Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Kongsåsen

Kongsåsen - Et idyllisk boligområde på Sem - Tomannsboliger, rekkehus, leiligheter og enebolig - Velkommen til vår visningsbolig på tomten!
Pris

kr 3 906 132 - 7 056 132

Størrelse
64 - 129 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

18/19

Boligtype

Tomannsboliger

Leiligheter

Enebolig

Soverom

2 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

I første salgstrinn vil vi lansere 19 boliger fordelt på tomannsboliger i ulike størrelse, leiligheter, samt en enebolig. Vi ønsker å kunne tilby et variert spekter av boliger og lanserer derfor 3 ulike planløsninger på tomannsboligene. Alle boligene er tilpasset terreng slik at de får en naturlig plassering i miljøet rundt. De fleste boligene vil ha 4 soverom, 2 bad, åpen stue/kjøkkenløsning og gode oppbevaringsmuligheter/bodplass. Boligene har vestvendte uteplasser for gode solforhold.

Leilighetene har to forskjellige planløsninger enten med 2 eller 3 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning, bad og bod/teknisk rom. Disse boligene ligger også vestvendt.

Arkitektens visjon - Prosjektet er tegnet av Vårdal Arkitekter ved Sara S. Hidalgo

På Kongåsen er det skapt et sosialt bomiljø hvor det er ønsket at både store og små skal trives. Vi har hatt fokus på både lek, oppvekst og fellesskap i utforming av prosjektet. Vårt mål er at alle beboere skal finne ro og hyggelige omgivelser som inviterer til gode opplevelser både ute og innendørs.

Området er prosjektert slik at tomannsboligene og firemannsboligene ligger plassert vestvendt med tanke på solforhold, samt at høydeplasseringen er tilpasset terrenget.

Tomannsboligene har småhuskarakter, med takform og volumoppbygging som underordner eksisterende bebyggelse i nærområdet. Tomannsboligene er frittstående og har god avstand mellom hverandre. Plassering til enhetene gir en naturlig skjerming mellom vei og uteoppholdsareal mot øst. Bebyggelsene utformes med en god funksjonalitet og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til bygde og naturlig omgivelser.

Firemannsboligene har godt med plass rundt seg og hver bolig har direkte tilknytning til private, solrike balkonger/terrasser mot vest som gir en bedre kvalitet til husene. I tillegg har de gode uteoppholdsarealer på terreng som er godt skjermet fra veien. Gode daglysforhold er en selvfølge, samtidig som boligen er usjenert og privat. Det blir enkelt å kose seg for seg selv og det er plass til å treffe hverandre gjennom den grønne flekken som gir området en felles oppholds og lekeplass. « Her er det mulighet for kjøp av carport som tilvalg.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Antatt byggestart er første kvartal 2023. Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 1. mai 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig omovertagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/
eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt
forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: Åpning av byggelån. Igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad. At det inngås 9 til 10 kjøpekontrakter tilsvarende minimum 50 % av verdien av boligene i salgstrinn 1. Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 1. oktober 2023 kl. 18.00.

Beliggenhet

Boligene på Kongåsen ligger på en flott tomt med trygge og familievennlige omgivelser på et tettsted ca 7 km fra Tønsberg sentrum. Kongåsen er ideelt for både aktive barnefamilier som ønsker en enkel og lettstelt bolig, og for voksne par som ønsker leilighet eller lettstelt bolig. Kongsåsen ligger solrikt og usjenert, kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg sentrum.

På Kongsåsen ligger det meste til rette for at små og store skal få et godt og sosialt liv i trygge og familievennlige omgivelser. De moderne leilighetene, rekkehusene og 2-mannsboligene blir liggende med gode solforhold i landlige omgivelser. Det vil være høyt fokus på bevaring av knatter og fjell. Til og med lekeplassene blir tilrettelagt som en naturlig del av skogen.

For barna er det flust av gode fritidstilbud i området. Sem idrettsforening åpnet Nye Sem idrettspark i 2018 med egen fotballbane, løpebane og friidrett, samt egen klubbhus. Foruten fotball er det også turn- og håndballgruppe som benytter Semshallen. Populære aktiviteter som «Høyt under taket» – klatresenter, Gravity trampolinepark, og Leos lekeland ligger alle på Sem. Sem skole har elever fra 1-7. trinn og ligger noen minutters kjøring fra Kongsåsen. Sem har flere barnehager i kort avstand fra Kongsåsen.

På Sem er det korte avstander. Boliger, butikker, skole og idrettsanlegg ligger samler innenfor et lite område. Et uttalt mål for området er å få et kompakt sentrum med attraktive boliger, forretninger og eget torg. Herunder bygate gjennom sentrum med saktegående trafikk og torg.

Kongsåsen og områdene rundt Aker Gård og Akersvannet byr på fine turmuligheter

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Carporter ti de fleste boligene. For firemannsboligene er det mulighet for kjøp av carport som tilvalg.

Boder

Det leveres 1 sportsbod på min 5 kvm til hver bolig, som anvist på plantegning. Sports bod leveres med lampe i tak, med tilhørende bryter. Det monteres ett dobbelt innvendig stikk i boden

Økonomi

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Som forskudd innbetales kroner 200.000,- ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for
overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Eiendommen

Diverse

Det er ikke forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger. Ved senere salg av boligene har medlemmer av borettslaget forkjøpsrett. Forkjøpsretten utlyses av borettslaget.

Prosjektet Kongsåsen skal oppføres på eiendommen gnr 51, bnr 565 i Tønsberg kommune og er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging. Utbyggingseiendommen skal fradeles og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er av kommunen oppgitt til ca. 46.985 m². Prosjektet er planlagt med totalt 59 enheter/andeler og blir fordelt på 3 salgstrinn. Trinn 1 er planlagt med 19 boliger fordelt på en enebolig, to- og firemannsboliger, trinn 2 med 22 boliger fordelt på firemannsboliger og kjedet eneboliger, samt trinn 3 med 18 enheter fordelt på to- og firemannsboliger. Det er planlagt oppført carporter og p-plasser hvor alle/deler av boligene er tiltenkt å ha sine parkeringsplasser og sportsboder. Det enkelte byggetrinn i prosjektet vil kunne bestå av flere bygg som vil bli organisert i ett eller flere borettslag. Tingsrettslige sameier vil kunne bli opprettet for fellesarealer og garasjeanlegg. Selger tar forbehold om antall boliger, organisering og omfang av det enkelte byggetrinn. Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor borettslaget vil bli hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Borettslagets tomt skal opprettes med egen matrikkel.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Hage
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Kongsåsen , 3170, SEM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lill-Iren Barth
Lill-Iren Barth
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!