Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image
location iconHOMMERSÅK
Alle enheter solgt

Amboltveien

Svært tiltalende og moderne rekkehus klar for overtakelse 1.kvartal 2023 | Attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til naturen | 3/4 soverom

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

0/6

Boligtype

Rekkehus

Soverom

3

Om prosjektet

Hesthammaren B6 og B7 er et prosjekt bestående av totalt 6 rekkehus som skal oppføres på Hesthammaren. Spennende rekkehus som leveres nøkkelferdig!
Boligene har en beliggenhet rett ved både lekeplasser, turområder og andre aktivitetstilbud for både store og små. En veldig barnevennlig og populær beliggenhet på Hommersåk. Planløsningene er svært praktiske med noen mindre forskjeller på B6 og B7. Det er lagt opp til 2 soverom, kjellerstue, baderom og et praktisk vaskerom i underetasjen. I hovedetasjen er det en stue og kjøkken i åpen løsning, et ekstra soverom / hjemmekontor og et bad. I hovedetasjen er det utgang til en hyggelig vestvendt balkong hvor man kan nyte solrike ettermiddager. Leveransebeskrivelse av boligene foreligger i salgsoppgave. Ta gjerne kontakt med megler for mer informasjon!

B6-1 - Ledig
B6-2 - Solgt
B6-3 - Solgt

B7-1 - Solgt
B7-2 - Ledig
B7-3 - Solgt

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene har en forventet ferdigstillelse 1.kvartal 2023. Avtale utover dette kan gjøres direkte med selger. Selger vil når forbehold er frafalt og finansiering foreligger varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad uten forbehold
- at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 50% av verdien av boligene og minimum 1 solgt på hvert delfelt B6 og B7 i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 31.12.21.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.

Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Hesthammaren B6 og B7 har en svært populær beliggenhet på Hesthammaren på Hommersåk. Et område som er i enorm utvikling med nye, flotte og moderne boliger i umiddelbar nærhet til natur, skog, sjø og vann. Området er fortsatt under utvikling og kan by på flere fantastiske turområder.
Her kan man spasere ut døren og gå flere kilometer på flotte turstier langs sjø og i natur. Hestånå som ligger kun 100 meter fra boligene byr på badeplasser og fiskemuligheter. Det samme gjør Hetlandsvatnet som ligger ca 500 meter fra boligene. Begge disse stedene er knyttet sammen av turstier som strekker seg helt inn til Skjølvik og så videre. Området og turløypene passer ypperlig for barnefamilier.

Videre kan man spasere ned til Bryggen Senter som kan by på både bakeri, café, dagligvarebutikker og andre nisjebutikker. Ønsker man å bo sentralt, men samtidig tilbaketrukket så er dette område perfekt! Det er ingen gjennomgående trafikk i gaten som gjør det både trygt og barnevennlig. Det er opparbeidet flere kjekke lekeplasser i området som gjør området populært for barnefamilier, samt en fotballbane og treningssenter som kan by på både styrketrening, Jazzercise, spinning, fysioterapi m.m. Det er lagt opp et godt kollektivt tilbud med buss til Sandnes og båt til Stavanger. Båtforbindelsen gjør at man kommer seg til jobb i Stavanger på mellom 20 og 30 minutter om morgenen, og bussen tar deg både til Sandnes og direkterute til Forus om morgenen.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Gårdsrom oppgruset. Hageareal leveres med stedlige steinmasser. Kunde må
selv besørge opparbeidelse av gårdsrom og hageareal etter overtakelse. Dette
kan medføre behov for terrengsluker avhengig av kundes valg. Hvor det på
sit.kart er skrevet mur er det inkludert, andre høydeforskjeller tas opp med
skråning. Utvendig beplantning er ikke inkludert.

Tilvalg og endringer

Det er ikke mulig å gjøre endringer / tilvalg på boligene pt.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering i egen åpen garasje og på egen tomt. Garasje leveres uten port.

Boder

Innvendig bod og utvendig bod i åpen garasje.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Utleie

Finansiering

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:

1) Leveransebeskrivelse datert 23.06.21
2) Romskjema datert 23.06.21
3) Plantegning datert 31.05.21
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 31.05.21
5) Situasjonsplan datert 31.05.21
6) Utomhusplan datert 31.05.21
7) Salgsprospekt datert 25.06.21
8) Reguleringsplan m/bestemmelser 10.03.21
9) Matrikkelbrev
10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokument 1-11 er vedlagt i salgsoppgave.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen inkl. eventuelle tillegg + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Eiendommen

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven og avhendingslova § 1-1 fjerde ledd.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Amboltveien, 4311, HOMMERSÅK
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Jacob Gjersem
Jacob Gjersem
Eiendomsmegler
Kontakt
Atle Berge
Atle Berge
Daglig leder / Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Dette prosjektet er utsolgt, men meld din interesse og bli kontaktet med informasjon om andre liknende prosjekter som kan være av interesse for deg. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!