Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Århaugtunet 34 - Byggetrinn 1

ÅRHAUGTUNET - TRINN 1 | Særegne arkitekttegnede rekkehus med høy standard - Flotte fellesarealer - Attraktivt område
Pris

kr 4 870 260 - 7 927 702

Størrelse
102 - 153 m2

Eieform

Andel

Tilgjengelig

6/8

Boligtype

Eneboliger

Rekkehus

Soverom

2 - 4

Besøk prosjektets nettsidearrow logo

Om prosjektet

De fleste møter på tvers av generasjoner og aldre skjer i det offentlige rom ute og inne. Gode sosiale møteplasser bør i langt større grad legges vekt på når nye og eksisterende områder skal utvikles. Dette omtales som sosial bærekraft, og det måles blant annet ut fra sosial miks, flerbruksarealer og andel offentlige arealer. Velkommen til Århaugtunet Borettslag!

Det er mange fordeler ved å kjøpe helt ny bolig. Og bare det å flytte inn i helt ny bolig er litt luksus i seg selv. Med ny bolig følger 5 års nybolig garanti og dagens tekniske standard, som i praksis betyr lave vedlikeholdskostnader, sunnere inneklima og lave energikostnader.

Prosjektet vil bestå av 3 eneboliger i rekke med tilhørende carport, samt 5 rekkehus fordelt på 2 bygg. Boligene har størrelse fra 94–164 m2. Utforming, arkitektur og sosial bærekraft og høy kvalitet er tankene bak prosjektet. Det opparbeides uteområder iht. utomhusplan med gangstier, grøntarealer, lekeplass og fellesområder til glede for alle beboerne. I parkeringsanlegg blir det 1 stk. bod til hver boligenhet, samt en felles redskapsbod. 2 stk. sykkelparkering til hver boligenhet og bilparkering til rekkehus 1-3 og rekkehus 4-5.

Utbygger har en visjon om å levere kompromissløs kvalitet i alle ledd av byggeprosessen. Boligene vil derfor leveres med svært god kvalitet og utførelse (se leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon). Det leveres blant annet vedlikeholdsfri og miljøvennlig kledning fra Superwood som standard. Superwood (også kalt verdens beste bord), er en førsteklasses kledning av gran, som har gjennomgått en patentert impregneringsprosess som beskytter treverket på alle sider. Dette gir en helt unik behandling som holder i mange år, selv på de mest værharde og fuktige stedene i Norge.

Århaugtunet Borettslag:
Prosjektet organiseres som et eget borettslag med HAUBO som forvalter og forretningsfører. Det som kjennetegner borettslag er at det er høy grad av fellesløsninger rundt for eksempel vedlikehold, sikkerhet, kabelanlegg, økonomiforvaltning, lekeplasser og betaling av kommunale avgifter. Slike gode fellesløsninger gjør det ofte både enkelt og trygt å bo i borettslag.

Arkitektens ord (Marte Ringseth Helgeland ved Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS):
Varianter av kollektive boformer kan være en måte å forene ønsket om noe eget med menneskets behov for fellesskap på. Denne boformen har alltid søkt å løse hverdagsutfordringer til de som skal bo der. Tidligere har det for eksempel vært hvordan man kunne avlaste arbeidende kvinner med husarbeidet. I dag er det kanskje heller en måte å smøre hverdagen til tidsklemte småbarnsfamilier, eller å få mer ut av det private arealet man har til rådighet. Sosiale boformer og borettslag ser nå sin renessanse i hele Skandinavia. Møter på tvers av generasjoner som skjer i det offentlige rom kalles sosial bærekraft. Et nabolag med miks av generasjoner og familiesammensetninger i gode sosiale møteplasser, skaper verdifull kontakt og felles forståelse for mennesker og samfunn. For småbarnspappaen og pensjonistene uten familie i umiddelbar nærhet, kan møtet på lekeplassen fylle tomrom for begge parter.

Arkitekturens utforming kan legge til rette for tilhørighet og trivsel, og stimulere til samhold og aktivitet. På Århaugtunet ville vi gi plass til livet på tunet og vi hentet lokal inspirasjon fra bofellesskapene på Geitafjellet og Texasbyen. Takket være felles parkeringsgarasje er tunet bilfritt. Det gir plass til trygg lek, rekreasjon og tilfeldige møter mellom mennesker. Hele tunet er utformet basert på universell utforming, fra toppen av bakken til hver eneste inngangsdør. Alle boligene er plassert med tanke på morgen- og kveldssol, og tunet er det naturlige midtpunktet hele døgnet. Her samles man om fellesarealene; nærlek for barn og voksne, grønnsakshage for fellesskapet og den samlende tunstien som forbinder boligene med adkomst og sykkel- og gangsti.

Midt i fellesarealet og grønnsakshagen skal det settes opp et felleshus. Dette planlegges i restmateriale og kapp fra boligbyggeriet, og tar opp samme arkitektoniske kvaliteter som boligene. Felleshuset skal være til allmenn benyttelse for beboerne. Her kan man planlegge barnebursdag, holde filmkvelder, arrangere hobbyhelg eller bare sitte å høre på fuglesangen i solveggen. Om man trenger hjelp med handleposene eller noen ekstra øyne på småbarna mens man bærer ut søpla, så sitter det gjerne noen hjelpere her.

