Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hamran 1

Hyggelig boligfelt i barnevennlige- og maritime omgivelser | Gode solforhold og fin utsikt |8 av 13 solgt
Pris

kr 811 092 - 1 846 222

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/5

Boligtype

Eneboliger

Soverom

Ikke angitt

Om prosjektet

Velkommen til Hamran Boligfelt på Hovland!

Området byr på nærhet til både sjø og flotte turområder. Vandringshavn som ble kåret til årets friluftslivsområde i Norge i 1995 ligger bare 2 km fra tomtene. Feltet har også felles leke- og ballplass. Det er gåavstand til buss stopp.

Her kan du skaffe deg en tomt med gode solforhold, fleste tomter med sjøutsikt. Selges uten byggeklausul, men det er klausul til Bertelsen & Garpestad på opparbeidelsen av tomten (Kostnader med dette kommer utenom).

De fleste tomter (med unntak av de som er regulert for to boenheter eller mer) så tillates det at det oppføres eneboliger i to etasjer. Boligene må plasseres innenfor vist byggelinje. Maksimum bebygd grunnareal skal ikke overskride 35 % av tomtens størrelse, begrenset oppad til 220 kvm.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Hus på samme rekke skal ha likt møne. Maksimum møne/ gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter basert på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Garasje skal fortrinnsvis være en del av boligen. Frittliggende garasje med bodareal kan oppføres i inntil 50 m2. Dersom den oppføres som frittliggende kan den plasseres 0,5 m fra nabogrense og 1,0 m fra veikant dersom den plasseres langs vei. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 4 meter. Det skal på egen eiendom vises 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet.
Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. Dette innebærer at murer med høgde over 1,5 meter ikke tillates.
Se vedlagt reguleringsplan- og kart for mer detaljert info.

Prisliste/status:
Tomt 3: Areal 646 kvm. Kr. 1.000.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 26.222,-.
Tomt 4: Areal 564 kvm. Kr. 1.000.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 26.222,-.
Tomt 5: Prosjekt med tre eneboliger kommer.
Tomt 8: Areal 734 kvm. Kr. 1.800.000,-. Dok. avgift mm.: Kr. 46.222,-.
Tomt 12: Areal 528 kvm. Kr. 890.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 23.592,-. *NY PRIS 27.10.2021*
Tomt 13: Areal 446 kvm. Kr. 790.000,-. Dok. avgift mm.: kr. 21.092,-.*NY PRIS 27.10.2021*

Selger/utbygger: B&G AS orgnr: 939 015 159.

Egersund Betongteknikk er behjelpelig med tilbud på spennende betongboliger, sjekk ut: www.betongteknikk.no/boliger

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Infrastruktur med internt veinett, vann, avløp og strøm ligger til tomtene. Tomtene er klar for overtakelse.

Beliggenhet

ADKOMST:
Fra Egersund sentrum kjørt mot Eigerøy. Ved rundkjøring etter Eigerøy bro ta til venstre. Følg Hovlandsveien til Hovland. Sving inn til venstre på Fugloddveien. Ta deretter andre avkjørsel til høyre inn på Hamraneveien. Tomtene vil ligge på venstre side. Står skilt ved innkjørsel til feltet.

BELIGGENHET:
Tomtene ligger i et barnevennlig område på på Hovland, med nærhet til både sjø og flotte turterreng. Her har du god oversikt over innseiling over "Søra sundet" og kan nyte utsikten, samt ha kontroll over båtene som passerer. Nede ved sjøen er det en flott båthavn, hvor du også finner båtopptrekksplass hvor man kan trekke opp båten mot betaling.

Flere flotte turområder på Auglend, som ligger kun 2 km. fra tomtene. Her kan du blant annet gå til Vandringshavn naturreservat, som er et fantastisk område for kystvandring. Her kan du finne spor av fiskeaktiviteter som strekker seg flere hundre år tilbake, samt gode muligheter for både fiske, grilling og svømming.

Egersund sentrum ligger ca. 9 minutters kjøring fra tomtene. Det er også kort gåavstand til busstopp.

Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

På egen tomt.

Økonomi

Info formuesverdi

Eiendommen har pt ikke fått fastsatt formuesverdi. I følge skatteetaten skal formuesverdien for primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 90 prosent av boligverdien.

Utleie

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger):
Meglers vederlag er avtalt til kr. 31.250,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 3.950,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 5.000,- i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.200,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du leverer kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal levere inn bud: Innlevere direkte til megler, elektronisk via www.dnbeiendom.no, alternativt pr e-post, SMS eller fax. Kontaktinfo til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Overtakelse skjer 14 dager etter kontraktsignering hvis ikke annet er avtalt i kontrakt. Samtidig forfaller også betaling av kjøpesum samt avgifter.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger):
Meglers vederlag er avtalt til kr. 31.250,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 3.950,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 5.000,- i tilretteleggingsgebyr.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.200,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Tomtene er regulert til bolig bebyggelse.

Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser for mer informasjon om hva som kan bygges.

Vei, vann og avløp

Tomtene er regulert til bolig bebyggelse.

Se vedlagt reguleringskart med bestemmelser for mer informasjon om hva som kan bygges.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22:
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før det legges inn bud.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21:

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Prospekt med vedlegg er godkjent av selger.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger/tomter.

I prisen er inkludert målebrev, opparbeidelseskostnader til tekniske anlegg for vei, vann og kloakk frem til tomtegrense. Adkomst og ledningsnett innenfor tomtegrensen bekostes av den enkelte kjøper. Alle kostnader for tilknytning til vann, kloakk, telefon, kabelnett og strøm mv. dekkes av den enkelte tomtekjøper.

Kjøper er kjent med at det på eiendommen vil bli tinglyst pliktig medlemskap i velforening.

Kjøper er forpliktet til å dekke sin andel av drift og vedlikehold av interne veier, tekniske anlegg, lys, fellesarealer og spesialområder i utbyggingsområdet, som kommunen ikke overtar driftsansvaret for. Kostnader og inntekter fordeles ut ifra antall boenheter/utskilte tomter til enhver tid. Det blir tinglyst nødvendige avtaler som å sikre rettigheter, denne avtalen kan få spå forespørsel til megler.

Kjøper er kjent med at tomtene ved salg ikke er oppmålt og tomtestørrelsen er oppgitt i ca- areal, som kan avvike +/-5% uten at dette gir rett til prisavslag/pristillegg.

Tomtens grenser fremkommer av reguleringskart som er vedlagt prospektet. Kjøper har gjort seg kjent med grensene på kartet og i terrenget.

Kjøper er oppmerksom på at en ikke har anledning til å bruke veier, grøfter og fellesareal som opplagringsplass for materialer eller masser. Det er ikke tillatt å benytte beltegående maskiner på opparbeidede veier. Ved opparbeidelse av tomten må ikke skråning for fylling eller skjæring anlegges inn på regulert veigrunn. Tomtekjøper har selv ansvar for at overvann fra egen tomt ikke føres til naboeiendom eller fellesareal.

Dersom det av tomteeier, eller noen som handler i dennes tjeneste, forvoldes skade på vei, ledninger, fellesarealer, og/eller annen manns eiendom, er tomteeier erstatningspliktig ovenfor den skadelidende, eller ovenfor /selger i dennes sted.

Kjøper plikter ved inngåelse av kontrakt å undertegne på skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v., hvoretter megler sender skjema til Eigersund kommune for bekreftelse.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hamran 1, 4374, EGERSUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Johnny Nicolai Olsen
Johnny Nicolai Olsen
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!