Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Måkeveien 15A

Innflyttingsklare leiligheter med sjøutsikt i Børøya Brygge trinn 2
Pris

kr 4 345 612 - 4 796 112

Størrelse
80 - 92 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/4

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Børøya Brygge er Hadsels fineste og nyeste leilighetsprosjekt som består av tre byggetrinn. Vi har gleden av å presenterer fire nybygde leiligheter med havutsikt i byggetrinn 2

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene er innflyttingsklare.

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer i forbindelse med ferdigstillelse av byggetrinn 3, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelplassering, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser.

Beliggenhet

Vakkert beliggende ved sjøen og båtmarinaen på Børøya ved Stokmarknes. Kjør fra Stokmarknes sentrum over Børøybrua og ta til høyre inn Måkeveien. Etter 300 meter finner du Børøya Brygge idyllisk beliggende ved båthavna til Stokmarknes Båtforening. Her kan du bo i gangavstand til sentrum.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Børøya Brygge trinn 2 disponerer en gjesteleilighet/ hybel som kan benyttes mot et rimelig vederlag når man har gjester eller behov for ekstra overnatting. Gjesteleiligheten ligger i første etasje og har eget bad. Utleien forvaltes av sameiet.

På nersiden av boligene er det anlagt pene utendørsområder med plen og platting som har nedtrapping mot vannspeilet. Det skal etableres en sti langs sjøen forbi Børøya Brygge. Uteområde forøvrig har maritim atmosfære med Stokmarknes småbåthavn som nærmeste nabo.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i garasjeanlegg som er plassert på baksiden av bygget. Mål pr garasjeplass er ca 3,5 x 6,0 m. Garasjebygg er ført opp i tremed samme kledning som på hovedbygget, samt leddheiseport i stål med nøkkelbryter og fjernkontroll.

Det er utvendige gjesteparkeringsplasser på sameiets eiendom.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver leilighet beliggende i 1. etasje. Sportsbod vil bli organisert som tilleggsdel til seksjon.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det vil bli eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Det er fritak for eiendomsskatt de 2 første årene på nybygde boliger. Det tas forbehold om at dette kan bli endret. Kommunen fastsetter et verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt og er forpliktet til å ligge mellom 1 og 4 promille av skattegrunnlaget.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr.50.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr.6.250,- i oppgjørstjenester og kr 6.250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr.3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste datert 24.05.2022
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegninger
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan datert 12.12.2018
6) Sameievedtekter datert 11.3.21
7) Husordensregler datert 22.6.21
8) Budsjett datert 13.5.22
9) Reguleringsplan m/bestemmelser datert 19.05.2014 (sist revidert)
10) Matrikkelbrev, datert 27.04.2022 fås ved henvendelse til megler
11) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser 26.04.2022
12) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
13) Årsmøteprotokoll med resultatregnskap og balanse 22.1.22 fås ved henvendelse til megler

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr.50.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr.6.250,- i oppgjørstjenester og kr 6.250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr.3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Leiligheten ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag. BØ25
Båthavna Børøya vedtatt 12.6.2014

Vei, vann og avløp

Leiligheten ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag. BØ25
Båthavna Børøya vedtatt 12.6.2014

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for gnr. 64, bnr. 380, Måkeveien 15A datert: 26.08.2021.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Salgsdokumentene er ikke begrenset til salgsoppgaven, men inkluderer alle dokumenter i forbindelse med salget. Slik som for eksempel tilstandsrapport og selgers egenerklæring når dette foreligger.

Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt kjøper har lest dokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Kjøper oppfordres også til å besiktige eiendommen.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Selger har ikke hatt muligheten til å innhente tilstandsrapport eller foreta oppmålinger i forbindelse med salget, fordi boligen er under oppføring.

Opplysninger om areal er basert på informasjon som er gitt fra utbygger/arkitekt, og må anses som omtrentlig, og kan fravike noe fra sluttproduktet.

Likeledes er rombetegnelser og lignende er basert på det som er opplyst i tegninger fra utbygger/arkitekt. Selger har ikke hatt muligheten til å foreta fysiske målinger av arealet.

Dersom kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.

Fasiliteter

Turterreng
Garasje
Utsikt
Strandlinje
Kabel-TV
Bredbånd
Balkong
Heis
Hage
Sentralt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Måkeveien 15A, 8450, STOKMARKNES
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lars Nyborg
Lars Nyborg
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!