Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Hamneneset

Villa Havet - 8 siste enheter ute for salg nå! Finn ditt nye hjem på Solneset, helt nært og med utsikt mot havet!
Pris

kr 4 575 125 - 8 374 342

Størrelse
56 - 110 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

7/27

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Villa Havet er først ut av totalt 3 byggetrinn i boligprosjektet Havet, der det er planlagt ca. 86 enheter.

Tromsøs kanskje flotteste bydel, Solneset i Hamna, har på kort tid blitt svært populært blant voksne, unge og familier. Solneset ligger lengst sør-vest i Hamna og er et nyetablert boligområde i Tromsø. Her er det kort vei til nesten alt man kan ønske seg av både hverdagstilbud og fritidsaktiviteter. Beboerne beskriver området som barnevennlig, rolig og solrikt med hyggelige naboer og mangfoldige turmuligheter like utenfor døra.

Villa Havet består i alt av totalt 28 stk leiligheter i to- og firemannsboliger. I hvert hus er det en 3- og 4-roms leilighet på 56 og 110 kvm. 20 er allerede solgt. Nå selges de siste 8 enhetene.

Med moderne utrykk, høy kvalitet på standardleveransen og ideell beliggenhet med havutsikt håper vi du vil trives nettopp her! Leilighetene har flotte lys- og solforhold både inne og ute. Praktiske planløsninger fin størrelse på rommene gir god bokvalitet både til hverdag og fritid.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges oppført og ferdigstilt samtidig med resten av feltet (tidlig høst 2023). På grunn av et planlagt kollektivfelt mellom Ørnevegen og Heilovegen på Langnes, som er satt som en forutsetning for brukstillatelse for hus 1-4, vil en overtagelse ikke kunne skje før dette er ferdig. Dette antas å være 2.-4. kvartal 2024. Alternativt at kommunen aksepterer en garantistillelse fra selger for sin del av kostnadene til kollektivfeltet. Brukstillatelse vil i så fall være samtidig med ferdigstillelse.
En endelig og forpliktende frist for overtagelse vil gis med minimum 8 måneders varsel, og senest innen 30.04.2024. Dersom det ikke gis en endelig frist for overtagelse innen 30.04.2024 har kjøper rett til å trekke seg fra handelen, uten kostnader.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at fremdriftsplanen blir endret.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Beliggenhet

Like ved Villa Havet ligger Solneset barneskole, med en trygg og kort skolevei. Mellom skolen og din bolig ligger barnehage og dagligvarebutikk Coop X-tra. Da kan du hente på skole/barnehage og handle i samme slengen. Perfekt tilrettelagt for en praktisk hverdag, og enklere kan det nesten ikke bli! Noen få minutters gange fra Villa Havet ligger busstopp med gode forbindelser, trygge gang- og sykkelstier og er det 4 km til UiT/ UNN med ski, sykkel eller til fots via lysløypenettverket.

Fra din bolig i Villa Havet er det en kort spasertur til oversiden av Solneset som tar deg inn i mangfoldige turstier, uberørt grøntområde og lysløypenettverket som følger toppen av Tromsøya fra nord til sør.

Langs uberørt fjæra kan du følge sjøstien til den populære Tvillingbukta som er en lun liten strand, perfekt for små og store badeløver. Strandsonen er tilrettelagt for grilling, trening og familiehygge, så vell som flotte muligheter for padling og dykking. Langs sjøstien og i området vil du møte grønne friområder, lekeplasser og fotballøkke. Perfekt for dem som kombinerer hverdag og fritid med avslapping og aktivitet. Hamna er full av flotte naturopplevelser for både store og små – alt venter rett utenfor stuedøra!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg og sameie i byggetrinnet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal rundt boligene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Øvrige fellesarealer på området
Sameiet Villa Havet/boligene kan bli tildelt ideelle andeler av tilhørende lekeplasser/stinett når utbyggingen av angjeldende deler av boligområdet er ferdigstilt.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Alle 4-roms leiligheter har carport i tilknytning til boligen, samt mulighet for oppstillingsplass foran boligen. Enkelte carporter i prosjektet kan oppgraderes til garasje som et tilvalg.

3-roms leilighetene beliggende i sokkelleilighetene vil ha parkeringsplass i Sameiet Bergliåsen, beliggende rett over vegen fra Villa Havet. Garasjeplassene i dette sameiet er organisert som egne næringsseksjoner og kjøper vil få overskjøtet hjemmel til parkeringsseksjonen samtidig med boligen. Kjøper av disse leilighetene blir dermed sameiere i Sameiet Bergliåsen.

Det vil være 4 gjesteparkeringsplasser på Villa Havets eiendom.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Hver bolig har sportsbod i tilknytning til boligen.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bergli Nord, planid 1926 gjelder for felt B1, B2 og B3, men denne detaljreguleringen er ikke vedtatt. Området er regulert til boligformål og BB1 er regulert til småhusbebyggelse. Nabotomten BB2 er regulert til blokkbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling innen 01.10.21. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bergli Nord, planid 1926 gjelder for felt B1, B2 og B3, men denne detaljreguleringen er ikke vedtatt. Området er regulert til boligformål og BB1 er regulert til småhusbebyggelse. Nabotomten BB2 er regulert til blokkbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling innen 01.10.21. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Utsikt
Hage
Balkong
Garasje

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Hamneneset , 9017, TROMSØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Katharina Kråkstad
Katharina Kråkstad
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Marita Solli Nilsen
Marita Solli Nilsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!