Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Jessheim Park, Hus I

Jessheim Park - Hus I - Nye 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter med veldig gode solforhold! Førstemann til mølla.
Pris

kr 3 201 562 - 7 009 992

Størrelse
41 - 94 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

16/34

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Jessheim Park ligger et stenkast fra Jessheim Sentrum med alle de muligheter dette gir, men samtidig langt nok unna til kjenne på idyllen ved å bo stille og rolig til, og samtidig ha «alt» i nærheten. Leilighetene som nå legges ut for salg har samme gode kvaliteter som dette prosjektet allerede har blitt anerkjent for.


Leilighetene i Hus I har mange flotte kvaliteter, det nevnes:

- 2-, 3- og 4-roms leiligheter.
- Størrelsen på leilighetene varierer fra BRA 34-107 kvm.
- De fleste leilighetene har store balkonger/terrasser med vestvendt beliggenhet.
- Integrerte hvitevarer medfølger på kjøkkenet.
- Hvitlasert eikeparkett.
- Takhøyde ca. 250 cm
- Garderobeskap medfølger
- Vannbåren gulvvarme (elektrisk gulvvarme på bad)
- Heis
- Mulighet for kjøp av garasjeplass for 3- og 4-roms leiligheter (etter prinsippet om førstemann til mølla)

Se også boligvelgeren som nå ligger ute på www.jessheimpark.no Her finner man enkelt plantegninger, pris og beliggenhet til de enkelte leilighetene.

Hus I består av en frittstående blokkbebyggelse med til sammen 34 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg over to plan, som vil bli delt med kommende bebyggelse (Blokk K og J).

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles i perioden fra august til oktober 2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Endelig overtakelsesdato, som vil ligge innenfor overtagelsesperioden, vil bli meddelt senest 8 uker før overtakelse. Overskridelse av denne datoen vil være å regne som endelig frist iht. Bustadoppføringslova. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet

Dersom det på overtagelsen er usolgte parkeringsplasser og/eller boder i parkeringskjeller, beholder Selger den eksklusive bruksretten til disse plassene og bodene inntil de selges til seksjonseiere eller til naboeiendommen, eller det er inngått annen avtale om dette arealet. Videre har Selger rett til å omorganisere det ledige arealet på den for Selger mest hensiktsmessige måte.

Prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg av enkelte enheter. Løse møbler er ment som forslag til møblering og ikke en del av leveransen. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Det tas forbehold om plassering og størrelser av sjakter, innkassinger og nedforinger knyttet til tekniske føringsveier. Utbygger tar forbehold om rett til endringer av den tekniske beskrivelsen forutsatt at den generelle standarden opprettholdes.

Utbygger forbeholder seg retten til å endre sameiets størrelse, leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for Kjøper. Selger kan (må ikke) samtykke til direkteoverskjøting ved et videresalg av Boligen før overtakelse, for et gebyr stort kr. 50.000, -. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg fra opprinnelig kjøper.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller andre typer av kre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Fra Jessheim sentrum; kjør Trondheimsvegen og ta til venstre inn Bekkestien, rett før Nordby ungdomsskole. Du kommer da inn mot Jessheim Park og vil få "Idretten" andre vei på din venstre hånd.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Ullensaker kommune gnr. 5 bnr. 161.
Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering er ikke inkludert i oppgitte priser, men kan kjøpes i tillegg. Det er kun mulig å kjøpe en parkeringsplass pr bolig i felles garasje og gjelder kun 3- og 4-roms. Kjøp av biloppstillingsplass i garasjeanlegget koster kr. 300 000,- pr stk. Parkeringsplassene selges etter prinsippet om førstemann til mølla.

Boder

Det medfølger en utvendig bod til hver leilighet plassert på fellesareal (garasjeanlegg).

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er pr. d.d. ingen eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.000, - eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.000, - eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Søndre del av Jessheim park/Ringvegen, vedtatt 02.02.2016, med mindre vesentlig endring vedtatt 26.01.2021. Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Eiendommen ligger i et område for vei-/jernbanestøy. Bygningene skal tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger, datert 23.06.2021. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 6.2 byggehøyder. Det tillates at deler av bygg K får gesimshøyde 50 cm over maksimal regulert høyde. Rammetillatelsen omfatter blokkene K, I og J.

Vei, vann og avløp

Eiendommen omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Søndre del av Jessheim park/Ringvegen, vedtatt 02.02.2016, med mindre vesentlig endring vedtatt 26.01.2021. Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Eiendommen ligger i et område for vei-/jernbanestøy. Bygningene skal tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Rammetillatelse for prosjektet foreligger, datert 23.06.2021. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 6.2 byggehøyder. Det tillates at deler av bygg K får gesimshøyde 50 cm over maksimal regulert høyde. Rammetillatelsen omfatter blokkene K, I og J.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Jessheim Park, Hus I, 2050, JESSHEIM
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Glenn Pettersen
Glenn Pettersen
Eiendomsmegler
Kontakt
Bledar Osmani
Bledar Osmani
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!