Mats Tveter Våge
Mats Tveter Våge
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!