Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Braarudveien 93-107

Ørje / Sølvveien - 5 av 8 solgt ! Moderne og innbydende 2- mannsboliger med 3 soverom | Arealeffektiv planløsning | Barnevennlig |
Pris

kr 2 963 842 - 3 213 842

Størrelse
77 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

3/8

Boligtype

Tomannsboliger

Soverom

3

Om prosjektet

Moderne og tiltalende tomannsboliger under oppføring i Braarudveien, beliggende i nærheten av Ørje sentrum. Området består av nyere bebyggelse og med sin umiddelbare nærhet til barne- og ungdomsskole samt idrettsplass, har eiendommen en meget attraktivt beliggenhet. Prosjektet vil bestå av totalt 8 seksjoner fordelt på 4 tomannsboliger. Boligene har et minimalistisk ytre med store vindusflater som slipper inn mye lys. Husene vil ligge vendt mot syd og har gode solforhold.

Planløsning

1.etasje: Hall, bad/wc/vaskerom, soverom og kjøkken/stue. I tillegg er det en utvendig sportsbod.
2.etasje: Gang/trapp, bod og 2 soverom.

Kort fortalt

- Prosjekterte tomannsboliger over to plan.
- Gjennomgående lyse boliger på 78,9 kvm BRA
- Meget god beliggenhet i et etablert boligområde
- 2 Biloppstillingsplasser per bolig
- Boligene er orientert mot syd
- Utgang til fellesarealer fra stuen.
- Entré med pene fliser og gulvvarme
- Åpen kjøkkenløsning.
- Moderne innredning fra Aubo med integrerte hvitevarer (løst kombiskap).
- Lys og trivelig stue med mulighet for peisovn.
- Romslig bad med gulvvarme.
- 3 soverom.
- God lagringsplass i innvendig og utvendig bod.
- Balansert ventilasjon.

Prosjektet omfatter 8 seksjoner fordelt på 4 tomannsboliger med tilhørende sportsbod og parkeringsplasser.

Boligene oppføres med støpt såle og ringmur av betong. Yttervegger i trekonstruksjon som blir isolert og kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjon i tre, med svart takstein. Det henvises for øvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert 06.09.2022.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 3 måneder etter signert kontrakt. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar til overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsel Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- igangsettingstillatelse pr. tomannsbolig for byggearbeidene i samsvar med søknad

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest 90 kalenderdager etter bud aksept.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og situasjonsplan.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, situasjonsplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen, leveres ikke med mindre annet er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasade og uteareal.

Byggestart ved salg av en av to boliger pr. tomannsbolig. Det må derfor påregnes noe byggestøy frem til alle boligene er ferdigstilt og kjøper aksepterer de ulemper dette vil kunne medføre.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet, i et veletablert boligområde på Ørje. Eiendommen er orientert mot syd og det er kort vei ned til Helgetjern, som er en liten innsjø. Her kan man fiske både abbor og gjedde, og det finnes flotte turområder og badeplasser i nærheten. Barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg ligger like i nærheten, med få minutters gange.

Ørje et tettsted i Marker kommune, og herfra er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6 km til riksgrensen mot Sverige. E18 med forbindelse til Oslo og Stockholm går forbi. Det tar ca. 1 time og 10 min med bil til Oslo S.

Ørje er kjent for sitt kanalmuseum og dampbåtklubb. Engebret Soot lagde i 1849 Norges første sluseanlegg på Ørje, med en total høydeforskjell på 10 meter. Slusene er plassert mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen, som er en del av Haldensvassdraget.

I sentrum finner man forretninger og servicetilbud, samt flere nisjebutikker og kulturliv. Ved svenskegrensen finner man skianlegg, og det er kort vei til kjøpesentre i Töcksfors.

Adkomst:

Se vedlagt kartskisse for nærmere veibeskrivelse.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 91, bnr 221 i Marker kommune.

Eiendommen kan grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke nødvendigvis endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 3 098 m².