Boligene vender naturlig ut mot tunet i sin beliggenhet og plassering av uteoppholdsareal. Gjennom omtenksom beplantning til fordel for avskillende levegger, oppnår man et grønt og frodig felles uteareal, med semiskjermede private oppholdssoner. Man kan velge å ta del i det sosiale livet på tunet, bare være til stede eller trekke seg tilbake. Alle boliger har to uteoppholdssoner med større og mindre grad av intimitet.

Boligenes trekonstruksjon, uttrykk og fargevalg er lokalt forankret i vestlandsarkitekturen slik vi kjenner den. Den gjennomimpregnerte og fargede grankledningen av danske Superwood er Cradle to Cradle- sertifisert, og tross sitt helgrønne fotavtrykk meget vedlikeholdsvennlig.

To av boligene er allerede universelt utformet med alle hovedfunksjoner på ett plan. Alle boligene har tilpasningsmuligheter med tanke på antall rom samt grad av universell tilpasning. Det betyr i praksis at man slipper å gjøre større endringer med bygningsmassen selv om livssituasjonen skulle endre seg. Boligene er formet med tanke på å kunne tilby et bredt spekter boligtypologi uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Inne som ute skal de romme alle de små og store møtene som skjer mellom mennesker.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Byggetiden er forventet å være ca. 18 måneder fra det vedtas igangsetting av boligen. Forutsatt vedtak om igangsetting innen 31.07.2023, planlegges boligen ferdigstilt i 1. kvartal 2025. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. En kortere/lengre byggetid enn forventet kan medføre en tidligere/senere overtagelse.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- åpning av byggelån
- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad
- at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 65% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger kan beslutte igangsetting og gjennomføring av avtalen uavhengig av om forbeholdene nevnt over er avklart eller ikke.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.07.2023 kl. 18.00.

Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper.

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet i ende av blindvei - Fri for gjennomgangstrafikk! Eiendommen ligger i et godt etablert boligområde med eneboliger, variert demografi og i kontakt med natur og friluft.

Her befinner man seg i et svært attraktivt boligområde med gangavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg og dagligvarebutikker m.m. Nærmeste dagligvarebutikker er Kiwi Gard og Rema 1000 Kvala som ligger kun 10-15 minutters gange unna boligene. Med ca. 25 minutters gange er du i Haugesund sentrum og kan nyte alt det byen har å by på. Bussforbindelser til og fra byen like ved boligene.

Området byr også på flotte turområder i umiddelbar nærhet. Her nevnes bl.a. Vangen og den populære "Kvalarunden".

Gangavstand til:
- Haugesund sentrum: ca. 2,3 km
- Dagligvarebutikk: Kiwi Gard 1 km og Rema 1000 Kvala (Kvala senter) 1,1 km
- Gard senter: ca. 900 meter
- Barnehage: Gard barnehage 400 meter, Skåre FUS 1,1 km og Solandsbakken barnehage 1,4 km
- Barneskole (Gard skole): 650 meter
- Ungdomsskole (Haraldsvang): 1,5 km
- Videregående skole: HTG 1,1 km og Skeisvang 1,6 km
- Haugesund Idrettspark: 1,4 km

Adkomst til eiendommen fra Skeisvollsvegen. Ta av på Elvegård og følg veien til Århugtunet. Ta til venstre og følg veien til endes. Eiendommen merkes med til salgs skilt.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligprosjektet Århaugtunet er planlagt utbygget trinnvis med to byggetrinn. Byggetrinn 1, som denne salgsinformasjonen omhandler, er planlagt å bestå av 5 rekkehus benevnt bygg R1 – R5. Byggetrinn 2 er planlagt å bestå av 3-4 eneboliger i kjede.

Prosjektet oppføres på eiendommen gnr 24, bnr 84 i Haugesund kommune. Det samlede tomteareal for eiendommen er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 2598,8 m². Eiendommen kan bli fradelt/grensejustert og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Selger tar forbehold om det endelige tomteareal.

Det opparbeides et felles uteområde som består av områder for lek og aktivitet, trim, felleshage med plantekasser, sittegruppe med bålpanne og felles hagehus/pergola.

Kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over borettslagets fellesarealer. Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være avsatt til enkelte boliger/andeler.

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Dagens adresse er Århaugtunet 32-36, 5518 Haugesund. Endelig adresse vil bli fastsatt av kommunen før overtagelse.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av Selger til eget tilvalgsmøte. Priser på tilvalg/endringer kan inneholde påslag til Selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Eneboligene får parkeringsplass i carport, mens rekkehusene får hver sin biloppstillingsplass i åpen parkeringskjeller beliggende under bygg R1-R3.

Det etableres 4 gjesteparkeringsplasser på eiendommen, to plasser ved bygg B1 og to plasser ved renoveringen, se situasjonsplan.

