Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Bosmyrveien 6

Vågsbygd Sentrum, trinn 2 | Kun 8 igjen - nå bygges store og fine leiligheter med balkonger og lekkert design | Ferdigstillelse desember 2023
Pris

kr 4 709 362 - 9 314 882

Størrelse
83 - 127 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

7/28

Boligtype

Leiligheter

Soverom

3 - 4

Om prosjektet

- Landsdelens største leilighetsprosjekt med massivtre i bærekonstruksjon.
- Miljøvennlig og bedre inneklima.
- Mulighet for parkeringsplass i parkeringskjeller.
- Heis.
- Vaktmester sørger for snømåking og trappevask.
- Stemningsfulle flotte terrasser.
- Flott parkanlegg med "stor-stue" i hagen som er til benyttelse for beboerne.

Kontakt megler - så viser vi deg alle mulighetene og forteller deg om landsdelens største leilighetsprosjekt som bruker massivtre i bærekonstruksjonen. Her får du mulighet til å få naturen inn i stua med vegger og himlinger i tre. Ønsker du heller slette gipsvegger, så har du mulighet til det. Balkongene er stemningsfulle og innbydende med tregulv, glassrekkverk eller trerekkverk og dekorativ trekledning i himlingene. Her får du et behagelig liv med heis, vaktmestertjenester og ikke minst: tøffelavstand til Vågsbygd Senter.
Boligprosjektet Vågsbygd Sentrum er, som navnet tilsier, lokalisert i sentrum av Vågsbygd, like bak Amfi Vågsbygd med sine 45 butikker. Fra Vågsbygd Sentrum er det kort vei til flotte turområder i Vågsbygdskauen, en oase for alle Vågsbygdboere og andre som besøker det fantastiske turområdet. Skjærgården er lett tilgjengelig med blant annet egen ferje til Bragdøya gjennom sommersesongen.

Vågsbygd Sentrum vil ferdig utbygd bestå av ca. 110 andelsleiligheter fordelt på fire bygg, samt et felles lysthus på ca. 100 kvadratmeter og et underjordisk garasjeanlegg. Her presenteres Hus 2 med 27 leiligheter fordelt på 5 etasjer.

Leilighetene er tegnet av det prisbelønnede arkitektfirmaet Helen & Hard.

Vågsbygd Sentrum borettslag nr. 2, Hus 2, utgjør til sammen ca. 27 leiligheter og deler av et underjordisk garasjeanlegg.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt 01.12.2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse iht. bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:
• åpning av byggelån og borettslagets boliglån
• igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
• at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 70 % av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30.05.2022.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Fellesarealene, herunder bl.a. felles lysthus, felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene.

Utomhusarealene tilhørende borettslaget ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Øvrige utomhusarealer på utbyggingseiendommen, herunder felles adkomstveier, lekeplasser, veier, VA-grøfter og annet uteområde er planlagt å inngå i et Fellessameie som etableres som et tingsrettslig sameie (realsameie) på området.

Alle borettslag på utbyggingseiendommen vil være sameiere og vil bli eier og få hjemmel til en lik andel i Fellessameiet.

Fellessameiet (realsameiet) vil få eget styre, budsjett og vedtekter. Kostnader til drift, vedlikehold m.m. av eiendommen vil bli belastet den enkelte andelshaver gjennom felleskostnader i det enkelte selskap. Kostnadene fordeles i forhold til antall boliger og eventuelt næringsseksjoner i det enkelte selskap.

Utbygger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av realsameiet inntil prosjektet i sin helhet er ferdigstilt og alle borettslag er stiftet, ferdigstilt og overlevert. Selger har rett til å viderefakturere ev. andel av påløpte driftskostnader som de har forskuttert frem til borettslaget har fått hjemmel. En naturlig tilhørende del av eiendommen tilhørende Fellessameiet som grenser til det enkelte borettslag vil bli ferdigstilt samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Det samme vil gjelde nødvendig gang- og kjøreveier med tilhørende infrastruktur. Selger forbeholder seg retten til å beslutte hva som ansees som naturlig tilhørende del som skal ferdigstilles.

