Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Haldor flatens veg 44

Sjetneliv bygg A - Bygging igangsatt - Ledige leiligheter fra 50 kvm til 111 kvm BRA - Svanemerkede leiligheter - Kort vei til byen - umiddelbar nærhet til marka.
Pris

kr 3 520 952 - 5 076 952

Størrelse
47 - 81 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

8/28

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

https://www.jm.no/trondelag-fylke/trondheim-kommune/sjetne-okstad/sjetneliv/

Sjetnemarka er en levende bydel hvor folk trives. Det er kanskje ikke så rart, for rett utenfor døra finner du både lysløype og gode turmuligheter, sommer som vinter og det er kort vei inn til Trondheim sentrum.
Aktivitets- og kulturtilbudene er også uvanlig mange, fra korps og idrettslag til revygruppe, kor og pensjonistlag. Dette området er aktuelt for alle aldersgrupper, fra unge i etableringsfasen, til voksne som kanskje ønsker seg mindre vedlikehold og mer fritid.

Her på Sjetneliv kan du nå velge mellom 46 flotte leiligheter fra 36 kvm til 111 kvm. Boligene er tegnet av pka arktitekter i Trondheim, og som alle boliger i JM-regi er hele prosjektet svanemerket. Dette er din garanti for at både byggeprosess, materialvalg og energiløsning følger de strengeste miljøkravene. Svanemerkede boliger gir et mindre klimaavtrykk. De er godt isolert og trenger lite energi, samtidig som du får et godt inneklima.

I dette prosjektet er kvalitetsstandarden høy, blant annet med plasstøpte konstruksjoner, teglsteinsfasader og glassrekkverk på balkongene. Det blir også gode uterom mellom husene.

Kvaliteter:
- Svanemerket boligprosjekt= miljøvennlig og bærekraftig bolig
- Leiligheter med gode planløsninger og mye lys
- Eik 3-stavs hvitlasert parkett på alle oppholdsrom
- Kvalitetskjøkken fra Marbodal med integrerte hvitevarer.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
- Et fredelig nabolag i landlige omgivelser
- Flotte turmuligheter i nærområdet.
- Lading for elbil og elsykkel
- Felles fasiliteter som sykkel- og hundevask, ski- og smørebod
- Parkeringskjeller og heis
- P-plass til de fleste leiligheter.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting (ref punkt om selgers forbehold) varsle Kjøper skriftlig om bindende overtagelsesperiode på inntil 3 mnd, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Endelig dato for overtakelse innenfor denne perioden vil bli meddelt senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Beliggenhet

Prosjektet får en god beliggenhet i Sjetnemarka ved Hallstein Gård. Tilgrensende områder er Nidelva og Sjetnemarka boligområde. Begrepet "landlig, men bynært" kunne ikke ha passet bedre. På Sjetneliv har du det meste av det du trenger, rett utenfor døren. Det være seg nærbutikk, turmuligheter, lysløype, barnehage og skole.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn, vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboere inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Det planlegges organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon. Selger forbeholder seg retten til å organiseres dette på annen måte, dersom dette er hensiktsmessig. Alternative modeller er å skille arealet ut som en egen eiendom, eller legge det som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Øvrige utomhusarealer på utbyggingseiendommen, herunder felles adkomstveier, lekeplasser, veier, parkeringsplasser og annet uteområde som ikke vil omfatte av det enkelte sameie, er planlagt å inngå i Realsameiet Sjetneliv Fellesarealer som etableres som et tingsrettslig sameie (realsameie) på området, hvor hver sameier eier en ideell andel. Eierandelen er tinglyst på den enkelte matrikkel (boligseksjon), for alle eiendommer med rettigheter til Realsameiet Sjetneliv Fellesarealer, herunder fellesrom/fellesområder, og installasjoner. Grunnlaget for Sameiebrøken er antall boliger i det respektive boligselskapet/antall parkeringsplasser de disponerer i Eiendommen. Samtlige seksjoner i boligsameiene har eksklusiv, varig bruksrett til fellesarealer og bod. Det er knyttet en sameiebrøk til hver eierandel: En eierandel i fellesarealer og bod tilsvarer 1/xxx. En p-plass tilsvarer en eierandel på 2/xxx.
Inntil alle eierseksjonssameiene er ferdigstilt innehar utbygger JM Norge AS alle nødvendige rettigheter til eiendommen, se vedtekter for Realsameiet Sjetneliv Fellesarealer.
Fellessameiet (realsameiet) vil få eget styre, budsjett og vedtekter. Kostnader til drift, vedlikehold m.m. av eiendommen vil bli belastet den enkelte seksjonseier gjennom felleskostnader i det enkelte selskap. Kostnadene fordeles i forhold til antall boliger i det enkelte selskap.

En naturlig tilhørende del av eiendommen tilhørende Fellessameiet som grenser til det enkelte sameie vil bli ferdigstilt samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Det samme vil gjelde nødvendig gang- og kjøreveier med tilhørende infrastruktur. Selger forbeholder seg retten til å beslutte hva som ansees som naturlig tilhørende del som skal ferdigstilles.

På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse felles ledningene vil kunne gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det følger av prisliste hvilke leiligheter som har parkeringsplass i felles p-kjeller.

Boder

Det medfølger rett til en stk. bod til hver leilighet i parkeringskjeller.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Hage
Turterreng
Garasje
Utsikt
Bredbånd

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Haldor flatens veg 44, 7081, SJETNEMARKA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kristian Dahl-Andersen
Kristian Dahl-Andersen
Prosjektmegler
Kontakt
Fredrik Johnson
Fredrik Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!