Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Lauvtjernveien

24 flotte og moderne selveierleiligheter med attraktiv beliggenhet i Harakollen
Pris

kr 4 819 744 - 5 669 846

Størrelse
75 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

6/7

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Boligprosjektet Lauvtjern Terrasse har en egen hjemmeside - Denne finner du som lenke i menyen til høyre og helt i slutten av finn-annonsen.
Her finner du alt av relevant informasjon, spesielt under fanen som heter dokumenter. Det er laget en interaktiv boligvelger hvor du enkelt kan finne frem hvor leilighetene ligger i bygget.

Kort om Lauvtjern Terrasse:

- Salgstrinn 1 omfatter 12 selveierleiligheter fordelt på to bygg. Hele prosjektet vil bestå av 24 leiligheter fordelt på 4 bygg totalt.
- Store terrasser fra 25 til 29 kvm
- Flere leiligheter med gode sol- og utsiktsforhold.
- Kvalitetskjøkken fra Norema
- Parkeringskjeller med 2 plasser per leilighet
- Direkte adkomst med plattformheiser til alle leiligheter
- Flott fasade med store vindusflater
- Gode tilvalgsmuligheter
- Faste priser - første mann til mølla
- Kr 0,- i forskudd. Innbetaling først ved overtagelse
- Overtagelse/innflytting for salgstrinn 1 er 30.09.2023

Byggingen og salget er i gang! Leilighetene selges etter førstemann til mølla prinsippet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene planlegges ferdigstilt i følgende perioder:
Hus 1 og 3 (første salgstrinn) i løpet av 3. kvartal 2023
Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina eller lignende forhold, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Harakollen har med sin attraktive beliggenhet og svært gode solforhold, fått en svært sterk posisjon i boligmarkedet. Området er nyetablert og svært barnevennlig med bl.a. kort vei til barnehage og ligger sentralt i forhold til gode serviceforhold i Hokksund sentrum. Lauvtjern Terrasse ligger nydelig til i solhellinga som vender mot Hokksund der du finner både jernbanestasjon for tog og buss, bank, apotek, vinmonopol, offentlige kontorer samt alle handels- og servicetilbud du måtte ha behov for. Ved rundkjøringen opp til Harakollen finner du i tillegg til Hokksund barneskole, en stor Kiwi-butikk samt en ny Padel-hall. Hokksund er en trivelig småby med ca. 8000 innbyggere og er et naturlig kommunesenter i Øvre Eiker kommune. Med tog er det ca. et kvarter til Drammen og ca. tre kvarter til Oslo. Kongsberg når du på under en halv time. Hokksund har også et godt kulturtilbud med en rekke lag og foreninger og aktiviteter for alle aldre. Har du bil, parkerer du enkelt i parkeringskjelleren der du disponerer 2 parkeringsplasser og derfra har du enkel adkomst til leiligheten din via plattformheis. Det legges opp til Elbil-lading på parkeringsplassene og det følger med romslige sportsboder til alle leilighetene.

Her vil du bo i naturskjønne omgivelser og med gode friluftsmuligheter rett utenfor døra. For de minste er det lekeplass og ballslette i nærmiljøet. Legg gjerne søndagsturen til idylliske Lauvtjern eller Hagatjern.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, plattformheiser, rømningsveier, fasader, herunder balkonger og terrasser mv. er ferdigstilt.

På eiendommen er det etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og andre ledninger. Kjøper er kjent med og aksepterer at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

I de 4 garasjekjellerne finnes til sammen 48 parkeringsplasser organisert som 48 næringsseksjoner (garasjeseksjoner) som skal eies av et selskap som skal drive parkeringsvirksomhet ved å leie parkeringsplassene til Sameiet. Det vil bli inngått en egen avtale mellom Sameiet og selskapet som er hjemmelshaver til garasjeseksjonene om dette. Utkast til avtalen er laget. Leiekostnaden Sameiet får iht. avtalen er en felleskostnad i Sameiet som fordeles kun mellom boligseksjonene.

Sameiet regulerer og fordeler selv bruken av parkeringsplassene som Sameiet leier, slik beskrevet i utkastet til vedtekter. Før opprettelsen av sameiet har utbygger, på vegne av sameiet, fordelt bruken av plassene mellom seksjoner i sameiet. Ved opprettelsen av Sameiet har styret i Sameiet denne oversikten, og frem til det tidspunktet har utbygger oversikten. Megler kan kontaktes for å se oversikten. For hver parkeringsplass seksjonen benytter har Sameiet bestemt at det svares en særskilt felleskostnad som er lik pr. parkeringsplass. Det medfølger en lukket sportsbod i garasjekjeller, som er seksjonert som tilleggsdel til hver leilighet. Sykkelparkering vil bli etablert utenfor hvert av de 4 leilighetsbyggene.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Utbygger vil etablere og bekoste nødvendig installasjon av teknisk infrastruktur for lading av El-biler i Sameiet i garasjekjellerne.

Infrastrukturen er godkjent av Kople AS som er valgt av utbygger som ekstern leverandør til levering og montering av ladebokser og til å drifte, - og vedlikeholde ladeordningen. Infrastrukturen stilles til Koples disposisjon slik at disse kan montere smart-ladere på de respektive parkeringsplassene som seksjonseierne disponerer etter hvert som kjøperne bestiller og betaler for ladeboks direkte til Kople. Lader m/utstyr bestilles direkte av seksjonseier fra Kople AS. Det er Kople AS som har det videre ansvaret for drift, vedlikehold og support av ladeanlegget. Det vises til egen informasjon fra Kople. Strømforbruk og kostnader for lading av El-bil betales av den enkelte seksjonseier. Ved inngåelse av avtalen er prisen på ladeboksen oppgitt til Kr 22.487,50,- inkl. mva ferdig montert og drift- og vedlikeholdstjenesten koster Kr 73,75,- inkl. mva pr. ladepunkt pr. måned.

Ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg av den enkelte seksjonseier. Det kan være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Selger tar forbehold om at lading av el-bil kan bli levert og administrert av annen ekstern leverandør enn nevnt ovenfor og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet.

For ytterligere opplysninger vises til kopi av avtalen mellom Hobbelstad & Rønning og Kople AS av 11.10.21 som oversendes styret i Sameiet.

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2024, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Utleie av seksjonen skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Harakollen- B2, sist revidert 7.3.2018. Området er regulert til boligformål og hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.
Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen gnr 101, bnr 127 er regulert til bebyggelse, og det må påregnes at dette området vil bli bebygd.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for Lerberghaugen 7 og 9 datert 17.10.2023 og for Lerberghaugen 5 og Lautjernveien 16 datert 30.1.2024. Selger har opplyst at gjenstående arbeider på fellesarealer er planlagt ferdigstilles innen 30.6.2024.

Vilkår og bestemmelser

Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normalordning.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsoppgaven, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
Dersom boligen har blitt brukt som visningsleilighet eller på annen måte stylet før visning er kjøper kjent med at det kan ha oppstått noe slitasje eller skader som følge av dette. Slik mindre slitasje må kjøper regne med, og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2 % eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Lauvtjernveien, 3303, HOKKSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Petter Hobbelstad
Eiendomsmegler
Kontakt
Andreas Johnsrud
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!