Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Storgata 13

SENTRUMSGÅRDEN TRINN II - 16 solgt - Byggingen er godt i gang! Nye eierleiligheter med gode kvaliteter midt i sentrum. Balkong, flotte felles arealer, heis og flere av leilighetene har parkeringsplass.
Pris

kr 2 566 842 - 4 206 842

Størrelse
41 - 67 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

10/16

Boligtype

Leiligheter

Soverom

1 - 2

Om prosjektet

Velkommen til Sentrumsgården - Helt nye eierleiligheter midt i Stange sentrum!

Sentrumsgården er et nytt boligprosjekt som vil inneholder 38 moderne og lyse eierleiligheter fordelt over 3 leilighetsplan. Trinn 1 består av 24 leiligheter og trinn 2 består av 16 leiligheter, totalt 38 leiligheter. Her vil de fleste finne en leilighet som vil passe sitt behov - om du ønsker en lettstelt 2-roms eller en større 4-roms leilighet. Her bor man lettvint og praktisk til med gangavstand til matbutikk, kaféer, togstasjonen og de øvrige fasilitetene Stange sentrum byr på. Storgata har den siste tiden blitt oppgradert og fremstår som en innbydende og hyggelig handelsgate. Fra Sentrumsgården tar du deg raskt til jernbanestasjonen og bussholdeplassen i løpet av få minutters gange - så her kan man fint la bilen stå.

Bygget vil få en meget fin fasade hvor eksisterende fasade blir bevart, og nye bygningskropper vil bli utført i harmonerende farger- og materialer. Den historiske Sentrumsgården vil fortsatt bestå, men i ny "drakt" som sammen med den nye miljøgaten vil berike og forskjønne sentrum.

Alle leilighetene vil bli lyse og moderne boliger, og alle vil ha privat uteplass eller franskbalkong. Toppleilighetene i trinn 1 har store takterrasser med mulighet for pergolaløsning og innglassing på deler av arealet. Enkelte leiligheter har tilgang til biloppstillingsplass i oppvarmet garasjeanlegg - se prisliste for oversikt over medfølgende p-plass.

Adkomst til leilighetene er via felles heis- og trapperom med inngang fra Skolegata. Boligene i trinn 1, 2. etasje har adkomst adkomst via innvendig gang- og fellesareal, og leilighetene i 3 og 4. etasje har adkomst via svalgang. I trinn 2 har leilighetene adkomst via svalgang. I 3. etasje vil det opparbeides et flott, grønt felles uterom for alle beboerne som innbyr til avslapning - og kanskje en kaffe med naboen? Det vil også bli et grønt fellesareal i 2. etasje.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

FREMDRIFTSPLAN OG FERDIGSTILLELSE FOR TRINN 1
Boligene ferdigstilles 30. juni 2023.
Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

FREMDRIFTSPLAN OG FERDIGSTILLELSE FOR TRINN 2
Boligene ferdigstilles 30. september 2023.
Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.
Selger tar forbehold om skrivefeil i prospektet.

Beliggenhet

Sentrumsgården har en sentral beliggenhet - midt i Stange sentrum! Her bor du med umiddelbar nærhet til de fasilitetene som sentrum har å tilby. Stange har et oversiktlig og hyggelig sentrum med blant annet flere koselige spisesteder. Med gangavstand til jernbanestasjonen og bussholdeplassen er det enkelt å komme seg frem - uten å måtte benytte bilen. Storgate i Stange sentrum er oppgradert til en hyggelig handelsgate hvor det er godt tilrettelagt for gående og syklende.

Se kart for adkomst.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, ganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg, tekniske anlegg samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Samtidig med ferdigstillelsen av byggetrinn 1, ferdigstilles en naturlig del av utomhusarealene tilhørende dette byggetrinnet. Ferdigstillelsen av hele utomhusanlegget finner først sted når så snart årstiden tillater det etter at byggetrinn 2 er ferdigstilt.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av utearealene vil bli. Deler av dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til enkelte seksjonseiere, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse nye ledninger for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og evt. andre ledninger foruten de som allerede ligger der. Ledningene vil kunne inngå i sameie sammen med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å bruke, legge, vedlikeholde og skifte ut sine ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert til et eget tilvalgsmøte av selger hvor tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider gjennomgås. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger én parkeringsplass enten som utendørs parkeringsplass eller i felles garasjeanlegg til flere av leilighetene, se vedlagte prisliste for oversikt. Garasjeanlegget, utendørs p-plasser og sykkelparkering som vist på tegninger inngår som del av byggetrinn 1, men ferdigstilles i sin helhet med overbygg over parkeringsplassene først når byggetrinn 2 er ferdig.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser, sportsboder, kjellerarealer for øvrig og utvendige parkeringsplasser for øvrig vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdeler til kjøpers boligseksjon, etableres som en egen eiendom (anleggseiendom eller næringsseksjon), eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

Det er mulighet for å kjøpe noen få ekstra p-plasser. Konferer med megler om det er ledige plasser.

Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt kunne disponere over eventuelle usolgte garasjeplasser, parkeringsplasser og eventuelt boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere.

Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk av anlegget til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt/avklart på salgstidspunkt.

Boder

Det medfølger én sportsbod i kjeller eller i andre etasje til hver leilighet samt en innvendig bod i leiligheter der det vises på plantegning.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boliger i Stange kommune. Avgiftsgrunnlaget og avgiften som skal betales fastsettes av kommune etter ferdigstillelse av boligen. Skatten utfaktureres av Stange kommune i to terminer per år.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager.

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 35 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester per enhet og kr 6 000,- per enhet for tilrettelegging og klargjøring av prosjektet for salg.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Prisliste datert 07.12.2021
2) Leveransebeskrivelse datert 08.06.2021
3) Plantegning datert 11.10.2021
4) Fasadetegninger datert 01.12.2021
5) Snittegninger datert 11.10.2021
6) Etasjetegninger datert 11.10.2021
7) Situasjonsplan datert 11.10.2021
9) Utkast sameievedtekter datert 16.06.2021
10) Utkast budsjett for sameiet
11) Reguleringsplan m/bestemmelser
12) Matrikkelutskrift for eiendommen
13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyst heftelser
14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre

Dokumentnummer 1 og 10-14 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Dersom kjøper er å regne som profesjonell betales 20% av kjøpesummen.
Se vedlagte prisliste for nærmere informasjon.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 35 000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5 000,- i oppgjørstjenester per enhet og kr 6 000,- per enhet for tilrettelegging og klargjøring av prosjektet for salg.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Stangebyen, planid 313, vedtatt 17.06.2020. Eiendommen er regulert til Sentrumsformål og er i planen omtalt som område BS2 som er avsatt til bolig- og kontorformål.
Reguleringsplanen inneholder opplysninger om hensynssoner, herunder hensynsone H140 Frisikt, H210 Rød støysone og H 220 Gul støysone. Selger har tilpasset disse kravene i sin utforming av søknad om godkjenning av prosjektet.

BYGGETRINN 1
Der er gitt igangsettingstillatelse for byggetrinn 1, den 22.11.2021. Tillatelsen er gitt iht. gjeldende reguleringsplan med dispensasjon fra bestemmelser i planen om krav til stille side for L205, L206 og L207 i plan 2 som vender ut mot Storgata.
Det er godkjent mindre fasadeendringer i rammetillatelse for byggetrinn 1, gitt 16.07.2021 med små, lette balkonger innenfor regulerings bestemmelser og som har krav til max 60 cm utkraging. Endringen omfatter tilføring av balkonger på leilighet L204a, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307 og L308. Kontakt megler ved evt. spørsmål.

BYGGETRINN 2
Der er gitt rammetillatelse for byggetrinn 2, den 26.11.2021. Rammesøknad ble utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan med dispensasjon fra bestemmelser i planen om maks 60 cm balkongutkraging. Det er gitt dispensasjonen for leilighet L309 og L310 som begge får en utkragning på 120 cm.

Kontakt megler ved eventuelle spørsmål.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av områderegulering for Stangebyen, planid 313, vedtatt 17.06.2020. Eiendommen er regulert til Sentrumsformål og er i planen omtalt som område BS2 som er avsatt til bolig- og kontorformål.
Reguleringsplanen inneholder opplysninger om hensynssoner, herunder hensynsone H140 Frisikt, H210 Rød støysone og H 220 Gul støysone. Selger har tilpasset disse kravene i sin utforming av søknad om godkjenning av prosjektet.

BYGGETRINN 1
Der er gitt igangsettingstillatelse for byggetrinn 1, den 22.11.2021. Tillatelsen er gitt iht. gjeldende reguleringsplan med dispensasjon fra bestemmelser i planen om krav til stille side for L205, L206 og L207 i plan 2 som vender ut mot Storgata
Det er godkjent mindre fasadeendringer i rammetillatelse for byggetrinn 1, gitt 16.07.2021 med små, lette balkonger innenfor regulerings bestemmelser og som har krav til max 60 cm utkraging. Endringen omfatter tilføring (hva menes) av balkonger på leilighet L204a, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307 og L308. Kontakt megler ved evt spørsmål.

BYGGETRINN 2
Der er gitt rammetillatelse for byggetrinn 2, den 26.11.2021. Rammesøknad ble utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan med dispensasjon fra bestemmelser i planen om maks 60 cm balkongutkraging. Det er gitt dispensasjonen for leilighet
L309 og L310 som begge får en utkragning på 120 cm.

Kontakt megler ved eventuelle spørsmål.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Bildene i salgsoppgaven er kun ment som illustrasjoner og avvik vil kunne forekomme.

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Storgata 13, 2335, STANGE
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Renate Haga Ommestad
Renate Haga Ommestad
Prosjektmegler
Kontakt
Stine Enger Strand
Stine Enger Strand
Prosjektmegler / Markedsansvarlig
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!