Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Lektorvegen 20

3 solgt ! Moderne leiligheter midt i Bø|3 soverom |Store balkonger| Vannbåren varme| Carport og bod
Pris

kr 5 408 632 - 5 428 632

Størrelse
100 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

5/8

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3

Om prosjektet

Vi er svært stolte over å presentere vårt nye prosjekt- Lektorvegen 28

LETTERE HVERDAG
Lei av snømåking, plenklipping, beising og maling? Behov for mindre plass eller blitt alene? Ønske om balkong og lettstelt hverdag? Kjøpe din første bolig?
Da er Lektortorvegen 28 det rette for deg. Her tilbys leiligheter med tre soverom, privat avdeling med ensuite og walk in closet, ekstra bad for gjester, romslig gang, samt kjøkken/stue på hele 42,8 kvm. Størrelsen på leilighet er 107 kvm, i tillegg kommer bod og carport. Gjennomarbeidede planløsninger med bevisste materialvalg og solide leveranser.
Baderom med dusj/badekar, toalett, servant med underskap og opplegg til vaskemaskin. Det blir kjøkkenløsninger med et moderne og tidsriktig utrykk fra Drømmekjøkkenet, med integrerte hvitevarer. Vannbåren varme i gulv fra energibrønn. Fra stuen har du utgang til din private balkong/markterrasse. Gode tilvalgsmuligheter dersom du ønsker å sette ditt eget preg på leiligheten. Du får privat parkeringsplass carport og sportsbod.


KVALITETER
- Kvalitetskjøkken fra Drømmekjøkkenet med integrerte hvitevarer
- To stk baderom, et av dem privat bad med inngang fra soverom
- Sportsbod.
- Alle leilighetene får privat sør- eller vest - vendt balkong
- Energibrønn og vannbåren varme
- Lekker fasade

FORDELER MED Å KJØPE NYTT
- Faste priser - ingen stressende budrunder
- Grunnvarme gir lavere energiforbruk
- Nybygg garanti
- Alt i ett hus - du følges opp av oss hele veien
- Alltid integrerte hvitevarer inkludert
- Mange fine tilvalgsmuligheter.


Beliggenhet
I Lektorvegen bor du i Bø sentrum, men tilbaketrukket fra støyen i hovedgata. Her ligger alt til rette for et aktivt liv med kort vei til det meste.
Her har du gangavstand til butikker, buss/tog, Gullbring Kulturanlegg, skoler, Bø-Senteret og andre servicetilbud. Matbutikker ligger rett i nærheten.
Turområder har du innen kort rekkevidde. Her er stier og turveier, og du trenger ikke ta den samme joggeruten eller skiløypen når du ønsker å ta en treningstur. Du bor lettvint og sentralt, like ved buss-forbindelse, togstasjon med lokale tog, samt Sørlandsbanen som kjører mellom Stavanger og Oslo. Godt transporttilbud med ekspressbusser.

Adresse: Lektorvegen 28, 3802 BØ I TELEMARK

Ta kontakt med Jeanette Arnesen Eriksrød.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 1. oktober 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- godkjent rammesøknad og at igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- at det inngås 3 kjøpekontrakter i hvert av byggene.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 1. oktober 2023 kl. 18.00.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir Kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører borettslaget, utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for den trinnvise utbyggingen.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger og eventuelle parkeringsplasser.

Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte andeler. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt og sentralt til i Bø, med gangavstand til butikker, buss/tog, Gullbring Kulturanlegg, skoler og andre servicetilbud. Extra Dagligvare ligger rett i nærheten.
Togstasjon med lokale tog, samt Sørlandsekspressen som kjører mellom Stavanger og Oslo. Godt buss tilbud med Vy/Farte.

I Bø er det fine turmuligheter sommer og vinter. Det er oppmerkede turløyper, oppkjørte skiløyper og lysløype. På Lifjell er det skisenter og Vinterland. Sommerstid er det flere bade- og fiskemuligheter, og selvfølgelig må Bø Sommarland nevnes.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 46, bnr. 16 i Midt-Telemark kommune.

Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor Lektorvegen borettslag vil bli hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommen skal fradeles og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Borettslagets tomt skal opprettes med egen matrikkel. Borettslagets tomteareal er oppgitt av Selger å bli ca. 1.000 m² dersom trinn 1 fradeles.

Prosjektet er planlagt med totalt 8 enheter, oppdelt i 2 salgstrinn. Trinn 1 er planlagt med 4 leiligheter og trinn 2 er planlagt med tilsvarende.

På eiendommen står det i dag en eldre bolig, som det er planlagt å rive. Borettslagets tomt skal opprettes med egen matrikkel. Hele tomtearealet er oppgitt av Selger å være ca. 1.867 m². Avhengig av salgstakten, så forbeholder selger seg retten til å evt. fradele det første bygge-trinnet og la eneboligen bli stående inntil videre.

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Hver Kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, svalganger, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av Selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av entreprenør til eget tilvalgsmøte, som utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til entreprenør for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en parkeringsplass pr leilighet i carport. Det er mulighet for å montere el-bil lader på 20A. Med en 32A lader anbefales en lader med laderobot som kan justere kraft.

Boder

Leilighetene i 1. etasje får bod ved carport, leilighetene i 2. etg får bod ved inngangsparti.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i Boligbyggelagenes Sikringsfon. Premien for sikringen utgjør per i dag kr 500,- og er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 40.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for tilrettelegging. For rådgivning, fag og analyse betales kr 6.250,- pr. enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. Kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1.Prisliste
2.Romskjema
3.Leveransebeskrivelse
4.Plantegning
5.Fasade-, snitt- og etasjetegninger
6.Situasjonsplan
7.Utomhusplan
8.Utkast vedtekter for Borettslaget
9.Utkast budsjett for Borettslaget
10.Salgsprospekt
11.Kjøpekontrakt
12.Reguleringsplan m/bestemmelser
13.Grunnboksutskrift
14.Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
15) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 8, 11 og 13 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av Selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept.Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av den totale kjøpesummen (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det Selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 40.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for tilrettelegging. For rådgivning, fag og analyse betales kr 6.250,- pr. enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. Kr 2.200,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Midt-Telemark med planid 202011, vedtatt 21.06.2021 og detaljreguleringplan for Lektorvegen 28 og Gamlevegen 61 vedtatt 25.10.2021. Tomten er regulert for boligformål, området er regulert til sentrumsformål og omhandler bl.a. bestemmelser for næring, handel, kontor og annen tjeneste. Detaljreguleringen omhandler bestemmelse for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet er sendt, men ikke endelig behandlet. Kopi av søknad kan fås ved henvendelse til megler. Søknaden er bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Midt-Telemark med planid 202011, vedtatt 21.06.2021 og detaljreguleringplan for Lektorvegen 28 og Gamlevegen 61 vedtatt 25.10.2021. Tomten er regulert for boligformål, området er regulert til sentrumsformål og omhandler bl.a. bestemmelser for næring, handel, kontor og annen tjeneste. Detaljreguleringen omhandler bestemmelse for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet er sendt, men ikke endelig behandlet. Kopi av søknad kan fås ved henvendelse til megler. Søknaden er bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon

Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig : 107 kvm BRA, 100 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Lektorvegen 20, 3802, BØ I TELEMARK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Jeanette Arnesen-Eriksrød
Jeanette Arnesen-Eriksrød
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!