Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hamreheia 40

Lund/Hamreheia|1 solgt - overtakelse Q4-2024|Prosjektert del av tomannsbolig| Bynært og attraktivt
Pris

kr 13 003 842

Størrelse
190 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/2

Boligtype

Tomannsbolig

Soverom

4

Om prosjektet

Her kommer 2 store og innholdsrike boliger - med mulighet for utleiedel - beliggende i bynært og meget attraktivt område på Hamreheia/Lund kun en liten gåtur fra Kvadraturen. Boligene blir oppført i gjennomgående god standard, og leveres nøkkelferdig iht byggebeskrivelse vedlagt til salgsoppgaven. Det blir mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger for boligen - kontakt megler for ytterligere info vedr. dette.

Følgende gode kvaliteter kan nevnes:

• Ca. 260/231 kvm. BRA/P-rom per enhet
• 4 soverom og 2 stuer
• Garasje + parkering på tomten
• Solrikt og barnevennlig
• Attraktiv og bynær beliggenhet

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.08.2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån 
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad 
- at det inngås minst 1 kjøpekontrakt 

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.08.2023 kl. 18.00.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldene har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på meglers klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Beliggenhet

Meget attraktivt beliggende på toppen av Hamreheia på Lund - bynært med gangavstand til Kvadraturen med alle servicetilbud. I nærområdet finner man fantastiske friareal ved sjøen, enten man velger å gå i Blomsbukta eller Bertesbukta med den nye stupetårnet. Nydelig turterreng hele året i Jegersberg med lysøype. Kort skolevei til både Wilds Minne barneskole og Oddemarka ungdomsskole samt gang- og sykkelavstand til KKG og UiA. Rikt utvalg av dagligvarebutikker på Lundsletta.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 152, bnr 384 i Kristiansand kommune. Eiendommen vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonering. Sameiets tomteareal er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 686,7 m2. Selger tar forbehold om at det i forbindelse med byggesaken og gjennomføringen av prosjektet kan bli nødvendig med mindre justeringer av grenser.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Tomten opparbeides iht plan. Innkjørsel leveres asfaltert, utvendig betongtrapper eller tilsvarende. Belegningsstein i forbindelse med inngangspartiet og under balkong på baksiden av boligen. Selger leverer øvrig tomt grovplanert.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boligene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen kan det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Eiendommens adresse er Hamreheia 40 A og B.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert til eget tilvalgsmøte. Selger/entreprenør utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til Selger/entreprenør for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig leveres med integrert garasje og en utvendig biloppstillingsplass foran boligen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av utvendige parkeringsplasser vil bli. Dette er planlagt organisert som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år), men kan også bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon.

Det leveres opplegg til en el-billader til hver bolig. Ladestasjon inngår ikke i leveransen til Selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en bod iht. plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Pris per bolig:
Hamreheia 40 A: Kr 12 900 000,- + omk kr 103 842,- Totalt kr 13 03 842,-
Hamreheia 40 B: Kr 12 900 000,- + omk kr 103 842,- Totalt kr 13 03 842,-

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med Eiendomsskattekontoret i kommunen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Boligen har mulighet for utleiedel i U.etasjen, se plantegning. Den potensielle utleiedelen er en del av eiers bolig og er ikke byggemeldt som en selvstendig boenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 62 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Romskjema
2) Byggebeskrivelse
3) Plan-, fasade- og snittegninger
4) Situasjonsplan
5) Utkast sameievedtekter
6) Standard kjøpekontrakt for prosjektet
7) Rammetillatelse
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelutskrift
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over.
Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom Kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 62 500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Hamreheia, planid 1407, datert 02.02.2015. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og ligger i området benevnt B7. Det er mindre areal på sydsiden av eiendommen som omfattes av hensynssone H540, som betyr at terrenget skal bevares. Naboeiendommen gnr 152 bnr 384, som ligger syd for prosjektet, er regulert til offentlig friområde.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 02.09.2020. Igangsettingstillatelse for oppføring av ny tommansbolig er mottatt 30.08.2023.

Det er søkt om ramme- og igangsettingstillatelse for hele bygget samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bolig er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det skal oppføres studentboliger og flere leilighetsbygg på Lund Torv. Det blir en fortetning av området, men vil ikke påvirke for utsikt eller være til sjenanse for Hamreheia 40. Kjøper oppfordres til å se reguleringsbestemmelser for Lund Torv – områderegulering, planid 1443. Denne ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Hamreheia, planid 1407, datert 02.02.2015. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og ligger i området benevnt B7. Det er mindre areal på sydsiden av eiendommen som omfattes av hensynssone H540, som betyr at terrenget skal bevares. Naboeiendommen gnr 152 bnr 384, som ligger syd for prosjektet, er regulert til offentlig friområde.

Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 02.09.2020. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Det er søkt om rammetillatelse for hele bygget samlet, og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bolig er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det skal oppføres studentboliger og flere leilighetsbygg på Lund Torv. Det blir en fortetning av området, men vil ikke påvirke for utsikt eller være til sjenanse for Hamreheia 40. Kjøper oppfordres til å se reguleringsbestemmelser for Lund Torv – områderegulering, planid 1443. Denne ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig: 260 kvm BRA, 231 kvm P-ROM.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det blir mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger for boligen. Bestillinger i forbindelse med tilvalg avtales med entreprenør. For tilvalg gjelder betingelser som presentert av entreprenør ved oppstart av tilvalgsprosessen. Ved endring av plantegning tilkommer prosjekteringskostnader selv om endringene ikke bestilles. Alle tilvalg faktureres med 15% påslag

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Hage
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hamreheia 40, 4631, KRISTIANSAND S
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Frederik Haugland Jacobsen
Frederik Haugland Jacobsen
Prosjektmegler
Kontakt
Christian Forum
Christian Forum
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!