På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse felles ledningene vil kunne gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet/borettslaget dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vil være anledning til å kjøpe parkeringsplass i felles garasjeanlegg under bakken. For leilighetene i 5. etasje dedikeres «XL-plasser» som vil være ca. 4,5 meter brede. I tillegg planlegges det å opprette parkeringsplasser i anlegget som kan leies. Parkeringskjelleren leveres ferdig oppmerket med automatisk portåpner. Det vil bli heis mellom parkeringskjelleren og alle etasjene. Det anlegges HC-parkering, gjesteparkeringsplasser og sykkelparkering.

Garasjeanlegget etableres som egen eiendom/egen matrikkel (anleggseiendom) og er planlagt etablert som et tingsrettslig sameie. Hver parkeringsplass i garasjeanlegget vil utgjøre to andeler og hver bod en andel. Andelene er planlagt etablert og tinglyst som en realkobling til borettslaget.

De realkoblede garasjene og bodene kan ikke omsettes uten sammen med boligen de er knyttet til.

I påvente av at prosjektet i sin helhet er ferdigstilt, kan selger tinglyse midlertidige bruksretter for parkeringsplassene og ev. bodene. Andel i garasjeanlegget anses som overtatt når parkeringsplass og bod er ferdigstilt og tatt i bruk, selv om hjemmel ikke er overført. Selger har i så fall rett til å viderefakturere ev. påløpte driftskostnader til garasjesameiet, eller fremtidige sameiere i garasjesameie, inntil hjemmel blir overført.

Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt kunne disponere over eventuelle usolgte
parkeringsplasser og boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn
seksjonseiere/andelshavere i de ulike sameier/borettslag på utbyggingseiendommen.

Det er inngått avtale om el-bil lading gjennom Ohmia. Løsningen fungerer som en abonnementsavtale mellom leverandøren og beboeren. Les mer om løsningen på ohmiacharging.no. Selger tar forbehold om antall ladepunkter og hvilken kapasitet som kan leveres.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod i felles underjordisk garasjeanlegg til hver leilighet.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste.
Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det kommer frem at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.625, - inkl mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr. utskrift og firmaattest kr 77,- pr. utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000, - forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35.625, - inkl mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 6.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr. utskrift og firmaattest kr 77,- pr. utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bosmyrveien, Plan nr 1369, vedtatt 29.10.2019. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. oppførsel av 110 boenheter i blokk. Videre etableres det en anleggseiendom under bakken (felles parkeringskjeller for hele prosjektet med 50% dekning, BBB1-BBB4).
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet bestående av fire leilighetsbygg med tilhørende anlegg foreligger datert 05.05.2021.

I medhold av plan- og bygningslovens §19-2 er det gitt dispensasjon fra følgende:

• Regulert byggegrense Jf. § 1.1.4 og f_BUT formål- for ny plassering av fordrøyningsbasseng og oppføring av 7 balkonger.

• Reguleringsplanens § 1.1.9 (krav om nedtrapping) – for oppføring av leiligheter i første etasje uten nedtrapping mot Vågsbygd ringvei.

• Reguleringsplanens § 1.1.9 (krav om gjennomgående leiligheter) – for oppføring av 9 delvis ensidige leiligheter mot Vågsbygd ringvei i bygg 1 og 4 ensidige leiligheter i bygg 2

Ved spørsmål rundt rammesøknad – ta kontakt med megler.

Detaljregulering for Vågsbygd Bydelssenter er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen viser blant annet blokkbebyggelse mot Nordre Hovedgårdstun. Planen er ikke vedtatt når prospektet skrives. Ytterligere opplysninger om planen fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bosmyrveien, Plan nr 1369, vedtatt 29.10.2019. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. oppførsel av 110 boenheter i blokk. Videre etableres det en anleggseiendom under bakken (felles parkeringskjeller for hele prosjektet med 50% dekning, BBB1-BBB4).
Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Rammetillatelse for prosjektet bestående av fire leilighetsbygg med tilhørende anlegg foreligger datert 05.05.2021.

