Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconBRUMUNDDAL
Alle enheter solgt

Fremstadvegen 1 A, B, C og D

Nye eneboliger i kjede. Solrik tomt med veranda vendt mot sør. Solid og påkostet standard. 3 solgt. Kun 1 igjen

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/3

Boligtype

Eneboliger

Tomannsbolig

Soverom

3

Om prosjektet

Ledig: Fremstadvegen 1D. (Den enheten lengst mot vest)

Nye eneboliger i kjede, med gjennomgående god standard på utstyr og materialvalg. Effektive, lettstelte og moderne boliger med 3 soverom (mulighet for å kunne benytte stue i plan 1 til ett 4.soverom), 2 bad, kjøkken/stue med utgang til romslig, sørvendt, overbygget og innglasset, solrik altan. Vinduer og terrassedører er ekstra lydisolerte.

Hver enebolig vil ha følgende innhold:
1.etasje: Romslig entre og gang med plass til garderobe. 2 soverom, stue,bad med wc/dusj, tekniskrom/vaskerom. Garasje med automatisk portåpner. Bodplass med egen utgangsdør i bakkant av garasje. Teknisk romt/vaskerom er medtatt i p-rom.)
2.etasje: Åpen stue- og kjøkkenrom med direkte utgang til overbygget og innglasset altan. Stort soverom med avsatt plass til garderobeløsning, bad og bod

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen er igangsatt og planlegges ferdigstilt innen utgangen av 1. kvartal år 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 500 m vest for handelssentrum av Brumunddal. Åpent og solrikt, Barnevennlig område med bl.a. stiforbindelse i retning barnehager, Fagerlund barneskole, og ned til Lille Ringveg. Ca 400 meter gange til nærmeste barnehage. Ca 800 meter gangavstand til Fagerlund barneskole, Brumunddal ungdomsskole og Ringsaker Videregående skole. Eiendommen ligger i et område med både ny og eldre boligbebyggelse, grøntområder, samt næringseiendommer. For adkomst, se kart.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 5, bnr 111 i Ringsaker kommune.

Eiendommen er under seksjonering og hver leilighet vil få tildelt egen matrikkel.. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 1674 m².

Prosjektet består av fire eneboliger i kjede, der to allerede er ferdigstilt.

Endelig adresse blir Fremstadvegen 1a-d, 2383 Brumunddal.

Fellesarealer, garasje, boder, og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av den enkelte bolig eller så snart årstiden tillater det.

Utearealer utenfor hver enkelt enhet er planlagt seksjonert som tilleggsareal til kjøpers boligseksjon. Innkjøring og gjesteparkeringer er fellesareal.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Priser på tilvalg kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering på egen eiendom samt garasje med bodplass og fjernstyrt portåpner.

Boder

I tillegg til utvendig bod i tilknytning til garasjen, er det en innvendig bod iht. plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Fremstadvegen 1d: 4.650.000, - Totalpris inkl. omkostninger kr 4.657.952, -

Info Eiendomsskatt

Det vil tilkomme eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes av kommunen etter overtakelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 25000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5900,- i oppgjørstjenester, kr 3000 per visning og kr 12500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr 1356,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, herunder følgende:
1) Salgsprospekt
2) Leveransebeskrivelse
3) Fasade-, plan- og snittegninger
4) Situasjonsplan
5) Utkast sameievedtekter
6) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
7) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 5-7 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 25000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5900,- i oppgjørstjenester, kr 3000 per visning og kr 12500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr 1356,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Breskerud/ Granrudjordet, planid 1977011910061, vedtatt 19.1.1977. Området er regulert til boligformål. Det er en ubebygget boligtomt bak Fremstadvegen 1D(på nordsiden). Utbygger tenker å oppføre en enebolig over 2 plan. Ikke innsendt noen byggesøknad på den enda.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er gitt. Kopi kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen et utsatt for støy fra jernbanen og fra fylkesveg 184 Ringsakervegen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Breskerud/ Granrudjordet, planid 1977011910061, vedtatt 19.1.1977. Området er regulert til boligformål. Det er en ubebygget boligtomt bak Fremstadvegen 1D(på nordsiden). Utbygger tenker å oppføre en enebolig over 2 plan. Ikke innsendt noen byggesøknad på den enda.

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er gitt. Kopi kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen et utsatt for støy fra jernbanen og fra fylkesveg 184 Ringsakervegen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig 128 kvm BRA, 126 kvm P-ROM. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Gulv:
Alle gulv med unntak fra på baderommene og vaskerom/tekniskrom med enstavs laminat med natur/grå eik utseende. Moderne golvbelegg på baderom og vaskerom/teknisk rom.
Vegg:
Generelt Smartpanel malt i moderne farger. Baderomsplater med flismønster 60 x 60 (Sement) på baderommene og baderomsplater med hvitt flismønster på vaskerom/teknisk rom.
Himlinger:
Lyse himlinger av Forestia Premium ceiling på alle rom. (Mindre riss/sprekker i plateskjøter må påregnes)

Listverk:
Fabrikkmalt hvitt listverk. Hvite hjørnelister. Synlig spikring.

Dører:
Innvendige dører av typen Trend 1 dørblad 1-speil med tilhørende hvitmalte karmer med dempelist/plusskarm. Hovedinngangsdør ytterdør type Diplomat Ida hvit. Automatisk garasjeport fra Edlandsporten.

Bildene til prospektet er tatt fra Fremstadvegen 1 B.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Fremstadvegen 1 A, B, C og D, 2383, BRUMUNDDAL
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!