Søk etter ønsket bosted

location icon
Ingen treff
Ingen treff
Project main image

Randabergveien 24

OTTERBECHKVARTALET - En salgssuksess midt mellom Tasta og Stavanger sentrum! Ferdigstilt nå i 2024!
Pris

kr 4 005 892 - 8 915 562

Størrelse
55 - 93 m2

Eieform

Selveier

Tilgjengelig

7764/7799

Boligtype

Leiligheter

Soverom

2

Om prosjektet

Prosjektet Otterbechkvartalet vil bestå av til sammen 37 leiligheter fordelt på tre bygg. Størrelsen varierer fra 40 til 122 kvm BRA. Ny og innholdsrik Coop Extra-butikk kommer på gateplan, og leilighetene i etasjene over.

Noe som oppleves fantastisk med dette boligprosjektet er at hele Otterbechkvartalet ferdigstilles samtidig. Her bygger vi alt på en gang, slik at du får en rolig og trivelig hverdag fra dag én. Byggingen er allerede i gang, og her kan du flytte inn 1. kvartal 2024.

Her kjøper du leilighet til en fast pris, og slipper bekymringsfulle budrunder. Når du nå bestemmer deg for å slå til på en leilighet i Otterbechkvartalet, så er det veldig gunstig at man bare betaler 100 000,- i forskudd ved signering. Det resterende beløpet innbetales ved overtagelse.

Prosjektet er tegnet av det velrennomerte og Stavangerbaserte arkitektfirmaet Brandalsberg-Dahls Arkitekter.

Otterbechkvartalet oppføres der byen endrer karakter fra hektisk og pulserende til avslappet og rolig. En ideell plassering for deg som vil nyte et byen har å by på. Med ny leilighet i Otterbechkvartalet er du nær gode kulturopplevelser på Konserthuset, samt servering og shopping i Stavanger. Kun en kjapp sykkeltur eller en spasertur gjennom koselige gater, fører deg sentrum. Fjorden og flere av byens herlige turområder er innen kort rekkevidde. Ta deg gjerne en tur rundt Stokkavatnet, opp til utsiktspunktet Tastaveden eller til idyllen ved Byhaugkafeen.

Standardleveranse til alle leiligheter blir slik, men du kan selvfølgelig gjøre de endringer du selv måtte ønske mot pristillegg:
- Kjøkkeninnredning av type Decor Grå fra kvalitetsleverandøren HTH.
- Bad leveres med fliser 60x60 cm på gulv og 20x60 cm på vegg. Det vil være mulighet for opptil tre fargevalg. Leveranse til bad er også fra HTH.
- Generell takhøyde på 2,8 meter, og i nedsenket parti 2,5 meter. Det kan forekomme lavere høyde enkelte steder på grunn av tekniske føringer.
- Veggene leveres sparklet og malt, og mulighet for opptil tre fargevalg.
- Med listefri utførelse rundt vinduer og mellom vegger og tak, får du rene, elegante linjer i din leilighet.
- 1-stavs eikeparkett på alle tørre rom. Parketten er hvitpigmentert, et tidløst og klassisk uttrykk som fungerer utmerket uavhengig av andre interiørvalg.

Parkeringsanlegg med bod til hver leilighet kommer i underetasjen. Det er mulighet for å kjøpe fast parkeringsplass for enkelte leiligheter i henhold til prislisten.

Det leveres ikke garderobeskap eller hvitevarer, men dette kan bestilles i tilvalgsprosessen.

Besøk gjerne hjemmesiden www.otterbechkvartalet.no for å enkelt se boligvelger, og få tilgang til prospekt og mer informasjon.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles 1. kvartal år 2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting av prosjektet er hevet.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.
Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.
Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Beliggenhet

Byhaugen er et veletablert og ettertraktet boligområde, midt mellom Tasta og Stavanger sentrum.

Coop Extra blir liggende i umiddelbar nærhet. Det er få minutters gangavstand til bussholdeplass med gode forbindelser og hyppige avganger. Det er også nærhet til skole og barnehager. Fra boligen kan en spasere til sentrum, hvor en finner alt en behøver av butikker, servicetilbud, kafeer og spisesteder. En kan velge å legge turen gjennom de sjarmerende gatene i Gamle Stavanger. Her ligger også Bjergstedparken, som i tillegg til fine rekreasjonsmuligheter, kan tilby gode kulturopplevelser på Konserthuset.

