Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Frosta Brygge

KUN EN HYTTE IGJEN PÅ FRONTLINE! Sikre deg den siste hytta i første rekke på Frosta Brygge, rett ved strandkanten!
Pris

kr 3 104 592

Størrelse
67 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

1/19

Boligtype

Fritidsbolig

Soverom

2

Om prosjektet

Velkommen til Frosta Brygge - et unikt hytteprosjekt like ved vannkanten på skjønne Frosta.

Forrige salgstrinn ble utsolgt på rekordtid - nå kommer det endelig fire nye hytter i frontlinje med umiddelbar nærhet til sjøen. Nå står også servicebygget med sine fasiliteter straks klart, blant annet åpner det restaurant her i løpet av sensommeren!

Det er enkel tilgjengelighet fra Trondheim (ca. 1 times kjøring med bil) og Levanger (ca. 35 minutters kjøring) - fra Trondheim er det også rask adkomst sjøveien, selger opplyser om en reisetid på ca. 30 minutter fra Solsiden til Frosta Brygge. Nå kommer det en ny hyttetype for salg - her får du 69 m² med to soverom, romslig og åpen stue- og kjøkkenløsning, flott bad, utvendig bod og terrasse. Fra terrassen er det et godt steinkast ned til sjølinje!

Alle hyttene bygges med god standard av lokale aktører. Marina med båtplasser for båter på opptil 18 fot står klar - begrenset med plasser*. Det planlegges utbygging av området i henhold til reguleringsplaner - se mer info i prospektet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

BFK107 planlegges ferdigstilt i juli 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 10.02.23 . Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

BFK108, BFK109 og BFK109 ferdigstilles ca. 6 måneder fra vedtak om igangsetting, bygging av minst to enheter vil starte opp samtidig ved salg av en av enhetene. Selger skal sende inn nødvendig dokumentasjon for vedtak om igangsetting umiddelbart etter signering av kontrakt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger tar forbehold om endelige tomtestørrelser, da tomtene ikke er oppmålt.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Prosjektet bygges på Frosta - Trondheims kjøkkenhage - like ved strandkanten. På Frosta har man alle dagligdagse servicefasiliteter, flott natur med uendelige rekreasjonsmuligheter for hele familien. Ved hyttene er det sandstrand med hvor solen står direkte inn hele dagen på godværsdagene sommerstid og det er allerede etablert marina. Frosta er et eldorado for friluftselskere med turstier rundt hele bygda (eks. Frostastien), gode fiskemuligheter og vakker natur på så og si alle kanter. Nå står også servicebygg med sesongåpen restaurant åpent i løpet av sensommeren! Det forventes at det vil gi et flott løft for umiddelbart nærområde med frostastien som går forbi, gjestebrygge og hyttenaboer som gleder seg til åpning.

I Frosta sentrum finner man blant annet dagligvare (søndagsåpent), apotek, vinmonopol, utsalg av ferske & lokale grønnsaker, cafe og restaurant. Videre på bygda har man golfbane, fotballgolf, Arntzens bakeri, Vinnatrøa idrettsanlegg og mye mer!

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomtene vil fradeles før overtagelse og skisse over planlagte grenser finnes i salgsoppgave. Avvik kan forekomme.

Det blir plen foran samtlige hytter etterhvert som de blir ferdigstilt. Fellesareal som feks. skråninger vil bli delvis sådd med div. grønt og vil ha åpent berg. Veier og innkjøringer vil bli belagt med singel.

Arealet utenom tomtene vil være eiet av utbygger Frosta Brygge AS, som også vil drifte dette området. Området vil vedlikeholdes av Frosta Brygge velforening. Utbygger opplyser at Frosta Brygge AS trolig vil fusjoneres med Fri-Bo AS når området er ferdig utbygget.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

BFK106-110 har en biloppstillingsplass ved hytta.