Det vil bli etablert 16 plasser for sykkelparkering i åpen parkeringskjeller, samt 3 sykkelparkeringsplasser ved hver enebolig.

Parkeringsplassene og bodene er planlagt organisert som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser, boder og sykkelparkering vil bli.

Det vil bli klargjort for lading av el-biler ved hver parkeringsplass. Selve ladestasjonen inngår ikke i leveransen fra Selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte andelshaver. Selger tar forbehold om at lading av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at Kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt.

Parkeringsplassene er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av SINTEF Byggforsk om at parkeringsplassene skal være minst 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Borettslaget kan gjennom egne vedtak bestemme at gjesteparkering skal være tidsbegrenset og/eller avgiftsbelagt.

Boder

Det følger egen sportsbod til hver bolig i felles parkeringskjeller. Det leveres i tillegg en fellesbod/redskapsbod.

Eneboligene leveres med en ekstra bod i tilknytning til sin carport. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet i henhold til vedlagte prisliste. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. I tillegg kommer omkostninger. Se prisliste for prosjektet som har kolonner for hver av disse elementene.

Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgave/prospekt kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave/prospekt og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Kostnaden er hensyntatt i fremlagte budsjett og er inkludert i felleskostnadene. For mer informasjon om utregning av skatten, se kommunens hjemmeside.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i Borettslagenes Sikringsordning NBBL. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Premien for husleieforsikringen er hensyntatt i felleskostnadene. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. En eventuell oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsgiver kan til enhver tid si opp avtalen med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved førstegangsforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Utleie av boligen reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10.

Andelseier kan leie ut boligen i opptil 30 døgn i året uten å søke om godkjenning fra styret.

Dersom andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut i inntil tre år med godkjenning fra styret. Styret kan bare nekte godkjenning dersom forhold ved personen som bruken skal overlates til gir saklig grunn til det.

Boligen kan også leies ut med styrets samtykke i en del spesielle tilfeller. Dette gjelder blant annet utleie til ektefelle, slektninger i rett opp- og nedadgående linje og fosterbarn. Det samme gjelder dersom andelseier av ulike årsaker har midlertidig fravær fra boligen. Godkjenning av slik utleie kan heller ikke nektes uten at det foreligger en saklig grunn.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Prisliste
2) Leveransebeskrivelse med romskjema
3) Plan- og fasadetegninger
4) Situasjonsplan/Utomhusplan
5) Utkast vedtekter for Borettslaget
6) Utkast budsjett for Borettslaget
7) Standard kjøpekontrakt for prosjektet
8) Reguleringsplan m/bestemmelser
9) Matrikkelrapport
10) Grunnboksutskrift
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av Selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt Kjøper og Selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

5 % av kjøpesummen (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at Selger ikke kan disponere over beløpet.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen (innskudd og andel fellesgjeld).
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det Selger krever dekket.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 12 500,- for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Århaugtunet, planid RL1797, vedtatt 18.05.22. Boligene oppføres i et område som er regulert til boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg er det arealer på eiendommen som er regulert til parkering, gang-/sykkelvei, annen veggrunn - grøntareal, uteoppholdsareal, renovasjonsanlegg og kjøreveg. I reguleringsplankart ligger eneboligene i delfelt KS3 og rekkehusene ligger i delfelt KS1 og KS2.

I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til boligbebyggelse. Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Rammetillatelser for prosjektet er mottatt 26.10.22 for bygg R1, R2 og R3 og 27.10.22 for bygg RH4 og RH5. Kopi av rammetillatelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Det er gitt en rammetillatelse per bygningskropp (en for R1, R2 og R3, samt en for R4 og R5), og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg i rammetillatelsen er ferdigstilt. Overtagelser vil kunne skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Århaugtunet, planid RL1797, vedtatt 18.05.22. Boligene oppføres i et område som er regulert til boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg er det arealer på eiendommen som er regulert til parkering, gang-/sykkelvei, annen veggrunn - grøntareal, uteoppholdsareal, renovasjonsanlegg og kjøreveg. I reguleringsplankart ligger eneboligene i delfelt KS3 og rekkehusene ligger i delfelt KS1 og KS2.

I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til boligbebyggelse. Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler.

Rammetillatelser for prosjektet er mottatt 01.11.2022 for bygg B1, 07.11.2022 for bygg B2, 04.11.2022 for bygg B3, 26.10.22 for bygg R1, R2 og R3 og 27.10.22 for bygg RH4 og RH5. Kopi av rammetillatelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Det er gitt egen rammetillatelse per enebolig. For rekkehusene er det gitt en rammetillatelse per bygningskropp (en for R1, R2 og R3 og en for R4-R5), og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste bygg i rammetillatelsen er ferdigstilt. Overtagelser vil kunne skje mot midlertidig brukstillatelse og Kjøper har anledning til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at Kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Takterrasse

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Århaugtunet 34 - Byggetrinn 1, 5518, HAUGESUND
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Vegard Aksnes
Vegard Aksnes
Eiendomsmegler
Kontakt
Geir Audun Vikse
Geir Audun Vikse
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!