Tomt

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det etableres parkeringsplasser i felles underjordisk garasjeanlegg for både næring og bolig, hvorav 18 plasser vil være mulig å kjøpe ifm kjøp av bolig. Disse fremkommer i prislisten.

Det er heis og trapp i alle tre byggene. I blokk A og blokk B starter heis og trapp i 1. boligetasje / inngangsetasje.
Adkomst til parkeringskjeller og sportsboder er enten via heis og trapp i blokk C, eller via kjørerampen som man bruker for å kjøre ned til underetasjen.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver bolig plassert i parkeringskjeller. Det etableres innendørs sykkelparkering i parkeringskjeller i tillegg til utendørs sykkelparkering.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boliger i Stavanger kommune. Skattesatsen fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For spørsmål ta kontakt med Eiendomsskattekontoret.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte bolig har ingen egen utleieenhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Utleie skal varsles styre og forretningsfører. For eventuell øvrig info om utleie, henvises det til vedtektene.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - i oppgjørstjenester og kr 6.250, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.

Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er

forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - i oppgjørstjenester og kr 6.250, - for rådgivning, fag og analyse per enhet.

Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 4.000, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Eiendommen

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Randabergveien 24, Tasta kommunedel, planid 2699, vedtatt av kommunestyret 19.10.20. Området er regulert til bl.a. bolig, forretning og parkering. Det er p.t. ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 10 meter fra eiendommen.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet per salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen innen kort. Det er/vil bli søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen. Dette gjelder fire områder; overskridelse av byggegrenser, økning av brulsareal for bolig, flytting av regulerte trær og økning av kotehøyde for bestemmelsesområde.
Det er her snakk om mindre endringer, som alle gir bedre boforhold og mer kvalitetssikkert bygg.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Randabergveien 24, Tasta kommunedel, planid 2699, vedtatt av kommunestyret 19.10.20. Området er regulert til bl.a. bolig, forretning og parkering. Det er p.t. ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 10 meter fra eiendommen.

Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet per salgsstart, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen innen kort. Det er/vil bli søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen. Dette gjelder fire områder; overskridelse av byggegrenser, økning av brulsareal for bolig, flytting av regulerte trær og økning av kotehøyde for bestemmelsesområde.
Det er her snakk om mindre endringer, som alle gir bedre boforhold og mer kvalitetssikkert bygg.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Vilkår og bestemmelser

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Lovanvendelse

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her)
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Arealberegninger

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Fasiliteter

Balkong
Heis
Kabel-TV
Garasje
Utsikt
Bredbånd
Hage
Sentralt
Turterreng
Vaktmestertjeneste

Enheter

Sortering

Vis solgte

Enhetcaret icon
Enhetstypecaret icon
Soveromcaret icon
Etasjecaret icon
Størrelsecaret icon
Totalpris (i kr)caret icon

Beliggenhet

Randabergveien 24, 4025, STAVANGER
Alle
Skoler og barnehager
Handel
Transport
Helse
Aktiviteter

Kontakt

Eiendomsmegler

DNB Eiendom

DNB Eiendom
Eivind Chr. Dahl
Områdeleder
Kontakt
Markus Paulsen
Eiendomsmegler
Kontakt
Kopiert til utklippstavle

Ved å registrere deg og melde din interesse vil du bli kontaktet med informasjon om prosjektet. Du aksepterer samtidig Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Takk for interessen

Du vil bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid.

authentication modal picture
Logg inn eller registrer deg

eller

Jeg aksepterer Eiendom.no sin personvernserklæring og samtykkeerklæring.

Glemt passordet ditt?

Fyll inn e-postadressen knyttet til din konto, så vil du innen kort tid motta instruksjoner om å tilbakestille ditt passord.

Ugyldig email.
Husker du passordet ditt? Logg inn

Logg inn

Har du glemt passordet ditt?

Din profil er nå opprettet

Du vil i løpet av kort tid motta en e-post med link for å opprette et passord.

Sjekk e-posten

Instruksjoner for tilbakestilling av passord er sendt til din e-postadresse.

Bli kunde
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Fullt navn

E-post

Telefonnummer (valgfritt)

Bedrift (valgfritt)

Melding (valgfri)

Takk for interessen

Vi tar kontakt i løpet av kort tid.

Ditt passord har blitt endret!