Boder

Utvendig bod i BFK106-110.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i kommunen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Eiendommene har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut delvis eller i sin helhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 31.250 ,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse BFK106-110
2) Romskjema BFK106-110
3) Vedtekter Frosta Brygge Hytteforening
4) Reguleringsplan Frosta Brygge, 25.03.2008
5) Reguleringsplan Del av Frosta Brygge, 20.01.2021
6) Reguleringsbestemmelser Frosta Brygge
7) Vedtekter Frosta Brygge Båtforening
8) Oversiktskart grunneiendom
9) Skisser, fasader m.m.
10) Prisliste
11) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler
12) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre - fås ved henvendelse til megler

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen for hytte og evt bruksrett til båtplass + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 31.250 ,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250,- i oppgjørstjenester og kr 12.500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i område regulert til blant annet fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåtanlegg og grønnstruktur. Hovedsakelig omfattes de prosjekterte fritidsboligene i reguleringsplan for Frosta Brygge (25.03.2008) og er avsatt til blant annet fritidsbebyggelse. BFK1 er anvist som område A2.

I tillegg planlegges det oppført boliger på de andre feltene som skal bygges ut i henhold til reguleringsplan - det tas forbehold om endelig antall enheter på hvert trinn da dette kan avvike noe fra reguleringsplan ved godkjenning fra kommune.

Ved båthavna er det regulert hotell, kurs og konferansesenter samt utleieleiligheter. Det oppføres nå et bygg med restaurant og offentlige sanitærfasiliteter i plan 1, og leiligheter i plan 2. Det foreligger igangsettingstillatelse for dette datert 31.05.2022. Det er dusj og toalett-fasiliteter der som er åpent for allmennheten i forbindelse med badestrand o.l.
Reguleringsplan med navn 'Del av Frosta Brygge' (21.01.2021) regulerer utbyggingen av servicebygget - bestemmelser for denne kan mottas ved forespørsel til megler - reguleringskartet for planen er vedlagt salgsoppgaven.

Vedlagte situasjonsplan er ment for å vise tomteplassering og hyttenummerering på dette salgstrinnet og er ikke nødvendigvis korrekt sammenlignet med reguleringsplanen og faktiske forhold.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i område regulert til blant annet fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål, småbåtanlegg og grønnstruktur. Hovedsakelig omfattes de prosjekterte fritidsboligene i reguleringsplan for Frosta Brygge (25.03.2008) og er avsatt til blant annet fritidsbebyggelse. BFK1 er anvist som område A2.

I tillegg planlegges det oppført boliger på de andre feltene som skal bygges ut i henhold til reguleringsplan - det tas forbehold om endelig antall enheter på hvert trinn da dette kan avvike noe fra reguleringsplan ved godkjenning fra kommune.

Ved båthavna er det regulert hotell, kurs og konferansesenter samt utleieleiligheter. Det oppføres nå et bygg med restaurant og offentlige sanitærfasiliteter i plan 1, og leiligheter i plan 2. Det foreligger igangsettingstillatelse for dette datert 31.05.2022. Det er dusj og toalett-fasiliteter der som er åpent for allmennheten i forbindelse med badestrand o.l.
Reguleringsplan med navn 'Del av Frosta Brygge' (21.01.2021) regulerer utbyggingen av servicebygget - bestemmelser for denne kan mottas ved forespørsel til megler - reguleringskartet for planen er vedlagt salgsoppgaven.

Vedlagte situasjonsplan er ment for å vise tomteplassering og hyttenummerering på dette salgstrinnet og er ikke nødvendigvis korrekt sammenlignet med reguleringsplanen og faktiske forhold.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Selger har lest og godkjent alle opplysninger i salgsoppgaven.

Det gjøres oppmerksom på at interessenter må sette seg inn i aktuelt romskjema og leveransebeskrivelse for hver enkelt hytte før innleggelse av bud da det er ulike overflater fra hytte til hytte. Konferer megler.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Frosta Brygge, 7633, FROSTA
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Karl Oskar Sandvik Tagseth
Karl Oskar Sandvik Tagseth
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!