Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconHAMAR
Alle enheter solgt

Bekkesvevegen 51

Enebolig Ajer, ferdigstilles til skolestart, 2 av 3 hus solgt! Energieffektiv oppvarming via bergvarme!

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/3

Boligtype

Eneboliger

Soverom

3 - 4

Om prosjektet

I Bekkesvevegen 51 skal det oppføres tre nye, stilfulle og innholdsrike eneboliger. To av boligene er solgt og denne salgsoppgaven omfatter én av de prosjekterte eneboligene som har adresse Bekkesvevegen 51B. Se vedlagt situasjonsplan for nærmere betegnelse av boligene og intern beliggenhet på eiendommen.

Dette blir moderne og solide eneboliger i stram og stilfull arkitektur med mange gode bokvaliteter, blant annet isolert dobbelgarasje med direkte adkomst til boligens 1. etasje, solrike uteplasser, praktiske rom med soneinndelinger, samt en ettertraktet beliggenhet. Kjøper har mulighet for å gjøre endring av planløsningen etter egne ønsker og behov mot et tillegg i pris. Eventuell endring av planløsning gjøres i dialog med arkitekt.

Bolig 2 med adresse Bekkesvevegen 51B går over to plan og inneholder i 1. etasje garasje, vaskerom/tekniskrom/bod, baderom, bod, soverom, stue/soverom, entré/gang og trapperom. Fra stue/soverom er det utgang til terrasse. 2. etasje inneholder kjøkken, stue, hovedsoverom, baderom, gjestetoalett og gang. Fra hovedsoverom er det utgang til egen uteplass og fra stue er det utgang til terrasse med plass for flere grupper med utemøblement.

Eiendommene har en attraktiv beliggenhet i et veletablert boligområde med kort vei til det meste. Området består av både nyere og eldre bebyggelse, hovedsakelig av eneboliger. I Bekkesvevegen bor man med gangavstand til blant annet Hamar Katedralskole, Ajer Ungdomsskole og Storhamarsenteret hvor man har matbutikker, apotek, restaurant og andre forretninger. Det er kort vei til Furuberget som er et flott friluftsområde med mulighet for tur- og rekreasjonsmuligheter- her er det turløyper som passer både store og små. Fine turmuligheter har man også langs Mjøsa med gangveg til Hamar sentrum og Jessnes, samt videre til Brumunddal. På vinterhalvåret innbyr Hedmarksvidda på langrennsløyper i et imponerende løypenett og med flere serveringssteder. Det er kun ca. 3 kvm til Hamar sentrum hvor man har et godt utvalg av forretninger, spisesteder og kulturtilbud.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal - 3. kvartal år 2023.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. (Må avstemmes med selger)

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet omfatter tre eneboliger hvor bolig 3 (solgt) har tilhørende separat garasje. Bolig 1 (solgt) og bolig 2 har garasje som er i boligens 1. etasje. Se illustrasjoner og tegninger for nærmere beskrivelse.

Bolig 1 vil få adresse Bekkesvevegen 51A. Tomteareal ca. 576 kvm.
Bolig 2 vil få adresse Bekkesvevegen 51B. Tomteareal ca. 521 kvm.
Bolig 3 vil få adresse Bekkesvevegen 51C. Tomteareal ca. 590 kvm.

Se vedlagt situasjonsplan hvor boligene er markert med nummer. Tomteareal i henhold til matrikkelkart.

Utomhusarealene opparbeides i henhold til utomhusplan og leveres med ferdig plen og asfalt. Inkludert i leveransen er utvendig betongarbeid herunder støttemurer, trapper og utvendige parkeringer.
Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

Det vil settes opp gjerde i eiendomsgrensen mot vei. Gjerdet vil være inntil 1 meters høyde.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelt andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det blir dobbelgarasje tilknyttet hver bolig i henhold til tegninger. Øvrig parkering på tomten. Det medfølger én stykk elbil-lader i garasje til verdi inntil kr. 12 000 ink. montering og mva.

Boder

Se vedlagte tegninger for boder som medfølger hver bolig.

Økonomi

Prisinformasjon

Bolig 2 (Bekkesvevegen 51B):
Prisantydning kr. 11 900 000 + omkostninger kr. 71 342
Totalpris inkludert omkostninger kr. 11 971 342

Totalpris er beregnet av prisantydning.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til 0,7% per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- i tilretteleggingsgebyr pr. enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse
2) Plan-, snitt- og fasadetegninger
3) Situasjonsplan
4) Reguleringsplan m/bestemmelser
5) Matrikkelutskrift
6) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
7) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 5-7 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til 0,7% per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- i tilretteleggingsgebyr pr. enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen omfattes at kommuneplanens arealdel 2018-2030. Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig. Reguleringsplankart følger vedlagt i salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser kan leses her: file:///C:/Users/AB03407/Downloads/HK-Kommuneplan-2018-2030-Arealdel_pr191218.pdf

Igangsettingstillatelse for prosjektet er innvilget. Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det vil kunne medføre noe byggestøy dersom kjøper flytter inn før naboboligene ferdigstilles. Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen, Bekkesvevegen 53, skal utvikles med nye boliger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen omfattes at kommuneplanens arealdel 2018-2030. Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig. Reguleringsplankart følger vedlagt i salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser kan leses her: file:///C:/Users/AB03407/Downloads/HK-Kommuneplan-2018-2030-Arealdel_pr191218.pdf

Igangsettingstillatelse for prosjektet er innvilget. Dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper gjøres oppmerksom på at det vil kunne medføre noe byggestøy dersom kjøper flytter inn før naboboligene ferdigstilles. Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen, Bekkesvevegen 53, skal utvikles med nye boliger.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Bolig 2 (Bekkesvevegen 51B):
BRA 207,4 kvm
P-rom 151

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Peis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Bekkesvevegen 51, 2315, HAMAR
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Stine Enger Strand
Stine Enger Strand
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!