Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconGRIMSTAD
Alle enheter solgt

Gullsmedgada

2 SOLGT, KUN 1 TOMT IGJEN! Boligtomter sentralt og attraktivt beliggende i landlige omgivelser på Frivold. Solrikt| Kort vei til sentrum.

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/2

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Beliggenhet

Tomtene ligger i landlige omgivelser på Frivold, nær Holbekk-feltet, som er et meget attraktivt og veletablert boområde med kort vei til Grimstad sentrum og til flotte turområder mot Dømmesmoen og Roresanden.
Herfra har du også kort gangavstand til Bergemoen med godt utvalg av diverse forretninger, samt kort vei til to barnehager, og barneskole.

Det vil bli skiltet ved annonsert påmeldingsvisning.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomtene fremstår i dag som naturtomter. Kjøper må selv stå for grunnarbeid og opparbeidelse av tomten. Tomt 612 har også en eldre garasje på ca. 16 kvm.

Gnr. 7 bnr. 612 - 580 kvm. Prisantydning kr. SOLGT!
Gnr. 7 bnr. 613 - 612,4 kvm. Prisantydning kr. SOLGT!
Gnr. 7 bnr. 614 - 829,5 kvm. Prisantydning kr. 1 350 000,-

Parkering og garasje

Økonomi

Info Eiendomsskatt

Eiendomsskatt vil bli fastsatt etter oppføring.

Info formuesverdi

Eiendommen har pt. ikke fått fastsatt formuesverdi. I følge skatteetaten skal formuesverdien for primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 90 prosent av boligverdien.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til DNB Eiendom sin klientkonto før overtagelse.

PRISER:
4202/7/612: Ca. 580 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. SOLGT!
4202/7/613: Ca. 612,4 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. SOLGT!
4202/7/614: Ca. 829,5 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. 1 300 000,-

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område regulert til - Områder for boliger med tilhørende anlegg.
PlanID 57. Plannavn: Holbekk. Ikraftredelsesdato: 18.10.1999.

Reguleringskart, reguleringsbestemmelser mm ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det oppfordres at interessenter setter seg godt inn samtlige dokumenter.

Utsnitt fra reguleringsplan:
§ 3: Områder for boliger (B1-B22):

3.1 Områdene skal benyttes til boliger med tilhørende garasjer og uthus. Bebyggelsens plassering og utforming (dimensjoner, takvinkel, samt material- og fargebruk) skal harmonere
med terreng og omgivelser, både naturgitte og bygde.

3.2 Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

3.3.a All nybygging, også fortetting i bebygde område, kan skje etter godkjent situasjonsplan for området.

3.3.b Kommunen kan kreve bebyggelsesplan.

3.3.c Kommunen kan godkjenne tilbygg eller nybygg på bebygd enkelttomt, uten at det utarbeides

3.4 Byggegrenser er vist på plankartet. Garasje og uthus kan, etter Kommunens vurdering,
plasseres utenfor byggegrense, dvs. nærmere nabogrense og/eller veigrunn. Bygningene i
området B7 og B8A skal plasseres som vist på reguleringsplanen.

3.5 Garasje og uthus tillates med inntil 50 m2; med inntil 40 m2 under hovedtak og 10 m2 utformet som skut (pult-tak mot vegg).

3.6 Tilleggsleilighet med inntil 60 m2 bruksareal, kan tillates i hver frittliggende enebolig.

3.7.a I områdene B1 – B18 (mellom mellom Gjærbrøndveien, Holbekkveien og Bergemoveien)
skal BYA *) være maks. 30 %, men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr.tomt).

3.7.b I områdene B19 – B22 (på sydøstsiden av Holbekk-veien) skal BYA *) være maks. 25 %,
men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr. tomt).
For eiendommen gnr. 7, bnr. 32 kan samlet bebygd areal være maks. 200m2. *) Utnyttelsesgrad (BYA) er det samlede bebygde areal i forhold til tomtens areal, målt i %.

3.8.a Boliger kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningens høyde (topp såle eller grunnmur) fastsettes av Kommunen. Maks. tillatt gesimshøyde: 4,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 7,5 m.

