Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconBODØ
Alle enheter solgt

Bjørnhollo 20E

3-roms toppleilighet med sørvendt beliggenhet

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/1

Boligtype

Leilighet

Soverom

2

Om prosjektet

Leiligheten blir liggende i Bjørnhollo i et barnevennlig familieområde hvor hele feltet er under utvikling. Prosjektet består av 6 like 3-roms leiligheter med biloppstillingsplass på egen tomt. 4 av leilighetene får adkomst fra bakkeplan, 2 fra sør og 2 fra nord. De to toppleilighetene vil få adkomst via trapp på nordsiden av bygget. Alle får en romslig sportsbod i forbindelse med inngangspartiet, i tillegg til overbygget inngangsparti. Adkomst- og biloppstillingsplasser blir asfaltert, mens tomten for øvrig blir opparbeidet med maskinplanert vekstjordlag. Det er også tilrettelagt for el-bil lading på felles parkeringsplass.

Et stort pluss med leiligheten er bl.a. et veldig romslig bad/vaskerom på over 8 kvm. Her er det mulighet for skyvedører m/speil foran vaskemaskin, tørketrommel etc - se stiplet linje på tegningen. Speil i dørene vil gi en veldig bra romfølelse. Hovedsoverommet er også romslig med god plass til skyvedørsgarderobe. Leiligheten er i toppetasjen, uten felles vegger med naboen, den får en sørvendt balkong og du vil kunne få 180° solgang. Som bildene viser vil du få en nydelig utsikt!

Hele boligen leveres ferdig malt, dvs grunning og 2 strøk maling.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leiligheten er planlagt ferdigstilt innen 31.01.2023 (med mulighet for raskere overtakelse).

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Ca. 14 dager før overtagelsen kan selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll.

Beliggenhet

Leiigheten får en fin sørvendt beliggenhet og i dette området betyr det utsikt mot fjord og fjell! Fra de øvre etasjene kommer det til å bli en flott utsikt mot det blå havet og de vakre fjellene i sør som er kjent som Børvasstindene! Det vil bli adkomst til Bjørnhollo enten fra nord, dvs ned fra toppen via Hunstadsenteret eller fra øst, dvs at du kommer inn via Plantasjen og den nye Mørkvedmarka skole som ligger i Mørkvedbukta. Det er også verdt å merke seg at tomten blir grensende inn mot et stort friområde i øst, noe som betyr at det blir et godt stykke til nærmeste hus. På sørsiden av Bjørnhollo vil det bli nærlekeplass, samt adkomst til et fantastisk turområde langs kyststien.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Biloppstillingsplasser og adkomstparti asfalteres, for øvrig opparbeides tomten med maskinplanert vekstjordlag. Det blir felles nedgravd renovasjonsanlegg på tomten.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering på sameiets egen tomt

Boder

Sportsbod plassert rett ved inngangspartiet til hver leilighet

Økonomi

Prisinformasjon

Boligen selges til prisantydning kr 4 490 000,-.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 51 250,-.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp baserer seg på nærværende dokument, herunder følgende;
Tilvalgsavtale 22.08.2022
Romskjema datert   07.06.2021
Informasjon, forbehold og betingelser datert 07.06.2021
Leveransebeskrivelse datert 07.06.2021 
Plantegning
Situasjonsplan datert 05.05.2021
Erklæring vedrørende lekeplass og privat adkomstvei (ideell andel til hver enkelt beboer på Sjøåsan Vest)
Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Megler har utkast til vedtekter for eierseksjonssameiet, ta kontakt for gjennomgang.

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetilbud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller e-post er
forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Kr 200 000,- dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 51 250,-.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Hunstad Sør, planid 2432, vedtatt 12.12.2013. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. (blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse). Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med kommune som er tinglyst på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Hunstad Sør, planid 2432, vedtatt 12.12.2013. Området er regulert til boligformål og omhandler bl.a. (blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse). Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med kommune som er tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

P-rom/BRA: 68 kvm.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Kabel-TV
Bredbånd
Turterreng
Utsikt

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bjørnhollo 20E, 8020, BODØ
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Pål Martin Arntzen
Pål Martin Arntzen
Områdeleder
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!