Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Austvikneset

VISNING 2/6 kl.12-13. Ny bolig i frontlinje mot sjø. Egen avtale om kjøp av båtplass inngår i kjøpesum til neste kjøper. Husbankfinansiering.
Pris

kr 3 147 812 - 4 960 942

Størrelse
70 - 102 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

5/8

Boligtype

Eneboliger

Leilighet

Soverom

2 - 3

Om prosjektet

DALANESET BRYGGE
Vi har nå for salg 3 eneboliger i kjede som kan kjøpes med HUSBANKFINANSIERING.
Bolig 5 kan finansieres med 20 % egenkapital og 8 års avdragsfrihet, dette gir en rentekostnad på 6003* per måned.
Bolig 11 og 12 kan finansieres med kun 15 % egenkapital og inntil 30 års nedbetaling


SE FILM om prosjektet Dalaneset Brygge på følgende link:
https://youtu.be/ewx_pdrLJYo

I tillegg har vi en flott leilighet på 74 kvm som er ferdigstilt for salg.
Se egen annonse for leiligheten ( https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=263526019 ).


Prosjektet har følgende kvaliteter:
- Inkludert garasje og sportsbod i p-kjeller
- Livsløpsboliger med Husbankfinansiering
- Tilgang til strandpromenade og fellesområder med felleshus i sjøkanten
- Mulighet for kjøp av båtplass
- Lekeplasser og badestrand
- Fint beplantet uteområde
- Møblert felleshus med kjøkken og bad/wc
- Utemøbler, pergola i tilknytning til felleshus
- Kort vei til sentrum med dagligvarebutikk

Alle enhetene får:
- Utvendig kledning er i hovedsak Royalbehandlet eller tilsvarende kvalitet, tegltak
- Utvendige aluminiumsbeslag
- Parkett på alle gulv (utenom våtrom)
- Moderne kjøkken fra HTH
- Fliser på gulv og vegg på bad
- Listefritt mellom tak og vegg
- God standard på teknisk leveranse; balansert ventilasjon, led-spotter m.m.
- Store vindusflater
- Arkitekt har lagt vekt på at alle boliger skal ha utsikt, og direkte utgang til uteområde og/eller balkong/takterrasse

Alle enhetene er godkjent for Husbankfinansiering.
- Bolig 5 kan finansieres med 20 % egenkapital og 8 års avdragsfrihet, dette gir en rentekostnad på Kr.6 003* per måned.
*Ved lånefinasiering 80 % kr 3 352 000, 2,755 % rente i Husbanken og 22 % skattefradrag.


Bolig 11 og 12 kan finansieres med kun 15 % egenkapital og inntil 30 års nedbetaling.
Lånefinansiering 85 % kr 4 207 500, 2,755 % rente, annuitetslån med 30 års nedbetaling.


Flytende rente per 29.03.23 2,755% flytende rente. For mer informasjon om husbankfinansiering se husbanken.no eller kontakt megler.

Prosjektet Dalaneset Brygge består av 38 boenheter. 18 boliger er bygget, byggetrinn 2 består av 20 enheter og er påbegynt.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selgers frist for å ha boligen klar til overtagelse avtales ved bud/aksept. Dersom ikke annet avtales er Selgers frist for å ha boligen klar for overtagelse 300 kalenderdager etter at forbeholdene er bortfalt. Den avtalte dato gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- Salg av minimum 50 % av enhetene i hver to-fire mannsbolig (gjelder bolig nr 5, 11 og 12)
- Igangsettingstillatelse i samsvar med søknad (gjelder bolig nr 5, 11 og 12)

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 6 måneder fra kontraktsinngåelsen.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av setninger og uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg samt i hjørner kan oppstå og er ikke reklamasjonsberettiget, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig
standard.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger, bilder og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Bilder av eksteriør og interiør i salgsoppgaven er tatt av andre boliger i prosjektet og ment som eksempler for mulige løsninger. Eksteriør og interiør (f. eks. kjøkkeninnredning) kan avvike fra standardleveranse. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Kjøper er kjent med at boligen er en del av et større boligprosjekt. Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig finner sted under gjennomføringen av byggeprosjektet og utbyggingen av området, også etter at innflytting har funnet sted.

Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulkt.

Kjøper plikter ved avtaleinngåelse å signere fullmakt som er vedlagt salgsoppgaven vedrørende reseksjonering og overskjøting.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Prosjektet har en nydelig beliggenhet ved sjøen. Her kan du nyte de maritime omgivelsene til det fulle og ha litt ferie hver dag. Du kommer deg raskt med båt eller bil til de nærmeste tettstedene.

Moster har nyere moderne barneskole, flere barnehager og idrettslag med flott idrettsanlegg og nytt klubbhus. Kort vei til nyere dagligvarebutikk, bensinstasjon, legesenter, fysioterapeut, kafe og gave/blomsterbutikk.