3.8.b Dersom terrenget ligger til rette for det, kan Kommunen tillate sokkeletasje; maks. tillatt gesimshøyde er da: 5,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 8,5 m.

3.9 Bygningers hovedtak skal være saltak uten valming, med fall mellom mellom 30 og 40 grader. Kommunen kan tillate annen takform og –vinkel dersom nabobebyggelse tilsier det. Mindre arker, på inntil 1/3 av mønelengden, kan tillates. Møneretningene i områdeneB1-B11 er fastlagt i reguleringsplanen.

3.10 Søknad om byggetillatelse skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500, som redegjør for bruk og behandling av hele tomten, herunder også terrengbearbeiding (murer/fylling/skjær-ing). Frittliggende garasje skal vises, selv om den ikke byggemeldes samtidig med boligen.

3.11 Næringsvirksomhet i eller ved bolig kan tillates, dersom Kommunen finner tiltaket ubetenkelig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område regulert til - Områder for boliger med tilhørende anlegg.
PlanID 57. Plannavn: Holbekk. Ikraftredelsesdato: 18.10.1999.

Reguleringskart, reguleringsbestemmelser mm ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det oppfordres at interessenter setter seg godt inn samtlige dokumenter.

Utsnitt fra reguleringsplan:
§ 3: Områder for boliger (B1-B22):

3.1 Områdene skal benyttes til boliger med tilhørende garasjer og uthus. Bebyggelsens plassering og utforming (dimensjoner, takvinkel, samt material- og fargebruk) skal harmonere
med terreng og omgivelser, både naturgitte og bygde.

3.2 Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

3.3.a All nybygging, også fortetting i bebygde område, kan skje etter godkjent situasjonsplan for området.

3.3.b Kommunen kan kreve bebyggelsesplan.

3.3.c Kommunen kan godkjenne tilbygg eller nybygg på bebygd enkelttomt, uten at det utarbeides

3.4 Byggegrenser er vist på plankartet. Garasje og uthus kan, etter Kommunens vurdering,
plasseres utenfor byggegrense, dvs. nærmere nabogrense og/eller veigrunn. Bygningene i
området B7 og B8A skal plasseres som vist på reguleringsplanen.

3.5 Garasje og uthus tillates med inntil 50 m2; med inntil 40 m2 under hovedtak og 10 m2 utformet som skut (pult-tak mot vegg).

3.6 Tilleggsleilighet med inntil 60 m2 bruksareal, kan tillates i hver frittliggende enebolig.

3.7.a I områdene B1 – B18 (mellom mellom Gjærbrøndveien, Holbekkveien og Bergemoveien)
skal BYA *) være maks. 30 %, men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr.tomt).

3.7.b I områdene B19 – B22 (på sydøstsiden av Holbekk-veien) skal BYA *) være maks. 25 %,
men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr. tomt).
For eiendommen gnr. 7, bnr. 32 kan samlet bebygd areal være maks. 200m2. *) Utnyttelsesgrad (BYA) er det samlede bebygde areal i forhold til tomtens areal, målt i %.

3.8.a Boliger kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningens høyde (topp såle eller grunnmur) fastsettes av Kommunen. Maks. tillatt gesimshøyde: 4,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 7,5 m.

3.8.b Dersom terrenget ligger til rette for det, kan Kommunen tillate sokkeletasje; maks. tillatt gesimshøyde er da: 5,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 8,5 m.

3.9 Bygningers hovedtak skal være saltak uten valming, med fall mellom mellom 30 og 40 grader. Kommunen kan tillate annen takform og –vinkel dersom nabobebyggelse tilsier det. Mindre arker, på inntil 1/3 av mønelengden, kan tillates. Møneretningene i områdeneB1-B11 er fastlagt i reguleringsplanen.

3.10 Søknad om byggetillatelse skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500, som redegjør for bruk og behandling av hele tomten, herunder også terrengbearbeiding (murer/fylling/skjær-ing). Frittliggende garasje skal vises, selv om den ikke byggemeldes samtidig med boligen.

3.11 Næringsvirksomhet i eller ved bolig kan tillates, dersom Kommunen finner tiltaket ubetenkelig.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Gullsmedgada, 4886, GRIMSTAD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tom Arthur Pedersen
Tom Arthur Pedersen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!