Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Jernalderveien 40

MADLA TRESS - Kun en igjen! Inkl. parkeringsplass. Hybel, selskapslokale og ny butikk i 1. etasje. Flytt inn før jul 2023 på toppen av Madla!
Pris

kr 8 626 592 - 11 940 092

Størrelse
98 - 144 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/41

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Madla Tress har blitt omtalt som et kremprosjekt i Stavanger. Byggingen er godt i gang, og her kan du glede deg til å flytte inn allerede før jul 2023. Her bygger vi hele boligprosjektet på en gang, slik at du får en rolig og trivelig hverdag fra dag én uten å måtte bo på en byggeplass.

Madla Tress består av 3 leilighetsbygg med 40 romslige og gode leiligheter. Prosjektet er tegnet av det velrennomerte og Stavangerbaserte arkitektfirmaet Eder Biesel Arkitekter. Leilighetene er tegnet for å gjøre best mulig nytte av de gode solforholdene, og den flotte utsikten over Madla mot Hafrsfjord.

Her kan du glede deg over et attraktivt nabolag med flere fine turområder. Det er gode tilbud i nærområdet og kort vei til alt du trenger. Kortest er det til Coop Extra butikken som ligger i 1. etasje under bygg B og C – et gode du virkelig vil sette pris på.

I 1. etasje under bygg A er det et selskapslokale med kjøkken og toalett, en gjestehybel med bad og et næringslokale. Hva næringslokalet blir, informerer vi om når dette kommer på plass, men kanskje et bakeri, en kafé eller en frisør tenker vi hadde vært hyggelig for dere.

Leveranse:
- Kjøkken fra kvalitetsleverandøren HTH med sort blandebatteri og slim line kjøkkenvifte.
- Bad leveres med lys beige fliser 60x60 cm på gulv, 10x10 cm mosaikkfliser i dusjsone og 30x60 cm på vegg (navn på flis er Ragno Studio ghiaccio) og rundt speil.
- Det leveres 1-stavs parkett i hvitpigmentert eik i alle tørre rom.
- Innvendige vegger sparkles og males i fargen washed linen.
- På grunn av fremdriften til prosjektet må kjøper ta kontakt dersom en ønsker å gjøre endringer utover hva som er standard.
- 1 stk. fast parkeringsplass til hver leilighet er inkludert i pris

Generell takhøyde på 2,6 meter, men kan være lavere høyde enkelte steder på grunn av tekniske installasjoner.
Det leveres ikke garderobeskap eller hvitevarer.

Parkeringsanlegg med bod til hver leilighet kommer i underetasjen, med adkomst via trapp eller heis. Det er mulighet for å kjøpe fast parkeringsplass i lukket garasjeanlegg i kjelleren til hver leilighet. De som skal parkere for å handle i butikken har et eget parkeringsanlegg, mens beboerne i Madla Tress kjører videre inn i et eget lukket parkeringsanlegg som bare de har adgang til. Det blir altså en garasje i garasjen for deg og naboene dine.

Besøk gjerne hjemmesiden www.madlatress.no for å enkelt se boligvelger og få tilgang til prospekt med mer.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet, slik at overlevering er avtalt til 4. kvartal 2023

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

• åpning av byggelån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 50% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.03.2022.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Madla er en av Stavangers mest populære bydeler. I en spørreundersøkelse vi gjorde blant interessenter til Madla Tress våren 2021, var det over 50 % som allerede bodde i nærområdet – så her er det trivsel, og det viser igjen.

Med skoler, barnehager, idrett, kirke, bydelshus, hundepark, botanisk hage, Jernaldergården, Universitetet i Stavanger og mye mer, finner man seg lett til rette. Det er en stor berikelse å ha godt med tilbud og muligheter bare en spasertur unna. Bydelen er tilrettelagt for alle generasjoner med rom for tur, lek, glede, og fellesskap – en god grunn til å dele ut hyggelige smil når man er ute. Og en ekstra trygghet er det i at man blir boende midt mellom det nye sykehuset og den nye brannstasjonen, om man mot formodning skulle trenge det.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

1 stk. fast parkeringsplass til hver leilighet er inkludert i pris.

Parkeringsanlegg kommer i underetasjen, med adkomst via trapp eller heis. De som skal parkere for å handle i butikken og gjesteparkering til Madla Tress har et eget parkeringsanlegg, mens beboerne i Madla Tress kjører videre inn i et eget lukket parkeringsanlegg som bare de har adgang til. Det blir altså en garasje i garasjen for deg og naboene dine.

Parkeringsanlegget vil ha fri høyde på 2,1 meter. Det vil bli tilrettelagt for lading av elbil på alle parkeringsplasser til boligene. Seksjonseier betaler for selve laderen (tilvalg) og får nøyaktig avregning av eget forbruk på egen faktura. Løsningen leveres av Lyse/Smartly. Det kan bli avgiftsparkering ved bruk av gjesteparkering.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringskjeller med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette er planlagt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, men kan også skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver bolig plassert i parkeringskjeller. Det etableres innendørs sykkelparkering i parkeringskjeller i tillegg til utendørs sykkelparkering.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boliger i Stavanger kommune. Skattesatsen fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål ta kontakt med Eiendomsskattekontoret.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste datert 27.05.2021
2) Romskjema (vedlagt prospekt)
3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt)
4) Plantegning datert (vedlagt prospekt)
5) Etasjeplantegninger (vedlagt prospekt)
6) Situasjonsplan (vedlagt prospekt)
7) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler)
8) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler)
9) Salgsprospekt datert mai 2021
10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler)
11) Matrikkelkart og rapport (fås ved henvendelse til megler)
12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Jernalderveien 40. Madla Bydel, planid 2647, vedtatt av kommunestyret 19.12.2019. Området er regulert til bl.a. bolig, forretning og parkering under bakken. Reguleringsplaner under arbeid: Hovedvannledning vest – Stavanger. Madla bydel.

Det er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet per salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen innen kort.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Jernalderveien 40. Madla Bydel, planid 2647, vedtatt av kommunestyret 19.12.2019. Området er regulert til bl.a. bolig, forretning og parkering under bakken. Reguleringsplaner under arbeid: Hovedvannledning vest – Stavanger. Madla bydel.

Det er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet per salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen innen kort.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Jernalderveien 40, 4041, HAFRSFJORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Markus Paulsen
Markus Paulsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!