Prosjektet er planlagt med totalt 4 tomannsboliger og bygges i ett byggetrinn.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Idehus Østfoldbygg AS til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod samt to biloppstillingsplasser til hver bolig. Disse er plassert i tilknytning til boligen som vist på plantegning og situasjonsplan.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplassene og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod og innvendig bod iht. plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Prisantydning fremgår av egen prisliste. Det vil bli gjennomført budrunde dersom flere er interessert i samme bolig.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og hos megler.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen pr. 2022, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2 800,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert 06.09.22
2) Leveransebeskrivelse datert 06.09.22
3) Plantegning datert 03.08.21, rev. 01.04.22
4) Fasade- og snitt tegning datert 03.08.21, rev. 01.04.22
5) Situasjonsplan datert 03.08.21, rev. 19.08.22
6) Utkast sameievedtekter datert 04.04.22
7) Øvrig salgsprospekt
8) Kommuneplan m/bestemmelser
9) Matrikkelbrev
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 8-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000 av kjøpesum forfaller til betaling ved kontraktssignering og utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
10 % der kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2 800,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av Kommunedelplan for Ørje og området er regulert til industriformål. Det er gitt dispensasjon for boligformål.

Det foreligger fornyet dispensasjon for å bebygge uregulert industritomt med boligbebyggelse. Kommunen har gitt dispensasjon fra Kommunedelplan for Ørje 2007 for å oppføre boligbebyggelse i et område til industriformål, sak nr 21/679. Søknad om dispensasjon omfatter å benytte eiendommen til bolig i stedet for industri. Det gis dispensasjon for plassering av boligbygning A nærmere kommunal vei enn 15 meter, dette for plassering iht. situasjonskartet minst 10 meter fra veimidt. Bodtilbygget kan plasseres nærmere. Dispensasjonsvedtaket krever en avklaring om tilstrekkelig kapasitet for renseanlegget.
Kjøper gjøres oppmerksom på at industritomter grenser inntil i syd og vest.

Pr. lansering foreligger byggetillatelse for den første tomannsboligen, Braarudveien 105 og 107. Det vil søkes byggetillatelse pr. bygg så snart det foreligger kjøpere. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av Kommunedelplan for Ørje og området er regulert til industriformål. Det er gitt dispensasjon for boligformål.

Det foreligger fornyet dispensasjon for å bebygge uregulert industritomt med boligbebyggelse. Kommunen har gitt dispensasjon fra Kommunedelplan for Ørje 2007 for å oppføre boligbebyggelse i et område til industriformål, sak nr 21/679. Søknad om dispensasjon omfatter å benytte eiendommen til bolig i stedet for industri. Det gis dispensasjon for plassering av boligbygning A nærmere kommunal vei enn 15 meter, dette for plassering iht. situasjonskartet minst 10 meter fra veimidt. Bodtilbygget kan plasseres nærmere. Dispensasjonsvedtaket krever en avklaring om tilstrekkelig kapasitet for renseanlegget.
Kjøper gjøres oppmerksom på at industritomter grenser inntil i syd og vest.

Pr. lansering foreligger byggetillatelse for den første tomannsboligen, Braarudveien 105 og 107. Det vil søkes byggetillatelse pr. bygg så snart det foreligger kjøpere. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Utvendig platting/trapp som kan være inntegnet inngår ikke i leveransen. Eventuell egnet trapp/platting til inngangsparti etableres og bekostes av kjøper før innflytting.

Det leveres ikke garderobeskap.

Sort stålpipe monteres til underkant himling i stue i 1. etasje, men ildsted leveres ikke.

Innkjøring og parkeringsplass planeres med subbus. Tiltenkte plenarealer er markert med grønt på situasjonsplan, men plen etableres ikke. Tomta ellers grovplaneres med stedlige masser.

Selger gjør også oppmerksom på at skjøter på innvendige veggplater og himlingsplater vil synes.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Braarudveien 93-107, 1870, ØRJE
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Tosif Shahzada Razzak
Tosif Shahzada Razzak
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Tine Dokken
Tine Dokken
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!