Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Frøyas gate 6

Velkommen til visning! Nye moderne leiligheter med dobbeltboligforsikring - Gulvvarme, heis, parkering, store uteplasser
Pris

kr 3 279 865 - 4 521 640

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Andel

Tilgjengelig

6/15

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

TREHUSENE PÅ FLISA!

På en solrik og sentrumsnær tomt på Flisa skal BoligPartner bygge 15 flotte leiligheter med god størrelse og vannbåren varme i gulv. Leilighetene er i en 4-etasjer høy boligblokk som bygges i treverk. Her skal det skapes et godt bomiljø med energieffektive løsninger, flott arkitektur og lekre materialvalg.

Dette blir sentrumsnære boliger beliggende i et rolig område som har vært i god utvikling de senere årene. Herfra er det kort avstand til det du trenger i hverdagen. Like ved ligger det to matbutikker, i tillegg er det kort gangavstand til sentrum hvor du finner både kjøpesenter, kafeer og restauranter. Flisa er det største handelssenteret i Solør og Kaffegata er en hyggelig og oversiktlig handelsgate hvor det arrangeres flere aktiviteter gjennom året. Flotte turmuligheter har man på Kjølaberget og Myrmoen med et godt stinett for både lange og korte turer.

Det er også fint å vite at Nedre Kjølen bo- og aktivitetssenter ligger i nabohuset til Trehusene. Hit er alle velkomne og det er alltid hyggelig å besøke den koselige kafeen, dagstua og Frisklivssentralen som ligger her.

Et enklere liv i en ny leilighet! Det skal være trygt, enkelt og godt å bo i ny leilighet. I Trehusene på Flisa kan du nyte livet mens du slipper å tenke på vedlikehold, oppussing, snømåking eller hagestell. Dette er perfekte leiligheter for deg som ønsker å bo i et rolig område, samtidig som du har nærhet til sentrum, matbutikker og turstier. Det er godt å kunne bo stille og rolig, samtidig som man får kort vei til sentrum. Ekte hverdagsluksus!

ENDELIG KOMMER BORETTSLAG TIL FLISA!

Betal så mye du selv vil på lånet:
Trehusene på Flisa har inngått avtale om IN-ordning. Dette betyr at andelseierne kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden knyttet til leiligheten når borettslaget er etablert.

Enkel og trygg hverdag:
Eier du en borettslagsleilighet, eier du din egen andel og har rett til å benytte deg av innvendige og utvendige fellesarealer. Styret i borettslaget har ansvaret for alt av vedlikehold, både av fellesarealer og selve bygningen. I en borettslagsleilighet kan du tenke på alt annet enn snømåking, plenklipping og vedlikeholdsansvar!

Du er ikke ansvarlig for naboens manglende betaling:
Borettslag som forvaltes av KOBBL er med i en nasjonal sikringsordning, som dekker kostnadene dersom en av beboerne ikke kan betale sine felleskostnader. Det betyr at du som andelseier ikke har noen risiko ved ubetalte felleskostnader for andre.

NY BOLIG?
Det er mange fordeler med å kjøpe nybygg, blant annet:
- Lave vedlikeholdskostnader
- God standard
- 5 års garanti
- Vannbåren gulvvarme
- En ny bolig har normalt vesentlig lavere strømforbruk til oppvarming enn en eldre bolig
- Vaktmestertjenester som besørger plenklipping og snømåking

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden innen utgangen av 2.kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen utgangen av 1.kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Fra Solørvegen ta inn til Frøyas gate og følg vegen i ca. 300 meter hvor eiendommen Frøyas gate 6 er på venstre side av veien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver Kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles trappeganger, heis, rømningsveier, carport og bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av Selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen kan det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som evt. går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og en biloppstillingsplass i carport til hver leilighet i tillegg til felles sykkelparkering. Noen av leilighetene vil i tillegg få en innvendig bod, se plantegninger.

Lagmannsretten har fastslått at det i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks anvisninger kan konkluderes med at parkeringsplasser må være 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift. I visse tilfeller hele 3 meter. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Carportene er planlagt organisert som fellesareal og vil bli tildelt av selger. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser og boder vil bli.

Parkeringsplassene tilrettelegges for installering av elbil-lader. Ladestasjon inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte andelseier.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 17.3.2024. Selger har opplyst at gjenstående arbeider på fellesarealer er planlagt ferdigstilt innen 31.8.2024.

Selger har stilt sikkerhet for sluttføring av arbeider på fellesanlegg omtalt i midlertidig brukstillatelse, herunder arbeider på utomhus og fellesanlegg. Beløpet stor kr 465.000 er avsatt på klientkonto hos DNB Eiendom AS iht. avtale mellom tidligere kjøpere i prosjektet og selger.

Vilkår og bestemmelser

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsoppgaven, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

Dersom boligen har blitt brukt som visningsleilighet eller på annen måte stylet før visning er kjøper kjent med at det kan ha oppstått noe slitasje eller skader som følge av dette. Slik mindre slitasje må kjøper regne med, og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2 % eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel), bortsett fra hvis eiendommen er solgt som ny.

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Garanti
Eiendommen ble ferdigstilt 19.3.2024 og selges som ledd i næringsvirksomhet (fra utbygger). Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min. 5 % av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter overtagelse. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (det vil si at alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Aksepteres bud etter 6 mnd. etter ferdigstillelse vil det ikke stilles garanti.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Frøyas gate 6, 2270, FLISA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Gina Helene Torp Opseth
Gina Helene Torp Opseth
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Siv Iren Helle
Siv Iren Helle
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!