Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Åsen bustadfelt

Sauland - Åsen bustadfelt - Store utsiktstomter i naturskjønt område - Kun 2 tomter igjen!
Pris

kr 200 000

Størrelse
Ikke angitt

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

2/3

Boligtype

Annet

Soverom

Ikke angitt

Om prosjektet

Eiendommen:
Åsen tomtefelt ligger inntil Øvstebø boligfelt som er et veletablert boligfelt ved barnehagen i Sauland, Hjartdal kommune. Det nye
Åsen boligfelt er ferdig opparbeidet og består av til sammen 13 flotte boligtomter for eneboliger i landlige og barnevennlige omgivelser.
Tomtepriser:
Tomt nr. 1: SOLGT
Tomt nr. 2: SOLGT
Tomt nr. 3: kr.200.000,-
Tomt nr. 4: SOLGT
Tomt nr. 5: kr.200.000,-
Tomt nr. 6: SOLGT
Tomt nr. 7: SOLGT
Tomt nr. 8: SOLGT
Tomt nr. 9: SOLGT
Tomt nr.10: SOLGT
Tomt nr.11: kr.150.000,-
Tomt nr.12: SOLGT
Tomt nr.13: SOLGT

Åsen bustadfelt, 3692 SAULAND
gnr. 70, bnr. 6 i Hjartdal kommune

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Etter avtale med selger/oppdragsansvarlig

Beliggenhet

Tomtefeltet ligger idyllisk til med gode solforhold og flott utsikt til fjellområdene rundt. Her kan du bygge drømmeboligen din i rolige og barnevennlige omgivelser, med flott natur og fine turområder rett utenfor døren. Kun 1,8 km lang skoleveg med gangvei og vei skjermet for biltrafikk til barne og ungdomskole. Ny og fin barnehage ligger kun et steinkast unna, og kun 2,5 km til Sauland sentrum. Notodden sentrum og Flugonfjell med skisenter har du kun 20 min unna.

Adkomst:
Tomtefeltet Åsen bustadfelt ligger i Sauland i Hjartdal kommune kun 20 min fra Notodden sentrum. Sauland er et trivelig tettsted hvor du har alt du trenger lokalt, og med byen tett på. Når du kommer til Sauland sentrum tar du av i retning Tuddal. Ca 2 km lenger opp tar du av til venstre (skiltet barnehagen). Fortsett videre ca. 800 meter til barnehagen. Inkjørselen til tomtefeltet ligger rett ved parkeringen til barnehagen og er merket med "til salgs" plakat.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Åsen bustadfelt består av til sammen 13 boligtomter uten byggeklausul. Størrelser fra ca. 910 kvm til ca. 1340 kvm. Tomtenes areal kan avvike da de ikke er endelig oppmålt. Området er regulert til bolig innefor gitte rammer i vedlagte reguleringsplan. Veier og tekniske anlegg for vann og avløp innenfor planen er utført av Hjartdal kommune. Infrastruktur for vann, avløp, overvann, strøm og tele/data/tv ledninger er ført frem til hver enkelt tomt. Boligfeltet er byggeklart.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.\r\n
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.\r\n
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.\r\n
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.\r\n
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Økonomi

Prisinformasjon

Tomt nr. 1: kr.250.000,-
Tomt nr. 2: kr.225.000,-
Tomt nr. 3: kr.200.000,-
Tomt nr. 4: kr.200.000,-
Tomt nr. 5: kr.200.000,-
Tomt nr. 6: kr.225.000,-
Tomt nr. 7: kr.200.000,-
Tomt nr. 8: kr.200.000,-
Tomt nr. 9: kr.150.000,-
Tomt nr.10: kr.175.000,-
Tomt nr.11: kr.150.000,-
Tomt nr.12: kr.150.000,-
Tomt nr.13: kr.175.000,-

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boliger i Hjartdal kommune, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig.\r\n
Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.\r\n\r\n
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.\r\n
Gi kun skriftlige bud.Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.\r\nDet første budet skal inngis påDNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur.\r\nSamtidig med at du inngir første bud mådu legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.\r\nDersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.\r\nDet kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.\r\nDu kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.\r\nBud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.\r\nDu har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.\r\nSelger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Området er regulert til følgjande føremål:
1. Byggeområde for bustader og off. anlegg. (Høgdebasseng)
2. Trafikkområde. (Kjørevegar, fortau og gangvegar.)
3. Friområde. (Leikeplassar, gangstiar.)
4. fellesområde. (Felles avkjøring.)

Tillatt bebygd areal, med uthus og garasje er 25 % (BYA).
Garasje større enn 70 kvm er ikke tillatt.

Se vedlagte reguleringsplan.

Vei, vann og avløp

Området er regulert til følgjande føremål:
1. Byggeområde for bustader og off. anlegg. (Høgdebasseng)
2. Trafikkområde. (Kjørevegar, fortau og gangvegar.)
3. Friområde. (Leikeplassar, gangstiar.)
4. fellesområde. (Felles avkjøring.)

Tillatt bebygd areal, med uthus og garasje er 25 % (BYA).
Garasje større enn 70 kvm er ikke tillatt.

Se vedlagte reguleringsplan.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen

Når kjøper ikke er forbruker:
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Tomtegrenser og byggegrenser er kun oppmålt på kart. Det tas forbehold om justeringer av endelig areal på den enkelte tomt i forbindelse med oppmålingen.

Tomtene vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer.

Det gjøres oppmerksom på at det kan gå kabler, vann og avløpsledninger innenfor enkelte tomtegrenser. Dette vil bli tinglyst på de aktuelle tomtene som en rettighet for kommunen.

Stikkrenne i veigrøft og evt. asfaltering av privat innkjøring til egen eiendom fra kommunalvei/privatvei bekostes av tomtekjøper.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Åsen bustadfelt, 3692, SAULAND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Stine Fostvedt Dale
Stine Fostvedt Dale
Markedsansvarlig / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!