I medhold av plan- og bygningslovens §19-2 er det gitt dispensasjon fra følgende:

• Regulert byggegrense Jf. § 1.1.4 og f_BUT formål- for ny plassering av fordrøyningsbasseng og oppføring av 7 balkonger.

• Reguleringsplanens § 1.1.9 (krav om nedtrapping) – for oppføring av leiligheter i første etasje uten nedtrapping mot Vågsbygd ringvei.

• Reguleringsplanens § 1.1.9 (krav om gjennomgående leiligheter) – for oppføring av 9 delvis ensidige leiligheter mot Vågsbygd ringvei i bygg 1 og 4 ensidige leiligheter i bygg 2

Ved spørsmål rundt rammesøknad – ta kontakt med megler.

Detaljregulering for Vågsbygd Bydelssenter er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen viser blant annet blokkbebyggelse mot Nordre Hovedgårdstun. Planen er ikke vedtatt når prospektet skrives. Ytterligere opplysninger om planen fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Se vedlagte tegninger av den enkelte enhet. Leilighetenes innhold varierer ut fra areal og beliggenhet i bygget.

Leilighetene i Vågsbygd Sentrum bygges med god standard og kvalitet. Uteplassene får behagelig tregulv, glassrekkverk og dekorativ trekledning i himlingene.

Ytterveggene på bygget vil bli kledd i en blanding av fasadeplater og trekledning. Det legges vekt på å benytte vedlikeholdvennlige og miljøvennlige materialer.

Innvendig leveres det himlinger i sparklet og hvitmalt gips.

Innvendige vegger leveres med sparklet og malt gips. Kjøper kan velge 1 av 4 ulike fargealternativer på veggene (maks. en farge pr. leilighet) uten pristillegg.

Gulvene i stue, kjøkken, soverom, entré og bod leveres med enstavs eikeparkett i ultramatt utførelse.

Leilighetene leveres med komplette kjøkken inkludert hvitevarer. Kjøkkeninnredningene leveres av Strai Kjøkken, modell «Svalbard» i hvit utførelse. Kjøkkeninnredningene i toppleilighetene leveres i fargen FORM fra serien «Svalbard».

Garderobeskap inngår ikke i leveransen fra utbygger, men kan fås som tilvalg.

Badene leveres med lekre fliser på gulv og vegg, i størrelse 30 x 30 cm på gulv og 30 x 60 cm på vegg. Det leveres dusjnisje med glassdører, veggmontert toalett med innebygget sisterne og vannbåren varme i gulv. Leilighetene leveres med opplegg for vaskemaskin på bad. Enkelte leiligheter har eget vaskerom. Flere leiligheter kan leveres med vaskerom i bod som tilvalg.

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og bod. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning leveres i alle leiligheter. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod.

Byggene i Vågsbygd Sentrum oppføres i betong og tre, hvor parkeringskjelleren under bakken oppføres i betong og konstruksjonen over parkeringskjelleren vil være en hybrid av betong og massivtre. Bygningene får flate tak, med takterrasser tilhørende leilighetene i femte etasje.

I den flotte parken som skal anlegges i prosjektet, vil det bli oppført et felleshus/lysthus på ca. 100 kvm med kjøkken og toalett, som skal være et hyggelig, sosialt fellesareal for beboerne i Vågsbygd Sentrum. Dette bygget vil bli oppført i sammenheng med byggetrinn 2.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bosmyrveien 6, 4621, KRISTIANSAND S
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Frederik Haugland Jacobsen
Frederik Haugland Jacobsen
Prosjektmegler
Kontakt
Christian Forum
Christian Forum
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!