Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Eikelyhagen

FERDIGSTILTE - Attraktive høykvalitets hus i flott boområde på Østerøya, kun 8 min. fra sentrum! Velkommen!
Pris

kr 5 940 088 - 6 140 088

Størrelse
100 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

4/16

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

Ønsker du å bo grønt og landlig, men med nærhet til sentrumsfunksjoner og valgmuligheter? Drømmer dere om å bo romslig og fritt, men uten oppussingsbehov?
I Eikelyhagen har man en unik mulighet med flere valgmuligheter. Prosjektet er planlagt med totalt 16 enheter i ett salgstrinn, bestående av 4 tomannsboliger, 4 rekkehus og en firemannsbolig. Her får du moderne kvaliteter og materialer, smarte planløsninger og kvalitetskjøkken og baderomsløsninger fra kjente anerkjente leverandører som Drømmekjøkkenet eller tilsvarende (ikke valgt pt.) Lyse eikeparketter, og flislagte delikate baderom.

Med rusleavstand til sjøen, og bare en kort sykkeltur fra strendene på Lahelle, kommer et nytt nabolag i Sandefjord med moderne og arkitekttegnede boliger. Beliggenheten, kvalitetene og de trygge omgivelsene gjør at Eikelyhagen vil bli et ettertraktet boligområde for alle aldersgrupper. Her skal det bygges moderne boliger med gjennomført god kvalitet.

Jo tidligere ute man er, jo større mulighet har man til å sette sitt helt eget preg på boligen.

HUSK AT:
Når du flytter inn i ny bolig har du ikke behov for oppussing. Heller ikke vedlikehold de neste årene. Strengere tekniske krav gjør at en ny bolig har mindre energiforbruk enn eldre boliger. På mange måter er det tryggere å kjøpe ny bolig fordi det stilles krav om at boligen skal leveres i 100 prosent teknisk stand.

Eikelyhagen vil bli etablert som borettslagsmodell med Skien Boligbyggelag (SBBL) som forretningsfører. Kjøpesum vil være bestående av 50% innskudd/ 50% andel fellesgjeld. IN-Ordning (individuell nedbetalingsordning) vil gi deg som kjøper en meget fleksibel finansieringsmulighet ved kjøp av ny bolig. Borettslaget har fleksibel finansieringsløsning med 20 års avdragsfrihet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024.

Selger vil varsle kjøper ca 3 måneder før ferdigstillelse om forventet overtakelsestidspunkt. Senest 8 uker før overtakelsen vil endelig overtakelsesdato bli varslet fra selgers side. Det er denne endelige overtakelsesdatoen som regnes som overtakelsesfristen jf. Buofl. § 10.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset), konsekvenser av krigen i Ukraina, eller andre uforutsette forhold utenfor byggherrens og entreprenørens kontroll som får betydning for fremdriften, må kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal selger varsle kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- finansiering av prosjektet
- ramme- og igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- salg tilsvarende minimum 50% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.
- selger vedtar igangsetting

Selger har vedtatt igangsettelse og arbeidene på tomten en igang.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg retten til å fordele biloppstillingsplasser.

Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte andeler. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Tomten har en flott landlig beliggenhet i meget barnevennlig område med GØIF idrettspark i gangavstand. Innenfor 10 minutters gange finner man også Sjuveenga/Lahelle med strender og bryggeanlegg som ligger til Lahellefjorden. Ca 10 minutters gang mot syd finner du Skjellvika Badestrand samt kyststien langs Tønsbergfjorden. Området er kjent som et meget barnevennlig sted med barnehager og mange barn i nærmiljøet. Her har du gang- og sykkelavstand til barneskole- og ungdomsskole, og det er kun ca. 3, 5 km til Sandefjord sentrum - ca 5-6 minutter med bil, Joker dagligvare ligger i 5 min gangavstand, og fantastiske turmuligheter har du i nærområdet!

Fra Sandefjord sentrum følger man Kilgata og tar 3. rundkjøring til venstre mot Østerøya. Følg veien (Hegnaveien) og ta av første til høyre i rundkjøring i retning Østerøyveien til man kommer til skilt mot Lahelle (venstre). Buskveien er første vei til høyre og eiendommen ligger på venstre hånd. Tomten er skiltet.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarbeider vil bli utført som vist på landskapsplan. Endringer kan forekomme.

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 48, bnr 44 i Sandefjord kommune.

Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor borettslaget vil bli hjemmelshaver til eiendommen. Borettslagets tomteareal er i matrikkelen oppgitt å være ca. 5 586 m².

Prosjektet er planlagt med totalt 16 enheter i ett salgstrinn, bestående av 4 tomannsboliger, 4 rekkehus og en firemannsbolig.

Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Utomhusarealene og fellesarealer tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert til et eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger to utvendige biloppstillingsplasser per husstand. Det bygges åpne parkeringsplasser som vist på landskapsplan

Biloppstillingsplassene er planlagt organisert som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte andelshaver. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele biloppstillingsplasser.

Boder

Tomannsboligene og rekkehusene har utvendig sportsbod som ligger i tilknytning til inngangsparti, samt innvendig bod iht. plantegning. 4-mannsboligen har sportsbod i frittstående bygg beliggende ved inngangen til boligene, se situasjonsplan. I tillegg er det innvendig bod iht plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per salgsstart, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 40.000, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 5000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1735,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 480,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse og romskjema
3) Plantegning per bolig
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan
6) Utkast vedtekter for Borettslaget
7) Utkast budsjett for Borettslaget
8) Kjøpekontrakt
9) Reguleringsplan m/bestemmelser
10) Matrikkelkart
11) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
12) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
13) For bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 8-12 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 40.000, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 5000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1735,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 480,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Buskveien 10, vedtatt 26.7.2017. Området er regulert til boligformål, lekeareal og kommunalteknisk anlegg. Steingjerde mot landbruksareal skal ivaretas og noen eiketrær på området skal bevares og nødvendig sikres.

Det foreligger rammetillatelser for prosjektet. Det er gitt dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen vedrørende minimums bredde på uteoppholdsareal (MUA) på firemannsboligene og på tomannsboligene nr 9 og 10.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Buskveien 10, vedtatt 26.7.2017. Området er regulert til boligformål, lekeareal og kommunalteknisk anlegg. Steingjerde mot landbruksareal skal ivaretas og noen eiketrær på området skal bevares og nødvendig sikres.

Det foreligger rammetillatelser for prosjektet. Det er gitt dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen vedrørende minimums bredde på uteoppholdsareal (MUA) på firemannsboligene og på tomannsboligene nr 9 og 10.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere.

Diverse

Boligene er prosjektert etter TEK 17. Hvor annet ikke framgår av bygge­ beskrivelsen, av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420 med normale toleransekrav for utførelsen. NB! Frister for tilvalg har nå utløpt. Konferer med megler om standard og leveranse på kjøkken, bad etc

Fasiliteter

Balkong
Peis
Garasje
Hage
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Eikelyhagen, 3236, SANDEFJORD
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Lill-Iren Barth
Lill-Iren Barth
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Bård Johnson
Bård Johnson
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!