Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Bjørnhollo B16

Sjelden mulighet "på svabergene" på Sjøåsan! 2 prosjekterte eneboliger med høy standard | 4 soverom, 2 bad + 1 bad/vaskerom | Dobbel carport og sportsbod ved inngang | Unik beliggenhet på sjønære tomter!
Pris

kr 12 491 203 - 12 689 026

Størrelse
178 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/2

Boligtype

Eneboliger

Soverom

4

Om prosjektet

OPPDATERT MED OMRÅDEBILDER!

Prosjektet "Bjørnhollo B16 | Eneboliger ved sjøkanten" blir liggende i Bjørnhollo på Sjøåsan i et barnevennlig familieområde hvor området er under utvikling. Beliggenheten nærmest på svabergene er helt ekstraordinær og en sjelden mulighet i Bodø-området!

Prosjektet består av to eneboliger med høy standard. Boligene leveres med dobbel carport, og en romslig sportsbod i forbindelse med inngangsparti og carport. I tillegg får man en stor terrasse over carport, med egen terrassebod.

Avkjørsel, parkeringsplasser og adkomst til boliger/gangarealer opparbeides med overbygning av knuste steinmasser og toppsjikt av veigrus, mens tomten for øvrig blir opparbeidet med stedlige masser, klargjort for vekstjordlag.

Eneboligene blir på romslige 187 kvm fordelt på 3 etasjer og vil bl.a. inneholde 4 soverom, 2 bad, ett vaskerom og 2 stuer, samt et flott kjøkken med Miele hvitevarer. På sørsiden mot havet og fjellene i sør vil det bli 2 balkonger, mens man mot nord vil få en romslig terrasse over carporten. Det åpnes for å gjøre om deler av underetasjen til utleie/hybel med egen inngang, kontakt megler for nærmere informasjon om tilvalgspris.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Planlagt oppstart for grunnarbeider er våren/sommeren 2023, med oppstart mur- og betongarbeider høst 2023. Forventet byggetid på boligen er ca. 12-14 mnd fra oppstart mur- og betongarbeider. Ovennevnte fremdriftsestimat tar utgangspunkt i tilstrekkelig salg med påfølgende normaltid for byggesakprosess. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om frist til å ha boligen klar til overtagelse. Denne fristen er døgnmulktbelagt ihht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Skriftlig varsel om eksakt overtagelsestidspunkt/Innkalling til overtagelse sendes ut i god tid før overtagelse, jfr. Bustandoppføringslova. Evt. nytt overtagelsestidspunkt vil være døgnmulktbelagt.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

- Det tas forbehold om tilstrekkelig salg før igangsettelse, samt vedtak om byggestart fra selskapets styre for det aktuelle bygge-/salgstrinn.
- Selger tar forbehold om feil i prislisten og forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser uten forvarsel for alle usolgte enheter gjennom hele salgsprosessen.
- Det tas forbehold om endelig offentlig byggesaksgodkjenning og detaljer rundt utbyggingen, herunder endringer som følge av krav fra offentlige myndigheter.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.09.2023 .

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører evt sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger tar forbehold om organisering og størrelse på tomtene, dersom disse blir fradelt pr bolig.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Prosjektet får en fantastisk beliggenhet hvor tomtene grenser til svabergene og du vil oppleve at du bor omtrent i fjærsteinene! Sørvendt beliggenhet betyr jo nydelig formiddagssol, utsikt mot fjord og fjell - i tillegg til at du kan nyte ettermiddagssolen fra den romslige takterrassen mot nordvest!

Det vil bli adkomst til Bjørnhollo enten fra nord, dvs ned fra toppen via Hunstadsenteret eller fra øst, dvs at du kommer inn via Plantasjen og den nye skolen som er bygget i Mørkvedbukta. I tilknytning til Bjørnhollo vil det bli anlagt nærlekeplasser, samt adkomst til et fantastisk turområde langs fjæresone og kyststien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen kan bli fradelt. Selger opplyser at det fradelte tomtearealet er planlagt å bli følgende: Tomt 1 mot vest ca 294 kvm | Tomt 2 mot øst ca 311 kvm. Det tas forbehold om størrelse på tomtene.

Det tas forbehold om at hele tomten kan bli seksjonert med inntil 13 seksjoner (4 eneboliger og 9 leiligheter).

