Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconÅS
Alle enheter solgt

Hogstvetveien 21 A,B og D

Redusert pris! Ny og moderne halvpart av 2 mannsbolig under bygging med skjermet hage og gangavstand til Ås sentrum.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/2

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

2 - 4

Om prosjektet

I Hogstvetveien 21, med gangavstand til Ås sentrum og togstasjonen, føres det opp en vertikaldelt tomannsbolig. Dette er en arealeffektiv halvpart på ca. 70 kvm. Boligen får adkomst til sin private hage med skjermede og barnevennlig uteplasser. Boligen har en moderne og stram arkitektur, samtidig som det er lagt vekt på gode og funksjonelle planløsning som utnytter arealet maksimalt. Her får man muligheten til å kjøpe en ny og moderne bolig sentralt i Ås. Fra boligen er det gangvei helt inn til Ås sentrum. Boligen passer godt for en liten familie, par, og førstegangskjøpere. Utbygger er Follo Boliginvest AS som er en lokal og erfaren boligbygger som har bygget mange nyboligprosjekter i Follo, eiet av bl.a. Follohus og Vinkl.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- at det inngås kjøpekontrakter på to boliger.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.10.22.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et sentralt og attraktivt boligområde ca. 650 meter fra Ås stasjon og ca. 1 km syd for Ås sentrum i Ås kommune. Dette er en familievennlig område hvor det er trygg gang- og sykkelvei fra egen gårdsplass og helt frem til Ås sentrum. Ås har et variert fritidstilbud med bl.a. kulturskole, speider og et stort idrettsmiljø der man kan bedrive de fleste idretter. Det er kort avstand til fotballstadion i Ås, idrettshall, svømmehall og tennisanlegg som også er et samlingssted for idrettsglade barn og ungdom etter skoletid.

Eiendommen har nærhet til flotte tur- og friluftsområder som gir gode rekreasjonsmuligheter. Det er kort vei til turterreng med lysløype både sommer og vinter. Ved universitetet i Ås ligger et storslagent parkområde på ca. 600 dekar som benyttes som rekreasjonsområde. Parken har en imponerende samling av busker og trær, mange hundre forskjellige stauder, sommerblomster og andre vekster samt en idyllisk andedam. Parken er åpen hele året.

Norges største fornøyelsespark, Tusenfryd, ligger ca. 15 minutters kjøring fra eiendommen, med et bredt utvalg av attraksjoner for store og små. Badeparken i Drøbak er et populært sted å tilbringe varme sommerdager. Det samme er Breivoll innerst i Bunnefjorden. Her finner du mange små sandstrender, store grøntarealer, kiosk, stupebrett og fiskeplass. En fin kyststi passerer også i området.

I Ås sentrum er det dagligvarer, diverse servicetilbud og restauranter/serveringssteder. I sentrum ligger også Ås kvartal, et hyggelig minisenter med bl.a. vinmonopol, apotek, bokhandel og frisør. Det er kort vei til Ski storsenter med ca. 145 butikker og spisesteder, kinosenter, bowlinghall og helsetorg. Her stopper tog og buss ved hovedinngangen. Vinterbro senter ligger også godt innen rekkevidde, og det samme gjør Oslo Fashion Outlet, merkevarebyen i Vestby.

Ås har togavgang til Ski, Oslo og Moss, samt bussavganger til Ski, Drøbak, Oslo og Gardermoen. Når Follobanen står ferdig i 2023 vil det bli en reisetid på kun 11 min mellom Ski og Oslo S.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hogstvetveien 21A og B oppføres på gnr 54 bnr 432 i Ås kommune. Tomtearealet er opplyst av kommunen å være 695 m².

Hogsvetveien 21D oppføres på gnr 54, bnr 433 i Ås kommune. Tomtearealet er opplyst av kommunen å være 535 m².

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Uteareal for boligene i nr 21A og B vil være organisert som vedtektsfestet bruksrett, se vedleggene til vedtekter bak i salgsoppgaven.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

For å regulere overvann, vil det blir etablert regnbed på begge tomtene, ref. kart for overvannshåndtering.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse:

Planlagt byggestart for prosjektet er 3.kvartal 2022. Vi kan opplyse nå at byggingen har startet. Byggetid er estimert til ca 14-16 måneder, regnet fra faktisk igangsetting på hver enkelt bolig. Boligene planlegges ferdigstilt 4.kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger skal skriftlig varsle et fire-ukers intervall for overtagelse senest 3 måneder forut for overtagelsen. Siste dag i dette intervallet er en forpliktende frist iht bustadoppføringsloven, og en dagmulktbelagt frist.

Det eksakte overtagelsestidspunktet (innenfor 4-ukers intervallet) skal gis med minst 30 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Det avholdes normalt forhåndsbefaring ca 2-4 uker før overtagelse.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Follohus til eget tilvalgsmøte. Det utarbeides en digital tilvalgsportal som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vises til vedlagte utomhusplan inntatt i prospekt.
21A: Utvendig biloppstillingsplass

Boder

21A: Kombinert vaskerom/bod (7 kvm).

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og utbyggers hjemmeside på Vinkl.no.

Info Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i Ås kommune fra og med 2021. Satsen er 1 promille av boligverdi, dog med bunnfradrag på kr 1 million. Boligverdien fastsettes av skattemyndighetene. Eiendomsskatten betales på egen faktura fra kommunen hvert kvartal.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Eiendommen har pt. ikke fått fastsatt formuesverdi. I følge skatteetaten skal formuesverdien for primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 90 prosent av boligverdien.

Utleie

Adgang til utleie

Ingen av boligene har utleieenheter.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 40 000,- per enhet. I tillegg samlet tilretteleggingsgebyr på kr 26 250,- og kr 4 938,- i oppgjørstjenester per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
Prisliste datert 09.03.22
Romskjema hus 1, 2 og 3
Leveransebeskrivelse bolig datert 17.01.22
Leveransebeskrivelse rør
Fasade-, snitt- og etasjetegninger 21A og B datert 08.02.19, sist endret 17.12.21/ 21D datert 19.09.17, sist endret 01.07.21
Utomhusplan datert 16.11.21, sist endret 21.01.22
Utkast sameievedtekter for 21 A og B
Reguleringsplan m/bestemmelser - fås ved henvendelse til megler
Matrikkelbrev - fås ved henvendelse til megler
Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler
Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre - fås ved henvendelse til megler
For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 40 000,- per enhet. I tillegg samlet tilretteleggingsgebyr på kr 26 250,- og kr 4 938,- i oppgjørstjenester per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Hogstvedtveien (R-81) regulert til boligformål.
Det foreligger igangsettingstillatelse for boligene. Boligene ligger i gul støysone. Det er støyskjerm mot Østfoldbanen, og det vil bli oppført støyskjerm mot Hogstvetveien, se utomhusplanen. Støyskjermen vil ikke bli malt, men leveres i trykkimpregnert materialet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Hogstvedtveien (R-81) regulert til boligformål.
Det foreligger igangsettingstillatelse for boligene. Boligene ligger i gul støysone. Det er støyskjerm mot Østfoldbanen, og det vil bli oppført støyskjerm mot Hogstvetveien, se utomhusplanen. Støyskjermen vil ikke bli malt, men leveres i trykkimpregnert materialet.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hogstvetveien 21 A,B og D, 1435, ÅS
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Marius Balto Pettersen
Marius Balto Pettersen
Eiendomsmegler
Kontakt
Odd Magnus Langhammer
Odd Magnus Langhammer
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!