Moster har vært et landemerke siden før vikingtiden, hovedsakelig grunnet nærheten til havet og den lune havnen. Flere viktige historiske hendelser fant sted her. Moster har en unik posisjon i Norge sin historie og sporene er tydelige den dag i dag.

Fra Dalaneset Brygge er det gåavstand til Moster Amfi. Ved jevne mellomrom settes det opp flotte forestillinger som trekker besøkende fra fjernt og nært.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten er etablert som ett sameie, hvor hver beboer råder over sin egen bolig.

Langs sjøkanten er det en strandpromenade og en felles sandstrand.

Det er et felles garasjeanlegg hvor alle boenhetene vil få egen parkeringsplass. Fra garasjeanlegget er det heis (løfteplattform) til bakkeplan. Tomten og fellesareal er pent opparbeidet med grønne områder med plen, busker og planter. Det blir opparbeidet belysning langs sjøen og på fellesområder. Interne veier og parkeringsplasser asfalteres. Det er lagt opp til et bilfritt tun. Av og pålessing ved egen bolig vil være lov. Veier blir asfalterte.

Utomhusarealer på utbyggingseiendommen, herunder bl.a. felles adkomstveier, pumpestasjon, lekeplasser, felleshus, strand, kaier og annet uteområde vil inngå i sameiets fellesareal.

Fellesarealer er ferdigstilt, men uteareal utenfor den enkelte bolig kan ikke påregnes utført samtidig med innflytting. Entreprenøren forplikter seg imidlertid til å ferdigstille disse arbeidene så snart årstiden og andre forhold tilsier det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en innendørs parkeringsplass til hver boenhet i felles underjordisk garasjeanlegg. Det vil bli opparbeidet utvendig gjesteparkering på fellesområde.

Parkeringsplasser i byggetrinn 2 er planlagt organisert som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Noen av boligene i byggetrinn 1 har parkeringsplass organisert som tilleggsdel til Kjøpers boligseksjon, se tinglyst seksjonering som viser hvilke boliger dette gjelder. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Båtplass:
Det vil være mulighet for kjøp av båtplass. Båtplassene kjøpes av Moster Partner AS. Er du interessert ta kontakt med Hans Oskar Vikse, mobil 911 42 185 eller Aage Vikse, mobil 958 15 429. Kjøp av båtplass inngås i egen avtale mellom Moster Partner AS og kjøper. Kontrakt og oppgjør for båtplass er ikke en del av DNB Eiendoms megleroppdrag.

Boder

I tillegg til evt. innvendig bod iht. plantegning, medfølger en sportsbod i forkant av egen parkeringsplass i garasjeanlegget.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se egen prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Skattesats for boliger i Bømlo kommune er 2,9 promille pr 2022. Eiendomsskatten blir fakturert den enkelte bolig.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og evt. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 56250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3467,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, herunder følgende:
1) Prisliste datert 24.06.22 (fås ved henvendelse til megler)
2) Kjøpekontrakt
3) Romskjema
4) Leveransebeskrivelse
5) Fullmakt vedr. reseksjonering og overskjøting
6) Teknisk beskrivelse
7) Plantegninger
8) Fasade- og etasjetegninger
9) Situasjonsplan
10) Sameievedtekter
11) Utkast budsjett
12) Reguleringsplan m/bestemmelser
13) Detaljreguleringsplankart
14) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)
15) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales ved overtagelse. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 56250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3467,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljreguleringsplan for Mosterhamn Austre, planid 201603, vedtatt 03.12.2018. Boligene ligger i et område som er regulert til boligformål. Arealer som grenser ut mot sjøen er avsatt til friluftsområde, badeområde, kai/promenade og småbåtanlegg. Kaien og stranden er åpen for allmenn ferdsel.

Det er gitt ferdigattest for boligene Austvikneset 6-38 i byggetrinn 1 per 8.4.2022.

Byggetillatelse for byggetrinn 2 med 22 boenheter, er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling etter hvert som de selges.

Kopi av byggetillatelser kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljreguleringsplan for Mosterhamn Austre, planid 201603, vedtatt 03.12.2018. Boligene ligger i et område som er regulert til boligformål. Arealer som grenser ut mot sjøen er avsatt til friluftsområde, badeområde, kai/promenade og småbåtanlegg. Kaien og stranden er åpen for allmenn ferdsel.

Det er gitt ferdigattest for boligene Austvikneset 6-38 i byggetrinn 1 per 8.4.2022.

Byggetillatelse for byggetrinn 2 med 22 boenheter, er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling etter hvert som de selges.

Kopi av byggetillatelser kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Austvikneset, 5440, MOSTERHAMN
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Kristoffer Henriksen
Kristoffer Henriksen
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!