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg og endringer.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Tilvalg avtalefestes mellom kjøper og selger, eller direkte mellom kjøper og entreprenør, i separate avtaler. Alle tilvalg mellom kjøper og selger må være betalt til megler før overtagelse av boligen. Tilvalg som gjøres via selger, vil inneholde påslag på 15%.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

I carport tilrettelegges det med ledig trekkerør for fremtidig etablering av el-billader. El-billader inngår ikke i leveransen, men kan fås som tilvalg.

Boder

Meget praktisk sportsbod i tilknytning til carport og inngangsparti, samt terrassebod på uteplass over carport. NB! Terrassebod har redusert takhøyde.

Økonomi

Prisinformasjon

Prisantydning Hus 2/Øst kr 12 450 000,- + kr 41 203,- i omkostninger, totalt kr 12 491 203,-.
Prisantydning Hus 1/Vest kr 12 650 000,- + kr 39 026,- i omkostninger, totalt kr 12 689 026,-.

Første mulige budfrist settes til mandag 20. februar kl 12.00. Første bud må være skriftlig, og vi ber interessenter som vurderer bud å være ute i god tid.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 51 250,- per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3 000 ,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.


Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Enhver tid gjeldende pris pr bolig
2) Informasjon, forbehold og betingelser datert 09.01.2023 fra selger
3) Romskjema i prospekt datert 09.01.2023
4) Leveransebeskrivelse i prospekt datert 09.01.2023
5) Plantegning datert 31.01.2023
6) Snitt- og terrengsnitt-tegninger datert hhv 12.01. og 31.01.2023 (fås ved henv til megler)
7) Situasjonsplan i prospekt datert 31.01.2023
8) Salgsprospekt datert 17.02.2023
9) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henv til megler)
10) Matrikkelbrev (fås ved henv til megler)
11) Erklæring pliktig medlemsskap i Velforeningen
12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henv til megler)
13) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 6, 9, 10 og 12 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Kr 200 000,- dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 51 250,- per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3 000 ,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Hunstad Sør, planid 2432, vedtatt 12.12.2013. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. (blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse). Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Hunstad Sør, planid 2432, vedtatt 12.12.2013. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. (blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse). Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer pr bolig er 187 BRA/178 P-rom. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Alle arealer på salgstegninger er avrundet. Arealene er oppmålt på tegning. Det tas forbehold om arealmessige endringer, blant annet som følge av prosjektering og faktisk utførelse, uten justering av kontraksvederlag. Partene har ingen krav mot hverandre hvis det skulle vise seg å være inntil 5% avvik i forhold til markedsført areal. For rom under 10kvm skal avvik på inntil 0,5kvm aksepteres.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Boligene leveres med høy prosjektstandard! Gulv i stue, kjøkken, TV-stue, soverom og bod leveres med 14 mm 1-stavs hvitlasert eikeparkett. Hall/entre, bad og bad/vaskerom leveres med 60x60 keramiske fliser. I dusj-sone leveres tilsvarende flis i mindre format (5x5).

På vegger får man sparklet og malte flater. På bad og bad/vaskerom leveres 60x60 keramiske fliser på vegg. Evt. betong-/murvegger skal ha sparklet, pusset og malt overflate, eller være platekledd.

Boligen leveres med himling av gipsplater, ferdig sparklet og malt. Vinduer leveres ihht isolasjonskrav, og sørvendte vinduer i toppetasjen i stue leveres med soldemping. Innvendige dører leveres som hvite kompaktdører og karm med dempelist, standard dørvridere.

Hall, stue og på kjøkken leveres med listefri overgang vegg-himling, mens det for øvrig leveres ferdig hvitmalt listverk fra fabrikk. Innvendig trapp leveres med malte vanger og håndlister, samt åpne eiketrinn.

Kjøkkeninnredning leveres fra Sigdal med integrerte Miele hvitevarer (komfyr, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kombiskap). Kjøkken fremstår med betydelig høyere standard enn normalt i prosjekter, med bl.a høyskap hvor innfelt komfyr er løftet opp fra gulvet.

På bad leveres det dusjvegger i glass, vegghengt toalett i hvit porselen med toalettsete med demping og innredning på hhv 60/80/100 til de tre baderommene.

På terrasse i 2. etg leveres det utvendig belysning i form av 3 stk spotter i himling på fasadefremspring, samt
utvendig stikk ved terrassebod.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bjørnhollo B16, 8020, BODØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Georg Rånes Paulsen
Georg Rånes Paulsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Thomas Normann Johnsen
Thomas Normann Johnsen
Prosjektmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!